ANUNCIO | Publicación das bases para a creación dunha bolsa de emprego de auxiliares administrativos

Por Resolución desta Alcaldía núm. 1181/2023 de 7 de decembro, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo de auxiliares administrativos do concello de Muros, e que se transcriben a continuación:

BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO CONCELLO DE MUROS

1. OBXECTO DAS BASES

É obxecto destas bases a realización dun proceso selectivo, mediante oposición libre, para a creación dunha bolsa de emprego de auxiliares administrativos para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, como funcionario/a interino/a.

A bolsa de emprego, que se formará pola relación de persoas aspirantes que superaran este proceso selectivo, destinarase á contratación do persoal que a integre cando sexa preciso.

2. CARACTERÍSTICAS DA PRAZA QUE SE CONVOCA

A praza está encadrada na Escala de Administración Xeral. Subescala: Auxiliar, clasificada no Grupo C, Subgrupo: C2, nivel 14. A xornada de traballo é a tempo completo.

3. SISTEMA DE SELECCIÓN

Establécese como sistema de selección o de oposición libre.

+ INFO: BOP. VENRES, 15 DE DECEMBRO DE 2023

Solicitudes (anexo II)


COMUNICADO MUNICIPAL SOBRE A AMPLIACIÓN DO PECHE TÉCNICO DA PISCINA MUNICIPAL DE MUROS

Estimada veciñanza do concello de Muros,

Dirixímonos a vostedes co fin de informar sobre unha decisión importante que afecta á instalación deportiva da Piscina Municipal. Como parte do noso compromiso coa seguridade, co ambiente e coa calidade dos nosos servizos, tomamos a difícil, pero necesaria decisión de ampliar o período do peche técnico da instalación.

Este peche técnico lévase a cabo debido a varias razóns fundamentais que consideramos esenciais para garantir unha contorna segura, eficiente e saudable para todos as nosas persoas usuarias:

  • Subsanación de deficiencias importantes na instalación: Ao longo dos anos a piscina envelleceu e sufriu desgaste nas instalacións. Para manter unha contorna segura e funcional é importante emendar estas deficiencias importantes. Este proceso garantirá un espazo en óptimas condicións para o seu goce.
  • Mellora da eficiencia enerxética: No noso compromiso coa sostibilidade e respecto ao medio, decidimos levar a cabo melloras significativas na eficiencia enerxética das nosas instalacións. Isto implica a actualización das caldeiras, melloras na ventilación e o arranxo das xanelas, o que nos permitirá reducir o impacto ambiental e mellorar a eficiencia enerxética.
  • Mellora da salubridade: A saúde e o benestar das persoas usuarias son de suma importancia. Durante o período de peche, levaranse a cabo traballos para mellorar a salubridade da piscina, o que inclúe a renovación de áreas afectadas e a implementación de medidas para garantir un ambiente hixiénico.

Entendemos que esta nova pode resultar incómoda para a veciñanza e queremos expresar as nosas máis sinceras desculpas por calquera inconveniente que isto poida causar. A nosa prioridade é brindar un espazo seguro e de calidade, e cremos que estes cambios son esenciais para lograr este obxectivo.

Durante o período de peche técnico, traballaremos para levar a cabo todas as melloras necesarias e minimizar as molestias na medida do posible. Estamos comprometidos en mantelos informados do progreso destes traballos e calquera actualización relevante.

Agradecemos a súa comprensión mentres traballamos para facer que a Piscina Municipal sexa un lugar aínda mellor. Esperamos volver abrir as nosas portas cunha instalación renovada e lista o próximo mes de novembro.

Se teñen algunha pregunta ou inquietude, non dubiden en pórse en contacto connosco a través das canles habituais de comunicación.

