BANDO | Novas restricións pola COVID-19 (26.01.2021)

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como alcaldesa-presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei  FAGO SABER:

Que, segundo a evolución epidemiolóxica e a situación asistencial, o comité clínico celebrado no día de onte decidiu elevar a totalidade de concellos de Galicia a un nivel extremo de restricións que busca reducir ao mínimo a interacción social, incidindo ademais no control da interacción entre persoas non convivintes, que non poderán realizar actividades conxuntas. Todos os concellos terán peche perimetral dende as 00:00 do día 27 de xaneiro ata polo menos o 17 de febreiro, aplicándose as seguintes medidas:

-A liberdade de circulación das persoas en horario nocturno está limitada entre as 22:00 h e as 06:00 h, excepto en casos xustificados e debidamente acreditados.

-A mobilidade redúcese ao territorio do propio concello, excepto aqueles casos xustificados e debidamente acreditados.

Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, ás persoas convivintes.

Hostalaría e restauración: unicamente se permite o servizo para recoller no establecemento (ata as 21:30 h) ou a entrega no domicilio (ata as 00:00 h).

Comercio non esencial: peche ás 18:00 h e aforos limitados.

Comercio esencial (alimentación, farmacias, gasolineiras, talleres…): peche ás 21:30 h e aforos limitados. O mercado semanal queda limitado aos postos de alimentación.

-Continúan pechados os parques infantís e suspéndense todas as actividades impartidas en pistas polideportivas, pavillóns, instalacións deportivas e culturais municipais. Particularmente faise referencia ao Centro Cultural e Xuvenil de Muros (auditorio, biblioteca, aula CEMIT), Centro San Xosé, Centro de Sel, Muíño de Marea, Sala Nasmo, Centro Sociocultural de Louro, Centro de Surribos, Centro Reitoral de Torea, Centro Agro Vello, Casa da Sociedade, Centro O Areal, Pavillón Xosé Lago, Pavillón de Miraflores, Piscina, Campos de fútbol X.L. Vara, E. Balayo e Agra da Filgueira, Pista de pádel, e pistas deportivas ao aire libre, que estarán pechados a todo tipo de actividade.

-As clases da ESMU impartiranse en modalidade telemática.

-Só se permite o deporte individual ao aire libre e sempre coa máscara.

-Recordar as normas xerais: uso de máscara obrigatorio, manter distancia interpersoal, limitar contactos, ventilación de espazos, e atender as recomendacións sanitarias. Recoméndase o autoconfinamento sempre que sexa posible.


EMPREGO | Convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego e Igualdade  publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 14 de xaneiro de 2021 a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. 

Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de: 

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas.
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas.
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 150 prazas.
 • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas.
 • Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas.
 • Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2): 162 prazas, nas seguintes unidades de competencia:
  • UC0080_2 Efectuar a vixilancia e protección de bens e persoas en espazos delimitados e do transporte de fondos e obxectos valiosos.
  • UC0081_2 Efectuar o acompañamento, defensa e protección de persoas ou grupos concretos.
 • Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 47 prazas que pertencen á lista definitiva de persoas en lista de espera. Nesta cualificación profesional non se admitirán novas solicitudes nesta convocatoria.

Requisitos: 

 • Nacionalidade española, residente comunitario ou familiar deste ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.
 • Ter 20 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición.
 • Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar. 
 •  Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria.
 • Formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos. Naqueles módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que recollan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes.
 • Non estar matriculado /a nun curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular) ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita. Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/es de competencia que solicita, nin as súas equivalentes ou a acreditación parcial da/s unidade/s de competencia que solicita. Non estar inscrito/a noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia.

Prazo de solicitude: ata o 11 de febreiro de 2021

Para máis información:

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Curro da Praza nº1 (Muros)

Atención ao público: os  luns e os martes


EMPREGO | Formación en socorrismo en espazos acuáticos naturais e en instalacións acuáticas

A Deputación da Coruña, a través do Plan de Emprego Local, ten prevista a impartición dos seguintes certificados de profesionalidade no Programa de Salvamento e Socorrismo Acuático:

 AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS 420 horas (340 formación teórica e 80 formación práctica)

 AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS 210 horas (130 formación teórica e 80 formación práctica)

A formación teórico- práctica realizarase no Centro de Formación de Cruz Vermella en A Coruña e as prácticas profesionais non laborais, en praias de concellos da provincia. Primeiro desenvolverase a formación en espazos naturais (inicio previsto para mediados de febreiro) e logo da tempada de praias, previsiblemente a finais de setembro, desenvolverase a formación en instalacións acuáticas. A inscrición realizarase nunha única solicitude para participar nas dúas accións formativas, obtendo así a dobre titulación.

