DEPORTES | Programa de actividades deportivas para o verán

ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERÁN 2022 | Folleto

CAMPAMENTOS

Campamentos Muros Concilia Verán
Lugar: Muros e Esteiro
Meses de xullo e agosto

Campamentos de Verán
Lugar: Muros e Esteiro
Meses de xullo e agosto

Información: 981 762 411 / 981 762 294


CAMPUS DE FÚTBOL

Campus SCRD Esteirana
Data: do 27 de xuño ao 16 de xullo
Lugar: Xosé Luís Vara (Muros)
Información: 698 167 349

Campus ED Miúdos
Data: do 18 de xullo ao 22 de agosto
Lugar: Eleuterio Balayo (Muros)
Información: 656 888 008

Campus Xacobeos SD Compostela
Sede Louro
Data: do 11 ao 15 de xullo
Lugar: Agra da Filgueira (Louro)
Información: www.sdcompostela.com
Sede Esteiro
Data: do 18 ao 22 de xullo
Lugar: Xosé Luís Vara (Esteiro)
Información: www.sdcompostela.com


PISCINA MUNICIPAL DE MUROS

Actividades na auga
Cursos de natación infantil e de persoas adultas de iniciación e perfeccionamento

Actividades en seco
Ioga, tonificación, pilates, interval training, cicloindoor virtual, adestra- mento funcional, HIIT e dance kids

Información: 981 826 966

Horario de luns a venres: de 8.00 h a 14.00 h e de 18.00 h a 23.00 h
Horario sábados: de 8.00 h a 14.00 h


ESCOLA DE REMO DE VERÁN ESTEIRANA

Escola de remo para nenas/os
Lugar: Agrocovo (Esteiro)
Información: 606 811 045


INICIACIÓN AO TRÍATLON

Iniciación ao tríatlon para nenos/as (9, 16, 23 e 30 de xullo)
Lugar: Praia do Castelo
Organiza: CC Muros


DEPORTES NÁUTICOS

O Chivo
Lugar: Muros e Esteiro
Información: 677 922 902

Abel Lago Watersports
Lugar: Louro
Información: 608 905 271


PROBAS DEPORTIVAS

14/08/2022
Campionato de pesca
Lugar: Esteiro
Organiza: Os Salta Rejos

20/08/2022
VI Bandeira de traiñeiras Muros de San Pedro
Lugar: porto de Muros
Organiza: CR Muros

27/08/2022
Travesía a nado Illa da Creba
Lugar: porto de Esteiro
Organiza: Os Salta Rejos

03/09/2022
II Camiño a Santiago en bicicleta
Lugar: Muros – Santiago
Organiza: Asociación Muros Auga e Sal

10/09/2022
Día da bici en Esteiro
Lugar: Esteiro
Organiza: Os Salta Rejos

11/09/2022
IX Carreira Solidaria da Piscina Municipal de Muros
Lugar: porto de Muros
Organiza: Concello de Muros


USO PAVILLÓNS MUNICIPAIS E PISTA DE PÁDEL

Pavillón de Miraflores (Muros)
Información: 981 762 257

Pavillón Xosé Lago (Esteiro)
Información

Pista de pádel
Información: 981 826 966


EMPREGO | Anuncio definitivo do proceso selectivo para a contratación de persoal para a oficina de turismo (informadores/as turísticos/as e guía turístico/a)

Anuncio definitivo do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros 2022, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración de bolsa de traballo.


Anuncio do resultado provisional 1º exercicio, e convocatoria do 2º exercicio do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros 2022, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración de bolsa de traballo.


Anuncio da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, tribunal e data do 1º exercicio do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros 2022, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración de bolsa de traballo.


Por Resolución da Alcaldía núm. 581/2022 de 13 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros, 2022 financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo, e que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS 2022, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA DP0029/2022 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO.

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de Turismo do Concello de Muros (informadores/as turísticos/as e guía turístico/a), anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Real decreto lei 32/2021 para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base, así como novas contratacións que polos requisitos previstos no punto 4 destas bases se poidan realizar para os mesmos postos de traballo.

