Inicio
Principal
Castellano
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
Contacto

 

ANUNCIO

Convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

ORDE do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Especialidades convocadas:

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas.
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
 • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
 • Docencia da formación para o emprego (SSC448_3): 100 prazas.
 • Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas.
 • Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas.
 • Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 75 prazas.
 • Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 150 prazas.
 • Instrucción en ioga ( AFD616_3): 150 prazas.
 • Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 75 prazas

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 27/12/2019

Máis información:

 • Ou no Servizo de Orientación Laboral

Curro da Praza, 1 (Muros)
Atención ao  público: luns e martes de 08:30 a 14:30 h
Teléfono: 981 826 050

Enderezo de correo: orientacion.laboral@outes.gal

 

 

Convocatoria de subvencións e axudas públicas

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS PARA A CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE BOLSAS
PARA DEPORTISTAS
DO CONCELLO DE MUROS PARA O ANO 2019

OBXECTO.

A universalización da práctica deportiva ten un papel moi importante na sociedade, actuando de maneira transversal en moitos valores sociais de grande importancia para a mellora da calidade de vida da cidadanía. É por isto fundamental facilitar o acceso á práctica deportiva a través da consolidación da igualdade de oportunidades no deporte.
O Concello de Muros ten como obxectivo a promoción e difusión do deporte e é consciente dos esforzos de moitos e moitas deportistas con talento e do difícil que é progresar naqueles deportes que teñen un carácter individual. Por isto, esta convocatoria de bolsas ten como obxecto apoiar a práctica e o rendemento deportivo, tanto en relación ao perfeccionamento técnico e obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, como facilitando a súa participación en eventos deportivos.
- Considérase deporte de “carácter individual” todo aquel deporte que, segundo a súa regulamentación, é practicado
por 1 ou 2 deportistas como máximo.
- Exclúense da presente convocatoria os cursos dirixidos á obtención de títulos académicos ou deportivos.
- Estas bolsas serán compatibles con outras axudas públicas ou privadas para a mesma finalidade, que a persoa solicitante deberá comunicar ao Concello de Muros.
- Inclúense nesta convocatoria os programas e actividades desenvolvidos dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro
do 2019.

[Bases Bop] - [Formulario]

 

 

Convocatoria de subvencións e axudas públicas

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS PARA A CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO DE MUROS, SEN ÁNIMO DE LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO, E A ENTIDADES, SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA O ANO 2019

OBXECTO.

Esta convocatoria vai dirixida aos clubs deportivos do Concello de Muros que conten con algún equipo ou deportista (no caso de deportes individuais) que participen en competicións oficiais federadas de ámbito local, provincial, ou autonómico, e a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física durante o ano 2019.
- O obxecto deste programa concrétase en dúas modalidades ou liñas, de xeito simultáneo ou alternativo:
- A participación de equipos ou deportistas en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico.
- A realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte
- A realización do programa de actividades para a que se concede a subvención será de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de Seguridade Social que delas se deriven.

[Bases Bop] - [Formulario]

 

 

Concurso | 2019

Acendendo o Nadal

Poderán participar todas aquelas persoas propietarias ou inquilinas dunha vivenda ou establecemento, asociacións, clubs e colectivos de calquera índole radicados no Concello de Muros.

Os premios serán os seguintes:
Escaparates de establecementos
1º premio de 300 €, 2º premio de 150 €, 3º premio de 50 €
Exterior de establecementos
1º premio de 400 €, 2º premio de 200 €, 3º premio de 100 €
Exterior de vivendas particulares
1º premio de 300 €, 2º premio de 150 €, 3º premio de 75 €
Rúas, espazos ou edificios públicos para asociacións ou agrupacións de establecementos ou particulares:
1º premio de 500 €, 2º premio de 300 € e 3º premio de 150€

A data límite para inscribirse será o día 4 de decembro

Os adornos deberán estar expostos dende o día venres 6 de decembro 2019 ata o domingo 5 de xaneiro 2020

| Bases | Anexos

 

 

ANUNCIO

Aprobación do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais

O Pleno do Concello de Muros, en sesión ordinaria celebrada o 30 de outubro de 2019, acordou aprobar o Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.

Sométese o mesmo a información pública por un prazo de vinte días hábiles, a contar dende a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións. Durante o citado prazo a documentación do Plan poderá ser examinada nas dependencias da Casa Consistorial do Concello de Muros, sita no Curro da Praza, n.º 1, en días hábiles e durante o horario de atención ao público.

En Muros, a 31 de outubro de 2019.

| Descargar documentación do Plan

 


TEATRO | MUROS

ESPECTÁCULO TRANSMEDIA
ArtesaCía
“CHOLA A IT GIRL”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
sábado 23 de novembro, 21:30 h.