Atentamente,

Muros, 14 de setembro de 2023

A alcaldesa do Concello de Muros
María Lago Lestón


AVISO DE CORTE NA SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA

A empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. informou de que debido aos traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica o próximo 20 de xullo de 2023 de 6.30 h a 7.30 h, van deixar fóra de servizo unha serie de instalacións, o que pode provocar interrupcións na subministración de electricidade durante ese intervalo de tempo.

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afecta aos seguintes lugares ou rúas:

  • Miraflores (Espiguiñas, Miraflores, O Pombal de Miraflores, O Barreiro e Outeiro do Ramposo)
  • Muros (Rúa do Río e San Roque)

Muros, 17 de xullo de 2023

A alcaldesa
María Lago Lestón


AVISO DE CORTE NO SUBMINISTRO ELÉCTRICO

A empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. informou de que debido aos traballos de mantemento e desenrolo da rede eléctrica o próximo 18 de xullo de 2023 de 6,50 a 7,40 horas, van deixar fora de servizo unha serie de instalacións, o que pode provocar interrupcións no subministro de electricidade durante ese intervalo de tempo.

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afecta aos seguintes lugares ou rúas:

CREO (FONTENLA, RUEIRO AS LOMBAS, RUEIRO O VALADO), parroquia de Esteiro.

Muros, 14 de xullo de 2023
A alcaldesa
María Lago Lestón.


BANDO | NORMAS PARA LUMIÑOS DE SAN XOÁN

SOLICITUDES

As persoas, asociacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela deberán presentar a solicitude no Concello de Muros, antes das 14:00 horas do día 21 de xuño de 2023, cumprimentando o modelo de solicitude. Aquelas persoas que xa a teñan solicitada deberán comprometerse a cumprir a normativa de aplicación.

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DOS LUMIÑOS

1.- Non está permitido facer as laradas en PRAIAS, VÍAS PÚBLICAS, XARDÍNS OU PARQUES PÚBLICOS, en terreos forestais ou nas proximidades de masas arbóreas, coas excepcións dos lugares habilitados e sinalados no plano achegado. No caso de propoñer outra situación estudarase a viabilidade da proposta.

2.- As laradas ou cacharelas situaranse en lugares seguros, de tal xeito , que non exista perigo de propagación accidental ás vivendas, instalacións ou terreos próximos. Deberán ter en conta a existencia de cableado, tendidos eléctricos, etc. Arredor da cacharela deixarase unha franxa duns 5 metros libre de calquera elemento combustible.

3.- Deberán situarse en zonas afastadas de masas arbóreas polo menos 50m Os responsables deben asegurarse de contar con medios de extinción mínimos pero suficientes para o seu uso inmediato en caso de ser necesario.

4.- Non se permite a utilización de líquidos inflamables nin queimar produtos contaminantes (plásticos, pinturas, gomas …). Tampouco se poderán queimar residuos ou restos domésticos, forestais ou agrícolas

5.- As laradas deben estar baixo vixilancia en todo momento, os responsables deberán asegurarse de que o lume queda completamente apagado.

6.- Mediante estas normas o Concello pretende garantir a seguridade das persoas, facendo compatible a celebración dunha festa tradicional coa seguridade de todos. En todo caso, o Concello aconsella prudencia.

As autorizacións outorgaras non eximirán en ningún caso das responsabilidades por danos e prexuízos a que houber lugar no caso de que concorrese neglixencia ou imprudencia.

Bando e planos espazos habilitados para lumiños S. Xoán


ANUNCIO | Anuncio del pliego de condiciones por el que se regirá la enajenación mediante procedimiento abierto, por licitación al alza de las parcelas propiedad de la sociedad mercantil estatal “Suelo Empresarial del Atlántico S.L., SME”

