EMPREGO | lista definitiva de admitidos e excluidos, convocatoria do primeiro exame e constitución do tribunal de selección de peóns/as albaneis, PEL-CONCELLOS 2021

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE PEÓNS ALBANEIS, PEL CONCELLOS 2021 DO CONCELLO DE MUROS

Por Resolución da alcaldía núm. 260/2021 de 5 de marzo, adoptouse o seguinte acordo,

“Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Vista a resolución da alcaldía núm. 223/2021 de 26 de febreiro pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluídos para participar en dito proceso selectivo

Vistas as reclamacións presentadas a dita lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e finalizado o prazo de presentación de reclamacións á mesma, e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos na convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021.

ADMITIDOS

APELIDOS E NOMEDNI
BFM***8361**
CGM***5829**
CRM***1658**
CUR***8525**
EFJ***9160**
FCM***5214**
FFA***6381**
FGJ***3273**
FMX***6919**
FRM***0043**
FTJ***3785**
GLA***2868**
LGJ***6095**
LJM***2914**
LLA***6881**
LTJ***8897**
MCJ***5085**
MPA***0648**
PAA***1674**
PGM***8250**
PRJ***1449**
RAJ***3828**
RLJ***9112**
ROD***3913**
RRJ***1870**
SCP***0544**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
BNO***3145**1
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión.

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

SEGUNDO. Determinar a composición nominativa do Tribunal cualificador segundo o previsto no punto 7º das bases, que esta composto por:

Presidente: Joaquín José Barreiro Pais, suplente, César Pais Martínez
Secretario: José Manuel Mayo Priegue, suplente, Ángel Fernández Romero
Vogal: Enrique Carou Peón, suplente, Ramón Manuel Lago Lago
Josefa Fernández Fernández, suplente, Noelia Louro Louro María
Trinidad Fernández Caamaño, suplente, Eva Tajes Pérez

TERCEIRO. Establecer a reunión para a constitución do Tribunal cualificador o día 9 de marzo as 12:00 horas na casa do Concello

CUARTO.- Convocar aos/ás aspirantes a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo o xoves, día 11 de marzo de 2021 ás 10:00 horas na antiga fabrica de Sel, sita na rúa Porteliña, nº 2 , Muros.

Os/as aspirantes deberán persoarse, provistos de DNI, bolígrafo e mascarilla.

Muros, na data da sinatura dixital A Alcaldesa

María Inés Monteagudo Romero