1. Requisitos das persoas candidatas:

▪ Estar inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda e coa tarxeta de demandante de emprego vixente á data do prazo de inscrición.

▪ Ter cumpridos os 18 anos de idade no momento da inscrición.

▪ Estar empadroado/a en algún dos concellos da provincia da Coruña, preferentemente con poboación inferior a 50.000 habitantes

2. Requisitos específicos:

 • Nivel académico ou de coñecementos xerais: Estar en posesión dos títulos ou certificados precisos para cursar a formación correspondente ao certificado de profesionalidade de nivel 2.
 • Condicións físicas: Carencia de afeccións crónicas e enfermidades infecto-contaxiosas. Integridade física, resistencia, forza, destreza, coordinación visomotriz, axilidade, etc.

As persoas candidatas, no caso de superar as solicitudes o número de prazas de cada edición, terán que superar probas de natación: nadar 200 metros estilo libre nun tempo máximo de 4´15” (catro minutos 15 segundos) e realizar, sen impulso, 20 metros en apnea.

Inscricións e prazo de solicitude:

As persoas interesadas en participar nestas acción formativas deberán cubrir un formulario de solicitude e ademais presentar un certificado ou informe de saúde recente, emitido, asinado e selado por facultativo con data non anterior ao 11 de xaneiro de 2021, sobre o cumprimento das capacidades físico-psíquicas para o desenvolvemento da actividade profesional de salvamento e socorrismo acuático.

 • Para máis información e formalizar as inscricións deberán contactar coa orientadora laboral do Concello de Muros (atención ao público en Muros os luns e martes)

 O prazo de inscrición remata o día 2 de febreiro as 14:00 horas.


BANDO | Nivel de restriccións medio-alto dende as 00:00 h. do día 30/12/2020, pola incidencia do Covid 19

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a Lei.

FAGO SABER

Que, segundo a decisión adoptada polo Comité Clínico da Consellería de Sanidade na súa reunión de onte, todo o territorio do noso concello está pechado e en nivel de restriccións medio-alto dende as 00:00 h. do día 30/12/2020, pola incidencia do Covid 19. En consecuencia:

-A liberdade de circulación das persoas en horario nocturno está limitada entre as 23:00 h. e as 06:00 h, excepto en casos xustificados e debidamente acreditados.

Os desprazamentos entre concellos para visitas familiares só están permitidos dende as 00:00 h. do día 30 ata as 23:00 h. do día 1, aínda que a recomendación é limitar os contactos aos convivintes.

O día de Noitevella a circulación en horario nocturno amplíase ata a 01:30 h.

-Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de catro (4) persoas, excepto no caso de persoas convivintes.

Hostalaría e restauración: non está permitido o consumo en barra, no interior o aforo permitido é do 30% e en terraza do 50% das mesas. Ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, respectando a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.

O horario de peche ao público ás 18:00 h. O día 1 o horario de apertura ás 11:00 h.

Comercio e mercados ao aire libre: en locais e establecementos o límite do aforo é o 50% da capacidade. O mercado semanal queda limitado aos postos de alimentación.

-Peche de parques infantís.

-As restriccións en canto á vida social e comunitaria afectan ás celebracións relixiosas ou civís, lugares de culto, velorios, enterramentos, bibliotecas, arquivos e museos, cines, teatros e auditorios, centros recreativos e centros cívicos e sociais. En xeral os aforos están limitados a un máximo de persoas ou % de capacidade. As restriccións en actividades deportivas non federadas, celebración de eventos deportivos, adestramentos e demáis podénse consultar na web inicio.coronavirus.gal, restriccións por concellos, restriccións nivel medio-alto.

-Recordar as normas xerais: uso de máscara obrigatorio, manter distancia interpersonal, limitar contactos, ventilación de espazos, e atender as recomendacións específicas para Nadal.

-Estas normas estarán en vigor ata o cambio de nivel que decidan as autoridades competentes.

