EMPREGO | Anuncio definitivo do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/ peoas forestais APROL RURAL 2022

Anuncio definitivo do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/ peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Anuncio da corrección do 2º  e 3º exercicio do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Anuncio da corrección do 1º exercicio e convocatoria do 2º e 3º exercicio do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Por Resolución da Alcaldía núm. 548/2022 de 9 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa de dous peóns/as forestais en base á subvención concedida para o fomento do emprego no medio rural (aprol rural), e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Xunta de Galicia dentro do programa TR351G, e que se transcriben a continuación,

BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE DOUS PEÓNS/AS FORESTAIS EN BASE Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO, FINANCIADO POLA XUNTA DE GALICIA DENTRO DO PROGRAMA TR351G.

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria, o proceso de selección para a contratación temporal a tempo completo de dous peóns/as forestais mediante contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e inserción laboral a xornada completa. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación. A data limite para realizar a contratación laboral, segundo a resolución da subvención, é o 15 de xuño de 2022.

Características do posto

Área de subscrición: Medio Ambiente Denominación do posto: peón forestal Prazas: 2
Duración: 9 meses Grupo: V
Grupo de cotización: 9
Soldo: 1.166,70€ por todos os conceptos
Modalidade contractual: Contrato temporal para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral a tempo completo Titulación. Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación
Cometido funcional. As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza forestal e medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

BASES  PEÓNS/AS FORESTAIS (PDF-240,04 kb )


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close