Perfil do contratante

 

ANUNCIO

 

Data da publicación: 8-05-2018

 

De acordo co establecido no TRLCSP aplicable aos expedientes de contratación correspondentes, facemos públicas as seguintes adxudicacións de contratos:

A Gas Natural Servicios SDG  S.A. o contrato de suministro de electricidade ao Concello de Muros (a través Acordo Marco coa FEMP) no prezo total de: 540000€.

A JSTOP SL, a obra de Mellora Inf Hidraulica Rede Saneamento, en 40317€

A D. Gonzalez e Hijos SL, a onra Mellora cemiterio de A Atalaia, en 61364.64€,

A Exc. Pose SL, a onra Mellora Camino Torea, en 76835€.

A Nemesio Ordoñez SL, a obra Mellora inf. Hidraulica na Rocha en 193398.22€.

 

 
 
 

ANUNCIO

Adxudicación do contrato para o suministro eléctrico

Data da publicación: 20-03-2018

 

 

De acordo co establecido no TRLCSP faise pública a adxudicación a Gas Natural Serviplus SDG. S.A. do contrato para o suministro eléctrico deste Concello, basado en Acordo Marco ao respecto suscrito pola Central de Contratación da FEMP.

As características do contrato son:

  • Precio sen IVE: 446281€
  • Precio cobn IVE: 540000€
  • Prazo: 18 meses, 9 meses ano 2018 e 9 meses ano 2019
  • Data e órgano de adxudicación: Xunta Goberno Local en sesión de 18.3.2018.

De acordo co establecido no TRLCSP, procederase á suscrición do correspondente contrato unha vez pasado o prazo de 15 días para a presentación, no seu caso, do recurso especial de contratación ao que se refie o art 40 do TRLCSP.

| ANUNCIO

 

 
 

 O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+ 2017” da Deputación de A Coruña, e que se indica a continuación:

 “MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NA RIBEIRA DO MAIO. PARROQUIA DE ESTEIRO".

ANUNCIO

As cantidades que no cadro de características do contrato refírense á base imponible e importe de IVA son incorrectas, sendo o importe total do orzamento publicado,  208714.93€ correcto.

O importe da base imponible, tal e como figura en proxecto, é de 172491.68 €

O importe do IVE, tale como figura en proxecto, é de 36223.25€.

As empresas licitadoras, disporán de prazo de tres días para presentar se o desexan ,e esta corrección pode afectar a súa oferta, nova oferta económica.


Muros, 6 de abril de 2018.

_______________________________________________

ANUNCIO-ACLARACION LICITACION OBRA.
Os criterios de valoración das ofertas que se presenten para a obra son EXCLUSIVAMENTE os recollidos e valorados no Anexo IV do Prego:

- Programa de traballo. (0-15p)
- Control de calidade ( 0-6p)
- Reducción de plazos (0-3p)
- Oferta económica: (0-16p)

____________________________________________

 

Data da publicación: 07-03-2018

1.- Denominación: “Mellora das infraestruturas hidráulicas na Ribeira do Maio. Parroquia de Esteiro".

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora das infraestruturas hidráulicas na Ribeira do Maio. Parroquia de Esteiro".

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 208.714,93 €,

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración das obras comprendidas nos Plans Provinciais, aprobados por Xunta Goberno Local do Concello de 2.3.2018.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.

8.- Presentación de proposicións: vinte e seis día naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio en prensa, perfil de contratante ou BOP ( ültimo deles).