Características do posto

Área de subscrición: Turismo
Denominación dos postos e prazas: 1 Guía turístico/a e 2 Informador/a Turístico/a Grupo: III
Soldo Gúia Turístico; 1.428,48 € mes por todos os conceptos
Soldo Informador/a turísticoa/: 1.350,00 € mes por todos os conceptos Modalidade contractual: Contrato por cirunstancias da producióno Postos e duración: 3 meses
Titulación: Certificado de estudos segundo o previsto na letra nos puntos 4 g) e 4 h) das bases Outros coñecementos: CELGA 4 ou equivalente
Funcións: O cometido funcional do posto versará sobre as tarefas propias da praza, consistentes na realización de visitas guiadas polo casco histórico de Muros, así como de información e atención ás persoas usuarias das oficinas de turismo de Muros. Tamén deberá realizar aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais competentes ou polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do Concello relacionadas co posto de traballo.

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


CAMPAMENTOS | Sorteo para a adxudicación das prazas para o Campamento Municipal Muros Verán 2022

Sorteo para a adxudicación das prazas para o Campamento Municipal Muros Verán 2022

DATA: 21/06/2022
LUGAR: Salón de plenos do Concello de Muros
HORA DE COMEZO: 10.00 h
HORA DE REMATE: 10.30 h

ASISTENTES

Julia Quintero Santiago, psicóloga do CIM do Concello de Muros
Rosa María Monteagudo Rey, educadora familiar do Concello de Muros
David Pastoriza Fernández, monitor cultural do Concello de Muros
Graciela Castro Alvela, normalizadora do Concello de Muros (secretaria)

ORDE DO DÍA

1 Sorteo das solicitudes presentadas en prazo e orde segundo as bases do Campamento municipal Muros Verán 2022.

ACORDOS

1 Apróbase o sorteo das prazas do Campamento municipal Muros Verán 2022 como se establece no anexo I.


Sorteo para a adxudicación das prazas para o Campamento Municipal Muros Concilia Verán 2022

DATA: 14/06/2022
LUGAR: Salón de plenos do Concello de Muros
HORA DE COMEZO: 10.00 h
HORA DE REMATE: 10.30 h

ASISTENTES

Julia Quintero Santiago, psicóloga do CIM do Concello de Muros
Rosa María Monteagudo Rey, educadora familiar do Concello de Muros
David Pastoriza Fernández, monitor cultural do Concello de Muros
Graciela Castro Alvela, normalizadora do Concello de Muros (secretaria)

ORDE DO DÍA

1 Sorteo das solicitudes presentadas en prazo e orde segundo as bases do campamento municipal Muros Concilia Verán 2022.

ACORDOS

1 Apróbase o sorteo das prazas do campamento municipal Muros Concilia Verán 2022 como se establece no anexo I.


O prazo de solicitude de inscrición establécese do seguinte xeito:

 • Solicitude de inscrición: do 24 de maio ata as 14.00 h do 10 de xuño.
 • Sorteo no suposto de que o número de solicitudes supere ao número de prazas dispoñibles.

O sorteo será público e terá lugar no salón de plenos do concello.

Tipos de solicitude:

 • Poderá presentarse unha solicitude individual ou múltiple para o suposto de irmáns/ás.

Formulario Campamentos Concilia: https://forms.gle/4cDvAq4goXZKDWLy8

Fomulario Campamentos Verán: https://forms.gle/vN2zxg8mxEaJGXpN6


EMPREGO | Resultado do 2º exercicio e fase de concurso de méritos para a contratación dun técnico para atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo na Conserveira de sel

Anuncio do resultado do 2º exercicio e fase de concurso de méritos do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun técnico para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de  Sel, anualidade 2022, e para a elaboración dunha bolsa de traballo.


Anuncio do resultado do 1º exercicio e convocatoria do 2º exercicio do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun técnico para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel, anualidade 2022, e para a elaboración dunha bolsa de traballo.


Anuncio lista definitiva de persoas admitidas do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun/dunha técnica para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel.


Anuncio lista provisional de persoas admitidas, tribunal e data do 1º exercicio do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun/dunha técnica para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel.


Por Resolución da Alcaldía núm. 544/2022 de 9 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun técnico para atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo da Conserveira de Sel, anualidade 2022, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa FO216/2022,

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DUN TÉCNICO PARA ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO MARÍTIMO NA CONSERVEIRA DE SEL, ANUALIDADE 2022, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA FO216/2022

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación laboral temporal a xornada completa de un técnico para atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo da Conserveira de Sel, anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021), para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base, así como novas contratacións que polos requisitos previstos no punto 4 destas bases se poidan realizar para os mesmos postos de traballo.

