EMPREGO | Resultado 2º e 3º exercicio, proposta de contratación e creación bolsa de emprego do proceso de peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021

Na sesión celebrada o dia 17 de marzo de 2021, o tribunal do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación da Coruña dentro do programa pel/concellos 2021,  adoptou,  entre outros, os seguintes

ACORDOS:

Segundo. Publicar o resultado do segundo exercicio, proba práctica/entrevista , dos/as aspirantes, que se publica como anexo I

Terceiro. Publicar o resultado da realización do terceiro  exercicio,  proba  de  galego dos/as aspirantes que non presentaron o Celga  1, que se publica como anexo II.

Cuarto. Publicar  o resultado da realización da fase  de concurso e a puntuación total do proceso selectivo, por orde decrecente dos/as aspirantes que superaron o  proceso selectivo, que se publica como anexo III.

Quinto. Proponse a contratación como peóns albaneis aos seguintes aspirantes.