Muros, 29 de decembro de 2020

A Alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero


DEPORTES | Resolución da Alcaldía do nomeamento do órgano instrutor e da comisión de valoración das bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020

Visto o artigo 7 das bases específicas de bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020 publicadas no BOP núm. 159 de 24 de setembro de 2020.

RESOLVO

Primeiro. Nomear como instrutor do procedemento das bolsas para deportistas en réxime de concorrencia competitiva, o funcionario do Concello, David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Segundo. Nomear a comisión de valoración, quen formulará a proposta de concesión previo informe do órgano instrutor respecto dos cumprimento polo solicitante dos criterios previstos nas bases da convocatoria e que estará composta por:

Presidente: Juan Manuel Martínez Martínez, concelleiro de Deportes e Medio Ambiente, ou persoa en quen delegue.

Técnico do departamento de deportes: O funcionario do Concello, D. David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Unha persoa do departamento de asuntos económicos: A funcionaria, Da. Noelia Louro Louro, ou persoa en quen delegue.

A funcionaria do Concello, Da. María Ofir Aboy García, ou persoa en quen delegue, que actuará como secretaria.

Terceiro. O instrutor e os membros da comisión estarán sometidos as regras establecidas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público.

Cuarto. Dar conta ao Pleno da corporación na primeira sesión que se celebre.

Quinto. Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición regulado nos artículos 52 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ante a Alcaldía no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicacion, ou interpoñer recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo da Coruña, no prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa), todo isto sen perxuízo de que poida exercitar calquera outra actuación que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos.


SERVIZOS SOCIAIS | Ordenanza reguladora da prestación das axudas de emerxencia social no Concello de Muros

Os servizos sociais xerais constitúen o primeiro nivel do Sistema Público de Servizos Sociais e proporcionan unha atención que ten por obxecto favorecer o acceso aos recursos dos sistemas de benestar social, xerando alternativas ás carencias ou limitacións na convivencia, favorecendo a inclusión social e promovendo a cooperación e solidariedade social nun determinado territorio.

De acordo co exposto, redáctase esta ordenanza reguladora da prestación de axudas de emerxencia social do Concello de Muros, xa que é de interese xeral recoller e regular os dereitos e deberes da veciñanza de Muros para acceder a unha axuda de emerxencia social e unha ordenanza municipal é a ferramenta coa que conta a corporación para facelo.

Esta ordenanza redactouse respectando os principios de boa regulación. Dunha parte, os de necesidade e eficacia, xa que atende á aprobación dunha ordenanza reguladora da prestación de axudas necesaria para paliar situacións de necesidade; proporcionalidade, establecendo as mínimas obrigas para ás persoas destinatarias; seguridade xurídica, e transparencia, mediante a previsión da publicación do seu contido e a participación na tramitación; e eficiencia, xa que potencia a atención social ás familias e persoas en situacións de vulnerabilidade, mellorando a aplicación dos recursos dispoñibles.

O Concello de Muros como administración pública máis próxima á poboación, ten o dereito e a responsabilidade de establecer e regular o conxunto de dereitos e recursos municipais específicos dirixidos a persoas en situación de risco ou exclusión social, de conformidade coa lexislación vixente.


NADAL | Programación 2020/21

3 | 4 de decembro 16.00 h
OBRADOIRO DE COROAS DE NADAL
Inscrición e información: Centro Cultural e Xuvenil de Muros, do 30 de novembro ao 3 de decembro

Venres 4, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
CONTACONTOS | TARABELOS “O TRAXE NOVO DO REI”

Sábado 5.
ACENDIDO DAS LUCES DE NADAL

Domingo 6, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
CINE | “ESPÍAS CON DISFRAZ”

Mércores 9, 17.30 h | Axencia de lectura de Esteiro
CONTACONTOS DE NADAL | O MAGO PACO “MAXIA DIVERTIDA 3.0”

Sábado 12, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
TEATRO | GHAZAFELHOS “A ILLA SEN TESOURO
Rede Cultural Deputación da Coruña

Domingo 13, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
MÚSICA E DANZA | O FIADEIRO “A ÚLTIMA VERBENA”
Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021

18 | 19 | 20 | 26 | 27 de decembro
CAMPIONATO DE PÁDEL
Información e inscrición: Piscina Municipal de Muros, ata o 15 de decembro

Venres 18, 20.30 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
TEATRO | QUINQUILLÁNS “A PLUMA VIVA DE ROSALÍA”
Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021