Esta convocatoria está vinculada á concesión definitiva da subvención solicitada á Deputación da Coruña para a contratación de persoal por parte dos concellos para a limpeza de praias marítimas, solicitada dentro da convocatoria de subvencións da Deputación aprobadas na Xunta de Goberno do 10 de febreiro de 2020 e publicadas no BOP núm. 29 de 12 de febreiro de 2020.

No caso de que o Concello de Muros non resulte beneficiario desta subvención, este proceso suspenderase de inmediato e quedará sen ningún efecto.

Características do posto

Área de subscrición: Turismo

Denominación dos postos e prazas: Técnico para a atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo da Conserveira de Sel

Grupo: II

Soldo bruto por todos os conceptos: 1.822,07 €

Modalidade contractual: Contrato de obra ou servizo a tempo completo Duración do contrato: 3 meses
Titulación: Certificado de estudos segundo o previsto no punto 4 e) das bases Outros coñecementos: CELGA 4 ou equivalente

Funcións: As funcións a desenvolver serán as encomendadas aos museos e centros na Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Entre outras, a atención dos visitantes, a organización e catalogación da colección, a selección de pezas para exposición, a elaboración do discurso expositivo, a xestión dos préstamos ou depósitos en condicións de conservación e seguridade e a dinamización e relación do centro de interpretación do patrimonio marítimo da conserveira de Sel co seu contexto territorial e social, asi como outras encomendadas pola Alcaldía relacionadas co posto de traballo

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO | Lista provisional de persoas admitidas e excluídas, tribunal e data de exame para a contratación de persoal para a brigada de incendios

Anuncio da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, tribunal e data de exame do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios, anualidade 2022


Por Resolución da Alcaldía núm. 633/2022 de 26 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria de proceso selectivo de elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios 2022, financiada pola Consellería de Medio Rural

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A BRIGADA DE INCENDIOS, ANUALIDADE 2022

1 Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a aprobación das bases para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto Lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. A duración do contrato esta prevista que sexa de tres meses, e as datas de inicio e de finalización dos contratos serán establecidos na resolución da contratación.

Cada brigada estará composta por 1 capataz, 1 condutor e 3 peóns. Para proceder á contratación do persoal debe de existir persoal suficiente para a creación de cada brigada. De forma excepcional e por causas xustificadas, esta composición poderá modificarse.

Así mesmo, esta convocatoria está vinculada á sinatura do convenio interadministrativo entre o Concello de Muros e a Consellería de Medio Rural para accións de prevención e defensa contra incendios forestais 2022, quedado este proceso suspendido de inmediato no caso de non asinar o citado convenio, ou se modifique o importe previsto na solicitude de participación no mesmo.

2 Características dos postos

Área de subscrición: Seguridade

▪ Denominación dos posto: Capataz forestal
Prazas: 2
Duración: 3 meses
Grupo: III
Soldo: 1.606,50 € por todos os conceptos

▪ Denominación dos posto: Peón condutor
Prazas: 2
Duración: 3 meses
Grupo: V
Soldo: 1.306,67 € por todos os conceptos

▪ Denominación dos posto: Peón
Prazas: 6
Duración: 3 meses
Grupo: V
Soldo: 1.271,67 € por todos os conceptos

Modalidade contractual: Calquera das previstas no RD 32/2021 Titulación: Certificación de estudos segundo o previsto no punto 4 g).

Outros coñecementos: CELGA 4 para a praza de capataz e CELGA 1 para a de peón.

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos postos de traballo nas brigadas de prevención e defensa contra os incendios forestais obxecto do convenio asinado coa Consellería de Medio Rural, consistentes na realización, por parte de todos os membros da brigada, de tarefas de limpeza de masa forestal e extinción de incendios forestais. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo. O horario de traballo será de 8/ horas ao día en quendas rotativas de mañá, tarde e noite.

3 Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO |  Resultado provisional do 2º e 3º exercicio e da fase de concurso de méritos do proceso selectivo para o servizo de limpeza de praias 2022

Anuncio do resultado provisional do 2º e 3º exercicio e da fase de concurso de méritos do proceso selectivo para elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias 2022, que financiará a Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022.