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

| ANUNCIO | PREGOS | PROXECTO

 
 
 

 O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan Medioambiental da Deputación de A Coruña PMA-INVESTIMENTOS/2016, e que se indica a continuación:

““MELLORA NAS INSTALACIÓNS HIDRÁULICAS DA REDE TRONCAL DE SUMIDOIROS”

Data da publicación: 16-02-2018

Amplíase por catro días naturais a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio no xornal, o prazo de presentación de ofertas para a licitación da obra “Mellora nas instalacións hidráulicas da rede troncal de sumidoiros”, publicada no xornal e no perfil do contratante do Concello de Muros o día 6 de febreiro de 2018,  ao haberse detectado un erro na documentación técnica adxunta ao anuncio, consistente nunha Memoria valorada e non nun proxecto que agora se publica no perfil de contratante.
|
PROXECTO

1.- Denominación: “MELLORA NAS INSTALACIÓNS HIDRÁULICAS DA REDE TRONCAL DE SUMIDOIROS”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

3.- Tramitación: Urxente por Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras:40.317,20€, IVE incluído.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) Definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 2 de febreioro de 2018.

8.- Presentación de proposicións: cinco días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

| ANUNCIO | PREGOS | PROXECTO

 
 
 

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA

“MELLORA DO ACCESO AO LUGAR DE PANDO. PARROQUIA DE TOREA”

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato para a execución da obra “Mellora do acceso ao lugar de Pando. Parroquia deTorea.

Data da publicación: 29-01-2018

1.- Denominación: “Mellora do acceso ao lugar de Pando. Parroquia de Torea”.

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de ·Mellora do acceso ao lugar de Pando. Parroquia de Torea.

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado sen publicidade.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 53.030,45 €.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: Aprobado na Xunta de Goberno Local do 26 de xaneiro de 2018.
b) Prego de prescripcións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración: Aprobados pola Xunta de Goberno Local do 26 de xaneiro de 2018.

8.- Presentación de proposicións: 10 días hábiles contados desde o día seguinte á recepción da petición de oferta ou da publicación no perfil de contratante www.muros.gal.

9.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257 e no perfil do contratante www.muros.gal

10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros, Curro da praza, núm. 1 - 15250 Muros. Telefono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

| ANUNCIO | PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
|
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO 2ª FASE"

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato da contratación da actuación “Mellora da eficiencia enerxética no alumeado público 2ª fase”.

Data da publicación: 07-10-2017

1.- Denominación: “Mellora da eficiencia enerxética no alumeado público 2ª fase”.

2.- Obxecto: Ampliación da rede de alumeado público enerxicamente eficiente.

3.- Tramitación: negociado sen publicidade obrigatoria,

4.- Orzamento: Orzamento total: 58.887,89 €, IVE incluído

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Prego: Aprobado por resolución da alcaldía do 6 de outubro de 2017.

8.- Presentación de proposicións: cinco días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio na web do Concello de Muros. www.muros.gal ou de recibir esta invitación.

9.- Información: Nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

 

| DECRETO

 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“SINALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIXENTE DO CONCELLO DE MUROS”

Data da publicación: 29-08-2017

1.- Denominación: “Sinalización turística intelixente do Concello de Muros”

2.- Obxecto: subministración e instalación de elementos de sinalización intelixente no caso vello do Concello de Muros (art.12 TRLCSP), e retirada dos equipamentos actuais cuxa función e finalidade sexa asumida pola nova sinalización.

3.- Tramitación: negociado sen publicidade obrigatoria, tramitación ordinaria

4.- Orzamento: 37.189,35 €, IVE incluído.

5.- Garantías: definitiva: 5% do importe de adxudicación IVE excluído.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

  • Memoria explicativa de actuacións
  • Prego de cláusulas económico-administrativas

8.- Presentación de proposicións: CINCO días hábiles a partir do seguinte á recepción da solicitude de oferta ou da publicación no perfil do contratante deste Concello.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTUACIÓNS | PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS | CONTRATO
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“Melloras e reparacións no cemiterio da Atalaia”

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no POS + 2017

Data da publicación: 18-08-2017

1.- Denominación: “Melloras e reparacións no cemiterio da Atalaia”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Melloras e reparacións no cemiterio da Atalaia”

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado.

4.- Orzamento: 69.026,59 €, IVE incluído.