Sea Suelo

ANUNCIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES POR EL QUE SE REGIRÁ LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, POR LICITACIÓN AL ALZA DE LAS PARCELAS PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO S.L., SME” IDENTIFICADAS EN EL ANEXO I EN LOS PARQUES EMPRESARIALES DE CATOIRA, VILANOVA DE AROUSA, MONDOÑEDO, CHANTADA, LARACHA, CEE, MALPICA, VIMIANZO Y MUROS (A CORUÑA). Y LA ADJUDICACIÓN DE CONCESIONES DE DERECHO DE SUPERFICIE CON OPCIÓN DE COMPRA, DE PARCELAS PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S.L., SME”, IDENTIFICAS EN EL ANEXO II EN LOS PARQUES EMPRESARIALES DE CATOIRA (PONTEVEDRA); MONDOÑEDO (LUGO); CEE, MALPICA, VIMIANZO Y MUROS (A CORUÑA), SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE 28 DE MARZO DE 2023.

A. OBJETO:
Las parcelas detalladas en el ANEXO NÚMERO 1 y en el ANEXO NÚMERO 2 de las presentes bases, para la enajenación de las mismas y para la concesión del derecho de superficie con opción de compra, respectivamente.

B. TIPO DE CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
Tipo de contrato: Patrimonial. Enajenación de parcelas y constitución de derechos de superficie con opción de compra.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Licitación al alza.

C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA:
Los establecidos en el ANEXO NÚMERO 1 de las presentes condiciones. Estos precios no incluyen el IVA, que será añadido en el momento de efectuar la venta.

D. CANON SUPERFICIARIO:
Los establecidos en el ANEXO NÚMERO 2 de las presentes condiciones.
Estos precios no incluyen el IVA, que será añadido en el momento correspondiente.

E. GARANTÍA EN EL SUPUESTO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS:
Importe de la garantía: 5% del precio base de licitación de las parcelas.

F. GARANTÍAS EN EL SUPUESTO DE CONCESIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE CON OPCIÓN DE COMPRA:
GARANTÍA PROVISIONAL:
Tres mensualidades del canon fijado para la parcela correspondiente, en concepto de fianza.
GARANTÍA DEFINITIVA:
Un 5% del canon superficiario total ofertado, es decir, por el plazo del otorgamiento del derecho de superficie.

G. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Lugar de presentación: Oficinas de “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S.L., SME” sitas en Avenida de Barcelona 33 B, 15706 Santiago de Compostela. Teléfono de contacto 981.575469.
Plazo de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 1·0 de mayo de 2023.

H. Pliego de condiciones que regirá la licitación.


Talleres de Artesanía de Galicia en Muros

Días Europeos de la artesania 2023

Obradoiros gratuítos participativos para todas as idades co fin de achegarlle aos seus visitantes o saber facer dos profesionais do sector artesán galega e contribuír á difusión do valor engadido dos produtos artesanais.

NO MUIÑO DAS MAREAS DO POZO DE CACHON,
MUROS

30 e 31 de marzo, 1 e 2 de abril de 2023
Horario: 11:30 a 13:30 – 17:00 a 20:00 h


FORMACIÓN | Como podo levar a cabo a transformación dixital da miña empresa? Xestión do cambio para a dixitalización.

Programa e contido da xornada (PREME AQUÍ PARA VER O PROGRAMA)

TÍTULO DA XORNADA:

Como podo levar a cabo a transformación dixital da miña empresa? Xestión do cambio para a dixitalización.

DATA E LUGAR

DÍA: 30 de marzo de 2023
HORA: De 17:00 a 19:00 h
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de informática (CEMIT) da Casa da Cultura (Rúa Miraflores, s/n. Muros)

BREVE DESCRICIÓN:

Esta xornada ten como obxectivo aprender a xestionar a implementación dos procesos de transformación dixital con éxito, e coñecer os seus beneficios e impacto no negocio. Á hora de levar a cabo un proceso de transformación dixital faise necesario implementar unha estratexia para xestionar os aspectos relacionados coas persoas e a organización e así lograr os resultados desexados, é dicir, fomentar a adaptación das persoas dunha organización cara a novas formas de traballo, de tal maneira que o impacto sobre a produtividade sexa mínimo.

