Anuncio das bases e convocatoria do proceso selectivo dunha praza de oficial condutor de tractor persoal

Prazo: 10 días hábiles dende a publicación destas bases no BOP o día 9/5/2024.

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 442/2024 de 24 de abril, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo dunha praza de oficial condutor de tractor, como persoal laboral interino grupo IV e a creación dunha bolsa de emprego no Concello de Muros e que se transcriben a continuación:

BASES DA CONVOCATORIA QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL CONDUTOR TRACTOR, PERSOAL LABORAL INTERINO GRUPO IV E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE MUROS

1. OBXECTO DA CONVOCATORIA

É obxecto desta convocatoria a cobertura dunha praza de oficial condutor de tractor (grupo IV) baixo a modalidade contractual de persoal laboral interino e a creación dunha bolsa de emprego. A xornada laboral será de 37,5 horas semanais, cos descansos establecidos legalmente.

2. CARACTERÍSTICAS DA PRAZA QUE SE CONVOCA

As funcións a desenvolver son as propias do posto, dentro da súa capacitación profesional e legal. Así mesmo, realizará aqueloutras tarefas que lle poidan asignar os órganos municipais competentes ou os seus superiores xerárquicos para a satisfacción das necesidades propias do servizo de obras do Concello de Muros.

As retribucións serán as correspondentes ao grupo laboral IV, xunto cos demais complementos da praza, de acordo co cadro de persoal dos orzamentos de Concello de Muros, sen prexuízo das adaptacións retributivas que deriven las leis de orzamentos do Estado.

3. SISTEMA DE SELECCIÓN

Establécese como sistema se selección o de concurso-oposición libre que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

….

BOP BASES OFICIAL TRACTOR

Formulario: 
https://sede.muros.gal/sxc/export/sites/muros/recursos/downloads/Varios/ANEXO-II-SOLICITUDE-EMPREGO-2024-SEN-MERITOS.pdf

Taboleiro de anuncios: https://sede.muros.gal/sxc/gl/informacion/tablon/2024/ANUNCIO_PROG_20240509110026520.html