fondo-concello-inicio

OBRAS E URBANISMO​

Urbanismo

Descargas

URBANISMO

O cometido do Departamento é a xestión do urbanismo do concello de Muros, dende a fase de planeamento ata a concesión das licenzas de edificación e actividades.

  1. Proporcionar información escrita e gráfica ós cidadáns, a outros Departamentos municipais e a outras Administracións Públicas
  2. Tramitación das licenzas urbanísticas (obras maiores, obras menores, primeira ocupación, parcelación, etcétera)
  3. Inspección urbanística, tramitación de expedientes sancionadores ou reposición da legalidade urbanística
  4. Redacción e execución de proxectos de obras (urbanización de rúas, parques e xardíns, edificacións municipais, dotación de servizos básicos –iluminación, auga, saneamento-, etcétera)
  5. Tramitación de instrumentos de planeamento e xestión urbanística
  6. Tramitación de proxectos de urbanización e a súa execución
  7. Elaboración de ordenanzas e normativa urbanística municipal
  8. Asesoramento na tramitación de de subvencions
Descargas