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC e no programa Muros en Negro
Entradas: 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, tlfno. 981762294

 

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS

Concesión de subvencións mediante concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais.

Por resolución de Alcaldía de data 11/11/2019

ACÓRDASE:

PRIMEIRO. Avogar para este caso concreto as competencias delegadas na Xunta de goberno Local conferida mediante Resolución da Alcaldía núm. 883/2019 do 09 de xullo.

SEGUNDO. Aprobar a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais, para as seguintes entidades e polos seguintes importes: Ver listado

Para o pago das mesmas será preciso que previamente os/as beneficiarios/as presenten a documentación xustificativa segundo o disposto nas bases que rexen a presente convocatoria,

IMPRESOS DE FASE DE XUSTIFICACIÓN (ANEXOS V e VI)

 

 

BANDO

ELECCIÓNS  XERAIS DO 10 DE NOVEMBRO DE 2019

Con motivo das celebración das Eleccións Xerais o 10 de novembro de 2019, convídase a todos os electores a participar neste proceso democrático, de acordo co artigo 23 da Constitución  Española.

Faise público que o local electoral da escola de A Vesada, Serres, foi trasladado á piscina municipal en rueiro Agra de Serres, 40,  parroquia de Serres, onde terán que votar os electores da mesa 4A, que comprende as seguintes  vías:

Avesada, Agra de Serres, A Agriña , As Barreiras, O Canceliño, Cova de Gatos, Cmño. de Liñares, O Morouzón, O Outeiriño, A Rola, Serres, Arriba e San Ramón.

A Alcaldesa,
Mª.Inés Monteagudo Romero

 

 

Concello de Muros 2019/20

OBRADOIROS CULTURAIS

:: HORARIOS ::

Esta semana comezan os obradoiros de bordado e encaixe. Quedando en funcionamento na súa totalidade.

HORARIOS DOS OBRADOIROS CULTURAIS DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS

AMPLIAR

Información nas Oficinas do centro cultural de Muros 981762294

 

 

O día 30 o Concello de Muros estreou a súa nova Sede Electrónica

Con novo aspecto e importantes melloras no uso e a funcionalidade, estréase a nova sede electrónica do Concello adherida ao Proxecto Provincial de Implantación da Administración Electrónica.

https://sede.muros.gal/

 


TEATRO | MUROS

OS MONICREQUES DE KUKAS
“ARLEQUINA”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
sábado 19 de outubro, 18:00 h.

Elenco: Kukas, Jorge Casas, Isabel García, Borxa Insua, Larraiz Urruzola, Ero Vázquez e os músicos de Zoar Ensemble, Joan Ibáñez, Benjamín Iglesias, Alex Salgueiro, Antonio Suárez e David Villa

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC
Entradas: 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, tlfno. 981762294

 


Concello de Muros 2019/20

ESCOLAS DEPORTIVAS

Prazo inscrición escolas deportivas extraordinario: do 14 ao 18 de outubro

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf85-A5-QfMA4FUb8_j4lSeHQ58f-JTpd9W7FL6qBpfUQju_w/viewform?usp=sf_link

 


TEATRO | MUROS

PRODUCIÓNS TEATRAIS EXCÉNTRICAS
“MEDIDA X MEDIDA”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
sábado 12 de outubro, 21:30 h

Elenco: Melania Cruz, Patricia Vázquez, María Costas, Josito Porto, Santi Romay, Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira
Dirección Quico Cadaval, 

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC
Entradas: 5 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, tlfno. 981762294

 

 

Concello de Muros 2019/20

ESCOLAS DEPORTIVAS

:: HORARIOS ::

AMPLIAR

AMPLIAR

 

 

Concello de Muros 2019/20

OBRADOIROS CULTURAIS CONSTITUIDOS

AMPLIAR

 

 

ESCOLAS DEPORTIVAS
Concello de Muros 2019/20

Bases: https://muros.sedelectronica.gal

Preinscrición:
do 18 de setembro ao 2 de outubro

Solicitude electrónica:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfe1AgkSfFTgWR7lqfz7QyoZhDCAPWXU-hnLZljYcSYN6ttiQ/viewform?usp=sf_link

 

 

BANDO DA ALCALDÍA

O Concello de Muros quere manifestar a máis enérxica repulsa polo triple crime machista perpetrado no día de hoxe na parroquia de Santa Columba de Cordeiro no concello de Valga.

Por medio da presente, en nome da corporación muradana, convoco a todas as veciñas e veciños do municipio a concentrarse mañán martes 17 de setembro de 2019 ás 12:00 horas, no Curro da Praza, diante do edificio da casa do Concello de Muros, para expresar públicamente a nosa condena polas tres mulleres asesinadas: Sandra Boquete Jamardo, de 39 anos, María Elena Jamardo Figueroa, de 58 anos e Alba Boquete Jamardo, de 27 anos.

