EMPREGO | Resultados provisionais 2º e 3º exercicio peón PEL 2022

Anuncio dos resultados provisionais do 2º e 3º exercicio e da fase de méritos do proceso selectivo para a contratación de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais e para a elaboración dunha bolsa de traballo dentro do programa PEL/CONCELLOS 2022 da Deputación da Coruña


Anuncio do resultado do 1º exercicio e convocatoria do 2º e 3º exercicio do proceso selectivo para a contratación de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais e para a elaboración dunha bolsa de traballo dentro do programa PEL/CONCELLOS 2022 da Deputación da Coruña


Lista definitiva, composición do tribunal e data do primeiro exercicio para a contratación de cinco peóns albaneis

Anuncio de Alcaldía pola que se aproba a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo, composición do tribunal cualificador e data do primeiro exercicio para a contratación de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais, 2022.


BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE CINCO PEÓNS ALBANEIS PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, 2022 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA PEL-CONCELLOS 2022

 1. Obxecto da convocatoria
  1.1 Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de duración determinada de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación prevista no Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021).
  A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.
  1.2 Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Estatuto dos Traballadores para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base.
 2. Características do posto
  Área de subscrición: Obras Denominación do posto: Peón albanel Prazas: 5
  Duración: 5 meses e 10 días Grupo: V
  Soldo: 1.223 euros mes por todos os conceptos
  Modalidade contractual: Calquera dos previstos no RD 32/2021
  Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

  Cometido funcional: No ámbito dos servizos mínimos previstos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e o punto 2.3. das Bases reguladoras do PEL CONCELLOS ANO 2022, as funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos peóns de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade, sempre dentro das funcións dos servizos mínimos previstas na lei. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.
 1. Sistema de selección
  O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.
 2. Requisitos das persoas aspirantes
  Para poder formar parte desta convocatoria, as persoas aspirantes deberán reunir, antes do remate do prazo de presentación de instancias, os seguintes requisitos:

VER AS BASES PEON ALBANEL PEL CONCELLOS 2022


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close