ANUNCIO | Lista provisional de admitidos e excluídos, composición do tribunal e convocatoria do primeiro exercicio para selección de persoal para limpeza de praias, 2020

Por resolución da alcaldía núm.763/2020 de 3 de xullo de 2020, adoptouse o seguinte acordo

“Vista a Resolución da Alcaldía núm. 673/2020 de 17 de xuño pola que se aprobaron as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para o servizo de limpeza de praias, 2020 e para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2020, publicada no BOP núm. 92 de 22 de xuño de 2020

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar neste proceso e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos na convocatoria referenciada