O Concello de Muros celebrará por primeira vez o “Día do Circo” da man de PistaCatro

O Concello de Muros vai celebrar por primeira vez o Día do Circo e quere facelo con todas/os vós. O espectáculo chega da man da compañía PistaCatro, galardoada co premio de Cultura de Galicia na modalidade de artes escénicas.

Qué é Petit Cabaré? Pois un produto para gourmets, a flor e nata, a crême de la crême. Goce os sketchs máis deliciosos, as maiores proezas condensadas, unha compilación de éxitos por parte de PistaCatro, the very best of, unha verdadeira antoloxía dos mellores momentos de tres artistas reunidos nun só volume.

Petit Cabaré trátase dun espectáculo multidisciplinar e variado a cargo de tres intérpretes que darán o mellor de si en pequenas pezas de cinco ou dez minutos. Todo isto conducido por un mestre de cerimonias, que se encargará de fomentar a participación do público, de achegar o ton cómico e de administrar as pequenas doses de arte concentrado.

PistaCatro “Petit Cabaré” – Día do circo

| Sábado, 20 de abril ás 18.00 h
| Auditorio do Centro Cultural e Xuvenil de Muros
|  Público: A partir de 4 anos
| Clasificación: Circo
| Entrada: 3,50 €

| Reserva de entradas: https://forms.gle/fWT5k6eUbePvswMJ6


EMPREGO | Bases e convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal temporal de limpador/a de edificios públicos e vía pública do Concello de Muros

Prazo: 10 días hábiles dende a publicación destas bases no BOP (08/04/2024)

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 341/2023 de 1 de abril, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal temporal de limpador/a de edificios públicos e vía pública do Concello de Muros e que se transcriben a continuación:

BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL DE LIMPADOR/A DE EDIFICIOS PÚBLICOS E VÍA PÚBLICA (GRUPO V) DO CONCELLO DE MUROS

1. – OBXECTO DAS BASES

É obxecto destas bases a realización dun proceso selectivo, mediante oposición libre, para a creación dunha bolsa de emprego de limpador/a de edificios públicos e vía pública para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas das especialidades profesionais correspondentes.

A bolsa de emprego, que se formará pola relación de persoas aspirantes que superaran este proceso selectivo, destinarase á contratación do persoal que a integre cando se produza algunha das seguintes circunstancias:

a) Cando se produza a situación de vacante temporal con reserva do posto de traballo do titular da praza.

b) Cando sexa necesaria a substitución transitoria do titular da praza con ocasión de baixas médicas, vacacións, licenzas ou circunstancias análogas.

c) A execución de programas ou proxectos de carácter temporal.

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA QUE SE CONVOCA

As funcións a desenvolver son as propias dos postos, dentro da súa capacitación profesional e legal. Así mesmo, realizará aqueloutras tarefas que lle poidan asignar os órganos municipais competentes ou os seus superiores xerárquicos para a satisfacción das necesidades propias do servizo do Concello de Muros. As retribucións serán as correspondentes ao grupo laboral V, xunto cos demais complementos da praza, de acordo co cadro de persoal dos orzamentos de Concello de Muros, sen prexuízo das adaptacións retributivas que deriven las leis de orzamentos do Estado.

3.- SISTEMA DE SELECCIÓN

Establécese como sistema de selección o de oposición libre.

4.- REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES (ver bases)


Participación do comercio local (autónomos e empresas) no Mercado Mariñeiro Tradicional das XIX Xornadas de Cultura Mariñeira “Muros Mira ao Mar” que terán lugar os días 5, 6 e 7 de xullo 2024

ANUNCIO

Todos aqueles establecementos (autónomos ou empresas) interesados en contar cun posto para ofertar os seus produtos no Mercado Mariñeiro Tradicional “Muros Mira ao Mar”, deberán solicitalo segundo o modelo achegado.

O prazo para a presentación de solicitudes de “posto” será do 10 ao 24 de abril. As solicitudes deberán ser entregadas no Rexistro de entrada do concello de Muros ou presentadas na sede electrónica do concello, sede.muros.gal coa seguinte documentación:

  • Planos e descrición detallada do establecemento/posto (decoración, cartelaría, produtos…)
  • Planos da localización establecemento/posto (dimensións, localización nun plano, coordenadas…)
  • Último recibo de pago de traballo autónomo (no caso de autónomos) ou último recibo de pago da seguridade social da empresa (no caso de empresas)

Insistimos na importancia de que durante os días das XIX Xornadas de Cultura Mariñeira “Muros Mira ao Mar” todos os establecementos da vila de Muros manteñan unha estética respectuosa coa celebración.

