EMPREGO | Lista provisional de Admitidos e excluidos no proceso selectivo de peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021

Por resolución da alcaldía núm.223/2021 de 25 de febreiro, adoptouse o seguinte acordo

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar neste proceso e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

Primeiro. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos na convocatoria referenciada

ADMITIDO

APELIDOS E NOMEDNI
RAJ***3828**
LGJ***6095**
RRJ***1870**
GLA***2868**
FTJ***3785**
LLA***6881**
RLJ***9112**
FCM***5214**
CGM***5829**
LJM***2914**
EFJ***9160**
PRJ***1449**
PGM***8250**
MPA***0648**
MCJ***5085**
CRM***1658**
FGJ***3273**
SCP***0544**
CUR***8525**
BFM***8361**
LTJ***8897**
FMX***6919**
FFA***6381**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
FRM***0043**2
BNO***3145**1
ROD***3913**2
PAA***1674**1,2
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

Segundo.- De acordo co previsto no punto 6 das bases, ábrese un prazo de 2 días hábiles dende a publicación deste acordo na sede electrónica do Concello de Muros, para presentar reclamacións a esta lista provisional de admitidos e excluídos.

lista provisional de admitidos e excluidos peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021 (PDF-117,05 kb )