A Alcaldesa,
Mª.Inés Monteagudo Romero

 

 

OBRADOIROS CULTURAIS.
Concello de Muros 2019/20

Prazo de preinscrición: do 17 ao 27 de setembro
Información:
Centro cultural de Muros 981762294

 

 

CURSO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (INCLÚE ACCESO AO CARNÉ C E CAP) – 2a edición

A Deputación da Coruña está organizando a 2a edición do curso ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN que contempla, entre outra formación, a obtención do carnet C e o CAP.

 Lugar: realizarase nas instalacións que oferta a empresa adxudicataria en A Barcala- Cambre e no Polígono Industrial de Ledoño (Culleredo).
 Horario: preferentemente, mañá
 Data de inicio: prevista para outubro
 Prazo de inscrición: Ata o 17/09/2019
 Lugar de inscrición: as persoas do municipio de Muros terán que inscribirse no Servizo de Orientación Laboral (luns e martes de 08:30 a 14:00)

Os requisitos para participar nesta formación son:
 Ser titular dun permiso de condución en vigor da clase B
 Estar desempregada/o e ter entre 18 e 30 anos
 Estar empadroado/a nalgún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.
 Inscrición no Sistema de Garantía Xuvenil: http://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html

A documentación necesaria para realizar a inscrición é:
 DNI
 Permiso de conducir
 Tarxeta ou documento que acredite o número de Afiliación á Seguridade Social
 Certificado/volante actualizado de empadroamento
 Tarxeta de demanda de emprego debidamente actualizada (non se considerarán as tarxetas de demanda de mellora de emprego)
 Documento que acredite a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

 

 

ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DO GES

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-1111 de 26 de agosto, resolveuse a aprobación das bases da convocatoria para a elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal para o GES de Muros, e que se transcriben a continuación,

BASES QUE HAN DE REXER PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DO GES DO CONCELLO DE MUROS

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

 

 

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-1064 de 9 de agosto, resolveuse a aprobación das bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal de profesores da Escola de Música Municipal, curso 2019-2020, e que se transcriben a continuación:

“BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA PROFESOR/A DE GUITARRA CLÁSICA, DUN/HA PROFESOR/A DE VIOLÍN, DUN/HA PROFESOR/A DE CANTO E DUN/HA PROFESOR/A DE MÚSICA MODERNA PARA A ESCOLA DE MÚSICA DO CONCELLO DE MUROS, CURSO 2019/2020.

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

 

 

OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “FONTIÑAS XUVENIL”

 A Consellería de Economía, Emprego e Industria aprobou o desenvolvemento dun Obradoiro de Emprego dirixido a persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “Fontiñas Xuvenil”.

Este programa mixto de emprego e formación terá unha duración de 6 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.  Está previsto que este obradoiro comece a finais do mes de setembro deste ano.

O número de alumnos/as traballadores/as será de 16.

Poderán ser beneficiarias do proxecto as persoas que teñan solicitado na Oficina de Emprego o código de Obradoiros de Emprego e inscrito no Ficheiro de Garantía Xuvenil.

Especialidades:

 • Limpeza de espazos abertos e instalacións industriais.

Realizar as labores de limpeza en espazos abertos, instalacións e equipamentos industriais, utilizando os medios, útiles e vehículos adecuados a cada espazo e o equipamento para obter un óptimo nivel de limpeza, hixiene e ornato.

 • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais.

Distribuír, reproducir e transmitir a información e documentación requiridas nas tarefas administrativas e de xestión, internas e externas, así como realizar trámites elementais de verificación de datos e documentos a  requirimento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acordo con instrucións ou procedementos establecidos.

Calquera persoa interesada, poderá obter máis información chamando aos seguintes números:

Concello de Muros:    981826050
Concello de Carnota: 981857217

 

 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE MUROS, DIRIXIDAS A ENTIDADES, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NO ANO 2019

PRAZO: ATE O DÍA 9 DE SETEMBRO

| ↓ BOP NÚMERO 150 | VENRES, 9 DE AGOSTO DE 2019

| ANEXOS (impresos)

 

 

ACTIVIDADES CULTURAIS
 CONCELLO DE MUROS
DO 5 AO 12 DE AGOSTO 2019

Luns, 5, 22.00 h.
San Francisco – LOURO | CINE DE RÚA
“AQUAMAN”
programa “Visións”. Entrada de balde

Martes, 6, 17.00 h.
Praia do Castelo – MUROS
CINE. Exhibición e creación de cine infantil
FESTIVALIÑO. X Aniversario de A Caixiña. O cine máis pequeno do mundo
Entrada de balde