A alcaldesa do Concello de Muros


EMPREGO | Anuncio das bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal para brigada de incendios 2024 e a elaboración dunha bolsa de emprego

Prazo: 10 días hábiles dende a publicación destas bases no BOP (03/04/2024)

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 321/2024 de 26 de marzo, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios, anualidade 2024, e a elaboración dunha bolsa de emprego, financiada pola Consellería de Medio Rural e que se transcriben a continuación:

BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A BRIGADA DE INCENDIOS, ANUALIDADE 2024, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO

1. OBXECTO DA CONVOCATORIA

Ten por obxecto esta convocatoria a aprobación das bases do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios, anualidade 2024, e a elaboración dunha bolsa de emprego, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba el Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

A xornada será completa de luns a domingo cos descansos que establece a lexislación aplicable. segundo se estableza en función das necesidades.

Cada brigada estará composta por 1 capataz, 1 condutor/a e 3 peóns. Para proceder á contratación do persoal debe de existir persoal suficiente para a creación de cada brigada. De forma excepcional e por causas xustificadas, esta composición poderá modificarse.

2. CARACTERÍSTICAS DOS POSTOS

Área de subscrición: Seguridade
Duración: 3 meses
Denominación dos posto: Capataz forestal. Grupo III
Denominación dos posto: Peón condutor. Grupo V
Denominación dos posto: Peón. Grupo: V
Titulación: Certificación de estudos segundo o previsto no punto 4 g).

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos postos de traballo nas brigadas de prevención e defensa contra os incendios forestais obxecto do convenio asinado coa Consellería de Medio Rural, consistentes na realización, por parte de todos os membros da brigada, de tarefas de limpeza de masa forestal e extinción de incendios forestais. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

O horario de traballo será de 8 horas ao día, en quendas rotativas de mañá, tarde e noite. Nas retribucións que se fixen no contrato laboral, estarán incluídos todos os conceptos (incluída turnicidade, festividade e nocturnidade).

3. SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

4. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

(Ver bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/04/03/2024_0000002141.pdf)

(Anexo II – Solicitude de emprego)


EMPREGO | Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal de limpeza de praias 2024 e a elaboración dunha bolsa de emprego

Prazo: 10 días hábiles dende a publicación destas bases no BOP (01/04/2024)

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm.303/2024 de 21 de abril, aprobáronse as bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación persoal laboral temporal a tempo completo para o servizo de limpeza de praias 2024 financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2024 e a elaboración dunha bolsa de emprego para contratacións durante o verán de 2024, e que se transcriben a continuación:

BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2024 FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2024 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓNS DURANTE O VERÁN DE 2024

1. OBXECTO

Ten por obxecto esta convocatoria a contratación de persoal laboral temporal a tempo completo para o servizo de limpeza de praias, anualidade 2024, e elaboración dunha bolsa de emprego para contratacións durante o verán de 2024 mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021).

A xornada laboral incluirá os fins de semana cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos, así como serán os establecidos na Resolución da contratación.

2. CARACTERÍSTICAS DO POSTO

Área de subscrición: Obras
Denominación do posto: Peón de limpeza de praias
Duración: 2 meses e 20 días
Prazas: 5
Grupo: V
Soldo: 1323,00 €/mes por todos os conceptos, incluídas a parte proporcional das pagas extras
Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza de praias e limpeza medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

3. SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

4. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

(Ver bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/04/01/2024_0000002071.pdf)

(Anexo II – Solicitude de emprego)


EMPREGO | Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación de peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais 2024, e a elaboración dunha bolsa de emprego

Prazo: 10 días hábiles dende a publicación destas bases no BOP (01/04/2024)

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 304/2023 de 21 de marzo, aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa PEL CONCELLOS 2024, e que se transcriben a continuación:

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE CINCO PEÓNS ALBANEIS PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024

Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2023, mediante calquera das modalidades de contratación prevista no Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021).