Sábado 19, 20.30 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
AVELINO GONZÁLEZ “CONTOS QUE FORON CHISTES”
Rede Cultural Deputación da Coruña

Domingo 20, 18.00 h. | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
CINE | “SANTA CLAUS & CIA”

Sábado 26, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
TEATRO-CIRCO | PISTACATRO “PETIT CABARÉ PISTACATRO
R.G.T.A. da AGADIC

Domingo 27, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
CINE | “SMALLFOOT”

28 | 29 | 30 de decembro e 4 | 5 de xaneiro 11.00 h | ESTEIRO e MUROS
ACTIVIDADES INFANTÍS DE NADAL
Inscrición e información: Centro Cultural e Xuvenil de Muros

Sábado 2 de xaneiro, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
MÚSICA | TROPA DE TRAPO “CONTOS DE NENAS GRANDES E PEQUENAS”

Domingo 3 de xaneiro, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
MÚSICA | PAKOLAS “ROCKEANDO CON RAMONA ÓRBITA, A DONA DO TEMPO”

Domingo 3 de xaneiro, 20.30 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
CINE | “A ILLA DAS MENTIRAS”

Luns 4 de xaneiro, 18.00 h | Centro Cultural e Xuvenil de Muros
MÚSICA | ESPERANZA MARA “A ELFA CARMIÑA”

Martes 5 de xaneiro, 16.00 h | Igrexa parroquial de Muros
RECEPCIÓN DOS REIS MAGOS
Coorganiza Asociación Fouleada de Muros

Normas: PRAZAS LIMITADAS. Reserva previa no 981 762 294. Respecto medidas sanitarias

Organiza CONCELLO DE MUROS
Colaboran: Excma. Deputación da Coruña | Xunta de Galicia: AGADIC -Secretaría Xeral de Política Lingüística – Xacobeo 2021


MEDIO | Plan de acción para o clima e a enerxía sostible (PACES) do Concello de Muros

No ano 2008 a Comisión Europea creou o “Pacto dos Alcaldes” co propósito de alcanzar unha serie de obxectivos en materia de clima e enerxía para todos aqueles municipios que voluntariamente se comprometesen a alcanzar estes obxectivos.

As cidades asinantes comprométense a actuar para apoiar a implantación do obxectivo europeo de redución dos gases de efecto invernadoiro nun 40% para 2030 e a adopción dun enfoque común para o impulso da mitigación e a adaptación ao cambio climático. Dende entón son máis de 10.000 os municipios de 60 países, a maior parte en Europa que se foron comprometendo cos obxectivos fixados, abarcando unha poboación de máis de 320 millóns de habitantes.

No ano 2015 o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, mediante un proceso consultivo, fixa novos retos: as cidades asinantes comprométense a apoiar activamente a implantación do obxectivo de redución dos gases de efecto invernadoiro nun 40% para o ano 2030.

A tradución deste compromiso materialízase nos PACES: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable no que se esbozan as accións clave que se pretende acometer. O plan inclúe un inventario de emisións de referencia para realizar o seguimento das accións de mitigación e unha Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas.

O Concello de Muros adhírese ao pacto dos alcaldes no ano 2019 por medio da sinatura do compromiso por parte da alcaldesa tras o acordo plenario polo que o Concello de Muros a través dos seus representantes políticos acepta os compromisos que se resumen a continuación:

 • Reducir as emisións de CO2 (e, posiblemente, outras emisións de gases de efecto invernadoiro) no seu territorio nun 40 % como mínimo de aquí a 2030, en particular a través da mellora da eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovables.
 • Aumentar a súa resiliencia mediante a adaptación ás repercusións do cambio climático.

O xoves 14 de maio de 2020 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia publica no DOG nº 93 a ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, para o ano 2020 (código de procedemento MT210A).

O 12 de xuño de 2020 o Concello de Muros solicitou a subvención anterior para a elaboración o seu Plan de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES), a cal foi concedida pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda o 1 de setembro de 2020, por un importe máximo de 6.000,00 (IVE incluído) o que cubre o 100% dos gastos deredacción do plan.

A elaboración do proxecto foi adxudicada á empresa Sicasoft Solutions, SL para “Asistencia técnica para a redacción do plan de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES)” por un importe de 3630,00 € (IVE incluído),que presentou o documento no Concello e finalmente este, foi aprobado por maioría absoluta dos membros presentes no Pleno municipal do Concello de Muros celebrado o 26 de novembro de 2020.