Mércores, 7, 22.00 h.
Centro cultural – MUROS | CINE
“La sombra de la ley”
programa “Visións”. Entrada de balde

Venres, 9, 20.30 h.
CURRO DA PRAZA – MUROS | DANZA
“Danza na rúa con SILIRIA DANCE CENTER”
Entrada de balde

Luns, 12, 22.00 h.
Artón – ESTEIRO | CINE DE RÚA
“CAMPEONES”
programa “Visións”. Entrada de balde

Organiza CONCELLO DE MUROS
Colaboran: Excma. Deputación da Coruña
Xunta de Galicia. Xacobeo 2021
Siliria Dance Center

 

 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE 2 CAPAZACES, 2 PEÓNS CONDUTORES E 6 PEÓNS, PARA A CREACIÓN DE DÚAS BRIGADAS DE INCENDIOS 2019, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

 

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

 

IX CONCURSO DE AMBIENTACIÓN MARIÑEIRA MUROS MIRA AO MAR

Prazo de inscrición:
DO 1 AO 4 DE XULLO DE 2019

 

| ↓ BASES E FICHA DE INSCRICIÓN

 

 

 

Festas de San Pedro 2019

� 28 DE XUÑO

11:00 h Pasacalles: Grupo Agrocovo
18:00 h A Festa dos Peixes (infantil) na Pista
22:30 h Verbena no Porto: Orquestra PRINCIPAL e Grupo ARAMIO

� 29 DE XUÑO

11:00 h Pasacalles: Banda de gaitas de Ximiela
11:30 h Procesión coa banda de gaitas de Ximiela
12:00 h Misa solemne cantada pola Coral Don Diego de Muros 
13:00 h Concerto no Curro da Praza: Sokie
20:00 h Teatro - Circo na praza do Mercado: Aimar & Cía: “Etxea. Casa”
22:30 h Verbena no Porto: Orquestra Capitol
00:00 h Fogos de artificio
00:15 h Concerto no Curro da Praza: Leilía

� 30 DE XUÑO

11:00 h Pasacalles: Grupo Faltriqueira
20:00 h Títeres Cachirulo “A Cabeza do Dragón” na praza do Mercado
22:00 h V Noite de Rock da Sala Nasmo no Curro da Praza: Sonophobia, The Rapants e Evil Bastard

| CARTEL

 

 

ANUNCIO

“CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A MEDIA XORNADA DE MONITORES DE TEMPO LIBRE 2019, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL"

 

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

 

ANUNCIO

CAMPAMENTOS DE VERÁN MUNICIPAIS PARA O ANO 2019

O prazo de solicitude de inscrición nos campamentos establécese do seguinte xeito:

 Solicitude de inscrición: do 3 ao 14 de xuño (ambos inclusive).

 Sorteo: 17 de xuño (diante da Secretaría municipal no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles)

 Período de pagamento da taxa (previa confirmación da praza): do 18 ao 20 de xuño (ambos inclusive)

Para solicitar a inscrición nos campamentos de verán deberá cubrir o formulario específico de solicitude e presentalo do seguinte xeito:

­ De xeito presencial no rexistro de entrada do Concello de Muros (Casa do Concello)

­ A través da sede electrónica do Concello de Muros, muros.sedelectronica.gal

| ↓ BASES | ↓ FORMULARIO DE SOLICITUDE

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección de peóns de obras públicas e de limpeza de praias mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello. 

O prazo para presentación de solicitudes é de 10 días dende a publicación do anuncio no BOP.

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

| ANUNCIO TRIBUNAL SELECCIÓN PEÓN LIMPEZA PRAIAS (31/05/2019)

 

 

ANUNCIO

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal da oficina de turismo 2019 e a elaboración dunha bolsa de traballo

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-0561 de 7 de maio, resolveuse a aprobación das bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros, 2019 e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa DP0029/2019 e da Xunta de Galicia dentro do programa TU900A, e que se transcriben a continuación:

“CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS 2019, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA DP0029/2019 E POLA XUNTA DE GALICIA DENTRO DO PROGRAMA TU900A

| ↓ BASES | ↓ MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

 

ANUNCIO

Bases proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo de monitor/a socorrista para a piscina municipal

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-0570, do 8 de maio, resolveuse a aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo de monitor/a socorrista para a piscina municipal, e que se transcriben a continuación

“BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE MONITOR/A SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL

| ↓ BASES | ↓ MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

3 carreira


Versión anterior

SAT


Ver web

Ampliar información

 

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050
Facebook. Muros Mira ao Mar Youtube. Muros Mira ao Mar Twitter. Muros Mira ao Mar Wordpress. Muros Mira ao Mar