EMPREGO | Lista provisional de persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e convocatoria do primeiro e segundo exercicio do proceso da brigada de incendios

ANUNCIO DA LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXLUIDAS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXAME PARA A SELECCIÓN DE PERSOALPARA A BRIGADA DE INCENDIOS 2021.

Por resolución da Alcaldía núm. 577/2021 de 26 de maio, adoptouse o seguinte:

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 476/2021 de 4 de maio pola que se aprobaron as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de 2 capataces, 2 peóns condutores e 6 peóns para a creación de dúas brigadas de incendios, anualidade 2021 e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Consellería de Medio Rural, publicado no BOP núm. 86 de 10 de maio,

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso selectivo e de conformidade co previsto no punto 6 das bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria referenciada