Anuncio do resultado do 1º exame, e convocatoria do 2º e 3º exercicio, do proceso selectivo para elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias 2022, que financiará a Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022.


Anuncio das persoas admitidas, tribunal e data de realización do 1º exame do proceso selectivo para elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias 2022, que financiará a Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022.


Por Resolución da Alcaldía núm. 534/2022 de 5 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo de elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, 2022, e que se financiará pola Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022, e que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2022, QUE FINANCIARÁ A DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2022

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. A duración do contrato, nunca inferior a dous meses, e as datas de inicio e de finalización dos contratos serán establecidos na resolución da contratación.

Esta convocatoria está vinculada á concesión definitiva da subvención solicitada á Deputación da Coruña para a contratación de persoal por parte dos concellos para a limpeza de praias marítimas, Ma100/2022.

No caso de que o Concello de Muros non resulte beneficiario desta subvención, este proceso suspenderase de inmediato e quedará sen ningún efecto

Características do posto

Área de subscrición: Obras
Denominación do posto: Peón de limpeza de praias
Modalidade contractual: Calquera das previstas no RD 32/2021
Grupo: V
Xornada: A xornada laboral será como igual ou superior ao 75% da xornada ordinaria Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.
Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza de praias e limpeza medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS (ESA) – IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA DE MUROS

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS (ESA)
IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA DE MUROS

NECESITAS O TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PORQUE…

 • QUERES PRESENTARTE A UN POSTO DE TRABALLO NO QUE O ESIXEN?
 • QUERES PRESENTARTE A UNHAS OPOSICIÓNS?
 • QUERES OBTER O CELGA 3?
 • QUERES FACER UN CICLO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OU O BACHARELATO?
 • QUERES MELLORAR O TEU CURRÍCULO E A TÚA FORMACIÓN ACADÉMICA?

AGORA PODES CONSEGUILO CURSANDO OS MÓDULOS 3 E 4 NA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS NO IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA.

REQUISITOS DE ACCESO

 • ter 18 anos ou máis ou cumplilos antes do 31 de decembro.
 • se tes menos de 18 anos:
  • Ter cursado ensinanzas de adultos en anos anteriores
  • Ser maior de 16 anos e ter un contrato laboral que impida acudir ao centro en réxime ordinario
  • Ser deportista de alto rendemento

E CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS ACADÉMICOS

 • MÓDULO 3, ter superado algún dos seguintes cursos:
  • 2º de ESO,
  • 8º de EXB,
  • Módulo 2 de ESA,
  • Módulos obrigatorios de 1º PCPI.
 • MÓDULO 4, ter superado algún dos seguintes cursos:
  • 3º de ESO,
  • 1º de BUP ou 1º de FPI
  • Módulo 3 de ESA.

COMO É O ENSINO DE ADULTOS/AS?

No IES Plurilingüe Fontexería impártese a Educación Secundaria para Persoas Adultas (ESA) en Módulos cuadrimestrais que permiten a obtención do Título de Graduado en Secundaria, sendo o Módulo 3 (equivalente a 3º de ESO) impartido entre Setembro e Febreiro, e o Módulo 4 (equivalente a 4º de ESO) impartido entre Febreiro e Xuño.

Cada módulo organízase en tres ámbitos:

 • Comunicación (Lingua Galega, Lingua Castelá e Inglés)
 • Social (Ciencias Sociais, Xeografía e Historia)
 • Científico-Tecnolóxico (Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias Naturais)

ATENCIÓN AO HORARIO:

As ensinanzas de adultos impartiránse Luns e Mércores das 18:00 ás 21:45 horas, e Martes e Xoves, das 16:30 ás 20:15 (de 4 a 5 sesións diarias de 45 minutos).

SOLICITUDE DE MATRÍCULA:

Do 3 ao 17 de Xuño na secretaría do centro.
En Xaneiro ábrese un novo prazo de matrícula para o alumnado que accede directamente ao Módulo 4 (4º de ESO).

MÁIS INFORMACIÓN:

IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA – MUROS
Agra de Baño, 21 Tfnos.: 881867110, 881867108.
ies.fontexeria@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/iesfontexeria/

Adxunto: propaganda adultos 22-23-A3.pdf


BANDO | NORMAS PARA LUMIÑOS DE SAN XOAN

NORMAS PARA LUMIÑOS DE SAN XOAN.

