Inicio
Principal
Castellano
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
 Empresas
Contacto
 
Muros.- Núcleo de Sostibilidade
 

INTRODUCIÓN

Das numerosas e diversas definicións que se teñen formulado sobre o que debe ser un desenvolvemento sostible, todas coinciden en dous criterios: equilibrio entre desenvolvemento socioeconómico e respecto polo ambiente, e preservación dos recursos fronte á súa degradación e/ou esgotamento. O Cumio da Terra de Río de Janeiro adoptou estas premisas elaborando a Axenda 21, un programa de acción para este século que senta as bases dun modelo de desenvolvemento sostible como obxectivo global.

Para cumprir estas expectativas a nivel mundial, propón a actuación a nivel local por ser a unidade política máis pequena e próxima ao cidadán, e onde é posible introducir asemade como criterio clave o consenso, que debe emanar da participación dos cidadáns, organizacións locais e empresas privadas. Xorde deste xeito a implantación da Axenda 21 Local como instrumento de planificación que, asumindo a realidade de cada localidade e a través da participación cidadá, indica o camiño do desenvolvemento local pola vía da sostibilidade.

 
Documentación

 

OBXECTIVO

O obxectivo é posibilitar a integración a nivel local, de todas as accións susceptibles de ser promovidas ou apoiadas polas administracións municipal e autonómica.
Para isto deseñarase un “Plan integrado de sostibilidade local” que irá vertebrando actuacións que serán consideradas de carácter prioritario, e que por tanto recibirán o apoio preferente tanto da Administración Local como das de orde superior.
Muros, debido a que levará a cabo esta acción recibirá a denominación de “Núcleo de sostibilidade integrada” que o identifica como prioritario na percepción de axudas ou na execución de inversións de carácter ambiental por parte da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

ACTUACIÓNS

A primeira actividade consistirá na creación dunha “Axencia local de sostibilidade”, que coordinará todas as tarefas a cumprir, servindo ao mesmo tempo de nexo entre a administración local e a autonómica. Esta axencia será administrada por un axente local de sostibilidade contratado pola Xunta, que seguindo as pautas indicadas pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, organizará a realización da secuencia de actuacións a levar a cabo e que, en todo caso, deberá contemplar as seguintes:

A nivel de goberno municipal:

1. Entidade Local: instrumentalizar a mellora de aspectos organizativos internos do concello.
2. Integración Ambiental: articular a introdución da consideración dos aspectos ambientais nas políticas e disposicións do goberno municipal.
3. Implantación de sistema de xestión ambiental no Concello, ou, a lo menos, nas concellerías / delegacións / servizos de máis repercusión (obras e servizos, parques e xardíns, ambiente, etc.).
4. Protección ambiental: sometemento voluntario á Avaliación Ambiental de plans e programas (competencia autonómica) mesmo en casos nos que non sexa de obrigado cumprimento.
5. Xornadas de sensibilización e curso técnico de formación, para edís e técnicos municipais, coa participación necesaria do axente local de sostibilidade.
6. Prospección e diversificación dos mecanismos de captación, por parte da administración local, de recursos de financiamento públicos e privados.

De carácter xeral:

7. Sensibilización e educación sobre sostibilidade do conxunto da poboación.
8. Implantación da Axenda 21 local.
9. Implantación da Axenda 21 escolar.
10. Establecemento dun servizo de información / reclamación para o cidadán, centrado fundamentalmente nos asuntos de sostibilidade local.
11. Implantación da base dun sistema de información xeográfica (SIG).

No sector privado:

12. Sensibilización e formación básica en materia de sostibilidade de empresarios, colectivos profesionais e agrupacións.
13 Fomento da implantación de boas prácticas e de sistemas de xestión ambiental nas empresas do municipio.
14 Fomento da adopción de prácticas de responsabilidade social corporativa e da elaboración de memorias de sostibilidade.

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050