SORTEO PARA A ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS PARA O CAMPAMENTO MUNICIPAL MUROS VERÁN 2023

Xa pode comprobar (co código que lle foi enviado previamente) o estado da súa solicitude para o Campamento Municipal Muros Verán 2023:

https://sede.muros.gal/sxc/export/sites/muros/recursos/downloads/Tablon/2023/ANUNCIO_PROG_20230620100000335_ANEXO_1687248000-0.pdf

Os códigos admitidos deberán presentar a seguinte documentación no prazo de 2 días naturais desde a publicación da acta. No caso de non ser así será excluída.

Excepto as persoas solicitantes que se atopen na lista de agarda da súa primeira prioridade pero foran admitidas na súa segunda/terceira prioridade, que contarán con 4 días naturais para a súa aceptación.

  • Libro de familia e DNI do pai, da nai ou do titor
  • Tarxeta sanitaria
  • No caso de persoas con discapacidade deberán presentar un certificado acreditativo do grao de discapacidade
  • A documentación complementaria para a adxudicación deberá presentarse electronicamente a través do seguinte enderezo electrónico: cultura.deportes@muros.gal