DEPORTES | Comisión de valoración das axudas deportivas municipais para o ano 2020

A Concelleiro de Deportes, Juan Manuel Martínez Martínez, convoca aos seguintes membros para a comisión de valoración das subvencións a clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades, sen ánimo de lucro para realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2020:

 • Concelleiro de Deportes ou persoa na que delegue Juan Manuel Martínez Martínez
 • Un/ha técnico/a do departamento de Deportes ou persoa na que delegue David Pastoriza Fernández
 • Unha persoa do departamento de Asuntos Económicos ou persoa na que delegue Noelia Louro Louro
 • Secretaria municipal ou persoa na que delegue María Ofir Aboy García

Día: 26 de novembro de 2020
Hora: 13.30 h
Lugar: salón de plenos do Concello de Muros


TEATRO E MÚSICA | Sábado 28, 20.30 h – Teatro do Noroeste “As Virxes Salvaxes” | Domingo 29, 18.00 h – Música e Danza – Xacarandaina

TEATRO DO NOROESTE “AS VIRXES SALVAXES”

Día e hora: sábado 28 de novembro ás 20.30 h
Local: Auditorio do Centro Cultural e Xuvenil de Muros
Actividade: Teatro do Noroeste – “As virxes salvaxes”
Entrada: 3,50 €, reserva previa obrigatoria.

Programa: Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC

Autor e director: Eduardo Alonso.
Reparto: Elina Luaces, Luma Gómez, Rosa Álvarez, Inma Antonio, Ana Santos, Manuela Varela, Miguel Pernas e Fernando González.

As virxes salvaxes é unha comedia sobre a absurda pero necesaria situación de recluír aos nosos maiores en institucións que os atendan e coiden. Non sempre foi así. Nas culturas rurais, os maiores tiveron sempre unha función, unha ocupación que daba sentido as súas vidas ate o final. Máis chegaron as présas e os apuros da cultura urbana e nela, os maiores non teñen cabida, son un estorbo, é preciso desfacerse deles amoreándoos en institucións concibidas para iso. Nunha destas institucións, varias internas realizan, mesmo sen sabelo nin pretendelo, a súa propia revolución. Aproveitando a entrada dunha nova interna que é levada alí pola súa filla que non pode atendela, varias internas comezan a cuestionar a institución non deixando nada en pé. A xeito de metáfora da propia sociedade, as xentes de ben revélanse contra as imposicións absurdas e desmedidas. O caos que xeran pón a realidade contra as súas propias contradicións, creando situacións tremendamente divertidas.

MÚSICA E DANZA – XACARANDAINA

Día e hora: domingo 29 de novembro ás 18.00 h
Local: Auditorio do Centro Cultural e Xuvenil de Muros
Actividade: Música e danza – XACARANDAINA
Entrada: de balde, reserva previa obrigatoria.

Programa: “Fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021” da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

O Grupo de Música e Baile Tradicional Xacarandaina nace no ano 1978. É un gran referente da cultura do noso país pola súa labor histórica na recuperación do noso patrimonio cultural, sendo o máximo expoñente dos ideais de conservación, divulgación e dignificación do folclore de Galicia e querendo situalo no lugar que lle corresponde dentro das artes escénicas.

O Grupo ten como obxectivo a investigación do folclore galego, e para iso desprázase polas distintas aldeas e poboacións do país, facendo un importantísimo traballo de campo, recuperando músicas, bailes, danzas, cancións, instrumentos e traxes autóctonos. Froito deste labor o grupo ten recollidos e montados arredor de 150 bailes e outras tantas pezas de música, O domingo amosará en Muros unha escolma deste traballo.

Xacarandaina ten representado por toda Galicia numerosos espectáculos etnográficos que foron louvados pola crítica, o público e os medios de comunicación pola súa orixinalidade, calidade e rigorosidade escénica. Estes espectáculos ofrecen unha coidada escenografía e unha gran riqueza de vestiario de toda a xeografía galega e pretenden ser unha mostra do noso folclore que abrangue tódolos seus aspectos.

As entradas serán reservadas previamente nas oficinas do centro cultural e xuvenil de Muros, no teléfono 981 762 294 ou no correo electrónico cultura@muros.es, de luns a venres, de 8.30 a 15.00 h


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close