OBXECTIVOS:

Coñecer os aspectos claves para que a transformación dixital da empresa supoña un éxito dentro da organización, e o deseño de estratexias para a xestión do cambio na organización ante a implementación dun proceso de transformación dixital

A QUEN VAI DIRIXIDA?

Persoas emprendedoras Persoas autónomas
Pemes, Micropemes e Empresas do territorio

CONTIDO/AXENDA DA XORNADA:

17:00 – 17:05 | Presentación.
17:05 – 18:00 | Como podo levar a cabo a transformación dixital da miña empresa?
A xestión do cambio na organización para o éxito nos procesos de transformación dixital na empresa.
18:00 – 19:00 | Sesión de consultas e resolución de dúbidas.

MODALIDADE: Presencial
PONENTE: Pablo López

PREME AQUÍ PARA VER O PROGRAMA


DELOA | Acción formativa sobre “Emprendemento sostible de proxectos culturais e artísticos no rural”

Programa Coworking “EMPRENDEMENTO SOSTIBLE DE PROXECTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO RURAL”, Padrón.

Espazo coworking froito da colaboración entre EOI e a Fundación Paideia Galiza que conta co cofinanciamento do Fondo Social Europeo, a EOI e a Fundación Paideia Galiza.

Formar a persoas, colectivos e emprendedores/as de proxectos culturais e artísticos no rural que queiran mellorar a xestión da acción cultural no rural, así como definir o plan de negocio, márketing e comunicación dos seus proxectos, facendo fincapé no coñecemento do tecido institucional-legal e financeiro.

Ofrecerá o coñecemento e análise de experiencias exitosas de emprendemento cultural rural, de man de profesionais recoñecidos na xestión cultural.

O obxectivo é formar a persoas interesadas en adquirir coñecementos específicos para poder emprender o seu proxecto profesional, así como en requisitos legais e fiscais para o seu desenvolvemento.

O coworking contará con espazos adecuados para a formación grupal e individual: aulas dotadas das infraestruturas necesarias e servizos para poder facilitar aos proxectos culturais e artísticos seleccionados o desenvolvemento dos seus plans de negocio.

DATA

Inicio o 30 setembro de 2022.

DURACIÓN

3 meses.

HORARIO

Talleres grupais. Venres de 16.00 a 20.00 e sábados de 10.00 a 14.00 h.
Ver horario detallado no programa.

LUGAR

Fundación Paideia Galiza. A Escravitude, s/n, 15980 Padrón.

MODALIDADE

Semipresencial. En Galicia.

PRAZAS

Ata 21 proxectos/ideas emprendedoras.

CUSTO

Gratuíto. Proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Escuela de Organización Industrial e Fundación Paideia Galiza. Colaboran os Grupos de Desenvolvemento Rural: DELOA, ASDECOMOR e Ribeira Sacra – Courel.

INFORMACIÓN

padron@paideia.es |  981 817 000.

INSCRICIÓN

INSCRICIÓN


INFORMACIÓN | Servizo de Orientación Xurídico-Laboral Gratuíto

O Excmo. Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, solicítanos a difusión do Servizo de Orientación Xurídico-Laboral Gratuíto, promovendo así, espazos de colaboración entre as dúas institucións.

Este proxecto que se puxo en marcha no ano 2015 e que, desde entón, non fixo máis que medrar, ten como obxectivo principal ofrecer aos cidadáns un servizo orientador de calidade, absolutamente gratuíto na súa fase consultiva, nas materias nas que os Graduados Sociais somos especialistas: laboral, xurídico laboral e de seguridade social.

Este servizo é prestado polos Colexiados/as Exercentes de forma totalmente voluntaria e altruísta, mostrando desta forma, unha vez máis, o espírito de colaboración e aceptación da “Xustiza Social” á que representamos.

Achegamos cartel e tríptico, para a súa difusión, así como ligazón onde poden atopar toda a información deste servizo.

Cartel

Tríptico


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close