A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

Área de subscrición: Obras
Denominación do posto: Peón albanel
Prazas: 5
Duración: 5 meses
Grupo: V
Soldo: 1.465,00 € brutos mes por todos os conceptos
Modalidade contractual: Calquera dos previstos no RD 32/2021
Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: No ámbito dos servizos mínimos previstos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e o punto 2.3. das Bases reguladoras do PEL CONCELLOS ANO 2024, as funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos peóns de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade, sempre dentro das funcións dos servizos mínimos previstas na lei. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

(Anexo II – Solicitude de emprego)


AXUDAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE MUROS PARA O ANO 2024 (CULTURA, DEPORTE E EDUCACIÓN)

Axudas municipais do Concello de Muros para o ano 2024 (cultura, deporte e educación)

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/03/27/2024_0000002013.html

Prazo: 28/04/2024

Formularios de solicitude e xustificación:


https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/03/27/2024_0000002034.html

Prazo: 28/04/2024

Formularios de solicitude e xustificación:


Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a asociacións de nais e pais de alumnos para a realización de actividades de apoio educativo no concello de Muros para o ano 2024

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/04/01/2024_0000002044.html

Prazo: 02/05/2024

Formularios de solicitude e xustificación:


https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/04/01/2024_0000002049.html

Prazo: 02/05/2024

Formularios de solicitude e xustificación:


TEATRO | “Vía Morta” de Culturactiva e Pallasos en Rebeldía

“Vía Morta” de Culturactiva e Pallasos en Rebeldía

📆 Sábado, 6 de abril ás 20.30 h
🏟️ Edificio do Mercado de Muros
💶 Entrada: 3,50 €
🎟️ Reservas: https://forms.gle/r9DXJoJHbWABX67J7

ℹ️ A compra de entradas por adiantado tamén se pode realizar nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros en horario de 8.00 a 15.00 h

Sobre “Vía Morta”:

“Vía Morta” aspira a ser máis ca un espectáculo teatral, converténdose nunha experiencia viva a través do teatro. A montaxe busca achegar a realidade dos refuxiados ao público galego, involucrando aos espectadores na experiencia dun refuxiado. A obra denuncia as traxedias causadas polas políticas migratorias da Unión Europea e rexeita o esquecemento deliberado ao que se someten as persoas refuxiadas. A narrativa destaca a hipocrisía da política comunitaria que pecha as portas ás persoas fuxidas, violando principios básicos da lexislación internacional. “Vía Morta” adentra literalmente ao público nun campo de refuxiados, onde unha médica siria, interpretada por Anabell Gago, agarda reunirse co seu fillo e netos en Alemaña.

A falta de chegada do tren a esta vía morta xera desesperación entre os refuxiados. A presenza dun pallaso, interpretado por Iván Prado, e a mirada crítica dunha nena, personificada por Rocío Salgado, engaden capas de significado á experiencia. A través do teatro social, compromiso político e elementos de clown, “Vía Morta” procura resignificar a crudeza da realidade nunha experiencia poética compartida, estimulando a reflexión e mantendo viva a conciencia colectiva sobre a crise do refuxio.

👥Elenco artístico:

Anabell Gago, Rocío Salgado, Iván Prado e Fran Rei


BASES DO CONCURSO DE CARTEIS PARA AS XIX XORNADAS DE CULTURA MARIÑEIRA “MUROS MIRA AO MAR” | 5, 6 E 7 DE XULLO DE 2024

As bases do concurso de carteis para as XIX  Xornadas de  Cultura Mariñeira “Muros Mira ao Mar”, que se celebrarán os días 5, 6 e 7 de xullo de 2024, teñen como obxectivo que o alumnado dos centros educativos municipais e os colectivos que traballen con persoas con diversidade funcional do concello de Muros expresen de xeito creativo o seu con- cepto e/ou experiencias das xornadas. Os  traballos participantes poden ser  individuais  ou colectivos, presentando traballos orixinais e inéditos, preferentemente en  tamaño A3 e sen tridimensionalidade.

Cada traballo debe levar un lema na parte traseira para preservar a identidade do autor, e presentarase xunto cun sobre pechado que conteña os datos da autoría. Aínda que o tema central é “A diáspora mariñeira”, os participantes non están obrigados a facer ref- erencia a el. Seleccionarase un traballo gañador de cada ciclo educativo e de cada col- ectivo, dos cales se escollerá o cartel anunciador das xornadas. Os premios inclúen di- plomas e agasallos para os primeiros clasificados, e un vale de compra de 150,00 € para o traballo gañador.

Os traballos presentaranse no Centro Cultural e Xuvenil de Muros ata o 19 de abril de 2024. O xurado estará composto por representantes da Alcaldía, a comisión organizado- ra, os centros educativos e os colectivos de diversidade funcional. O traballo gañador cederá todos os dereitos de reprodución ao Concello. Os traballos non premiados poderán ser expostos durante as xornadas e retirados polos seus autores entre agosto e outubro de 2024. A divulgación do concurso e do traballo gañador realizarase na páxina web e o taboleiro de anuncios do Concello de Muros.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close