EMPREGO | Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal de limpeza de praias 2024 e a elaboración dunha bolsa de emprego

Prazo: 10 días hábiles dende a publicación destas bases no BOP (01/04/2024)

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm.303/2024 de 21 de abril, aprobáronse as bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación persoal laboral temporal a tempo completo para o servizo de limpeza de praias 2024 financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2024 e a elaboración dunha bolsa de emprego para contratacións durante o verán de 2024, e que se transcriben a continuación:

BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2024 FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2024 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓNS DURANTE O VERÁN DE 2024

1. OBXECTO

Ten por obxecto esta convocatoria a contratación de persoal laboral temporal a tempo completo para o servizo de limpeza de praias, anualidade 2024, e elaboración dunha bolsa de emprego para contratacións durante o verán de 2024 mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021).

A xornada laboral incluirá os fins de semana cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos, así como serán os establecidos na Resolución da contratación.

2. CARACTERÍSTICAS DO POSTO

Área de subscrición: Obras
Denominación do posto: Peón de limpeza de praias
Duración: 2 meses e 20 días
Prazas: 5
Grupo: V
Soldo: 1323,00 €/mes por todos os conceptos, incluídas a parte proporcional das pagas extras
Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza de praias e limpeza medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

3. SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

4. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

(Ver bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/04/01/2024_0000002071.pdf)

(Anexo II – Solicitude de emprego)


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close