SOLICITUDES

– As persoas, asociacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela deberán presentar a solicitude no Concello de Muros, antes das 14:00 horas do día 17 de xuño de 2022, cumprimentando o modelo de solicitude e achegando a documentación.

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DOS LUMIÑOS

1.- Non está permitido facer as laradas en PRAIAS, VÍAS PÚBLICAS, XARDÍNS OU PARQUES PÚBLICOS, en terreos forestais ou nas proximidades de masas arbóreas.

2.- As laradas ou cacharelas situaranse en lugares seguros, de tal xeito, que non exista perigo de propagación accidental ás vivendas, instalacións ou terreos próximos. Deberán ter en conta a existencia de cableado, tendidos eléctricos, etc.  Arredor da cacharela deixarase unha franxa duns 5 metros libre de calquera elemento combustible.

3.- Deberán situarse en zonas afastadas de masas arbóreas polo menos 50 mts. Os responsables deben asegurarse de contar con medios de extinción mínimos pero suficientes para o seu uso inmediato en caso de ser necesario.

4.- Non se permite a utilización de líquidos inflamables nin queimar produtos contaminantes (plásticos, pinturas, gomas, …). Tampouco se poderán queimar residuos ou restos domésticos, forestais ou agrícolas

5.- As laradas deben estar baixo vixilancia en todo momento, os responsables deberán asegurarse de que o lume queda completamente apagado.

6.-  Mediante estas normas o Concello pretende garantir a seguridade das persoas, facendo compatible a celebración dunha festa tradicional coa seguridade de todos. En todo caso, o Concello aconsella prudencia e observar as recomendacións sanitarias ao existir aínda un número importante de contaxios Covid.

As autorizacións autorgadas non eximirán en ningún caso das responsabilidades por danos e prexuízos a que houber lugar no caso de que concorrese neglixencia ou imprudencia.


EMPREGO | Anuncio definitivo do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/ peoas forestais APROL RURAL 2022

Anuncio definitivo do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/ peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Anuncio da corrección do 2º  e 3º exercicio do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Anuncio da corrección do 1º exercicio e convocatoria do 2º e 3º exercicio do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Por Resolución da Alcaldía núm. 548/2022 de 9 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa de dous peóns/as forestais en base á subvención concedida para o fomento do emprego no medio rural (aprol rural), e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Xunta de Galicia dentro do programa TR351G, e que se transcriben a continuación,

BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE DOUS PEÓNS/AS FORESTAIS EN BASE Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO, FINANCIADO POLA XUNTA DE GALICIA DENTRO DO PROGRAMA TR351G.

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria, o proceso de selección para a contratación temporal a tempo completo de dous peóns/as forestais mediante contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e inserción laboral a xornada completa. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación. A data limite para realizar a contratación laboral, segundo a resolución da subvención, é o 15 de xuño de 2022.

Características do posto

Área de subscrición: Medio Ambiente Denominación do posto: peón forestal Prazas: 2
Duración: 9 meses Grupo: V
Grupo de cotización: 9
Soldo: 1.166,70€ por todos os conceptos
Modalidade contractual: Contrato temporal para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral a tempo completo Titulación. Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación
Cometido funcional. As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza forestal e medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

BASES  PEÓNS/AS FORESTAIS (PDF-240,04 kb )


Queres participar cun posto no Mercado Mariñeiro tradicional de Muros?

INSCRICIÓN ABERTA!!

O 8, 9 e 10 de xullo terá lugar nas rúas e prazas do concello de Muros o Mercado Mariñeiro das XVII Xornadas Muros Mira ao Mar. Os postos estarán abertos ao público de 11:00 h a 23:00 h (venres e sábado) e de 11:00 h a 20:00 h (domingo).

INSCRÍBETE ANTES DO 20 DE MAIO

Consulta as bases de participación no botón azul:

Cubre o Formulario de Inscrición no botón vermello:

Poderás expor os teus produtos artesanais, naturais, ecolóxicos, antigüidades, terapias alternativas, produtos gastronómicos… E outros que se consideren de interese. Terá prioridade aquilo relacionado co mar e a cultura mariñeira ou poder ofrecer algunha mostra ou actividade.

*** PRAZO ABERTO ATA O 20 DE MAIO ***

Para calquera dúbida, contacta con nós: chama ao 981 58 28 36 ou escríbenos a mercadomuros@gmail.com

Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close