5.- Garantías: definitiva: 5% do importe de adxudicación IVE excluído.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) PCAP da Excma. Deputación provincial da Coruña.
b) Prego de prescricións técnicas: proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración e negociación das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 11/08/2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante ou anuncio en prensa.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

 
ANUNCIO| PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS| PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“Mellora do camiño no lugar de Torea”

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no POS + 2017

Data da publicación: 18-08-2017

1.- Denominación: “Mellora do camiño no lugar de Torea”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora do camiño no lugar de Torea”

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado.

4.- Orzamento: 111.884,85 €, IVE incluído.

5.- Garantías: definitiva: 5% do importe de adxudicación sen IVE.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) PCAP da Excma. Deputación provincial da Coruña.
b) Prego de prescricións técnicas incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración e negociación das plicas: aprobado pola Xunta de Goberno Local do 11/08/2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante ou anuncio en prensa.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

 
ANUNCIO| PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS| PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DENOMINADO EXPLOTACIÓN DO PUNTO LIMPO DE MUROS

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato do servizo denominado “Explotación do punto limpo de Muros”.

1.- Poder adxudicador.

a) Organismo: Concello de Muros.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do Concello.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Muros: Curro da Praza, 1, 15250 Muros (A Coruña). Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257. Perfil do contratante: www.muros.gal. Data límite de obtención de documentación e información: día anterior ao de remate do prazo de presentación de proposicións.

2.- Obxecto do contrato.

a) Tipo: Contrato administrativo de servizo.
b) Descrición: Servizo de explotación do punto limpo de Muros.
c) Lugar da explotación: As Lombas, Serres.
d) Duración do contrato: 3 anos,prorrogables por 1 ano máis.

3.- Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
c) Pregos: 1.- Pregos de cláusulas administrativas particulares: Pregos de cláusulas administrativas que rexerán a contratación do servizo denominado explotación do punto limpo de Muros, aprobado pola XGL do 26/05/2017. 2.- Prego de prescricións técnicas que rexerán a contratación do servizo denominado explotación do punto limpo de Muros, aprobado na XGL do 26/05/2017.
d) Criterios de adxudicación: Cláusula 20 do prego de cláusulas administrativas.

4,- Orzamento:

a)Orzamento base de licitación: 17.330,51 euros/ano excluído o IVE que deberá soportar o Concello de Muros e que é do 10%.

5.- Garantías.

a) Provisional: non
b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación excluído o IVE.

6,- Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se esixe.
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: cláusula 18 do prego de cláusulas administrativas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Prazo: 15 días hábiles desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP da Coruña.
b) Lugar de presentación. Rexistro Xeral do Concello de Muros.
Concello de Muros
C/ Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tfno. 981826050. Fax: 981762257
c) Documentación a presentar: cláusula 19.2 do prego de cláusulas administrativas.

8.- Apertura de proposicións: cláusula 22.4 do prego de cláusulas administrativas.

9.- Custos de publicidade: de conta do adxudicatario ata un máximo de 650 euros.

10,- Revisión de prezos: non.

 

 
ANUNCIO | PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS | PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato de obra “INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NA ROCHA. PARROQUIA DE SERRES”

.
1.- Poder adxudicador.

a) Organismo: Concello de Muros.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do Concello.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Muros: Curro da Praza, 1, 15250 Muros (A Coruña). Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257. Perfil do contratante: www.muros.gal. Data límite de obtención de documentación e información: día anterior ao de remate do prazo de presentación de proposicións.

2.- Obxecto do contrato.

a) Tipo: Contrato administrativo de obra.
b) Descrición: Obras de infraestruturas hidráulicas na Rocha. Parroquia de Serres.
c) División por lotes: non
d) Lugar de execución: A Rocha. Parroquia de Serres.
e) Execución e entrega: 1.- Duración do contrato: 6 meses. 2.- Prazo de execución: 6 meses. Prórroga: non.
f)CPV: 45112000-5, 45112100-6, 45112400-9, 45223500-1, 45233222-1, 45232431-2, 45232410-9, 45232130-2, 45310000-3 e 45317100-3.

3.- Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
c) Pregos: 1.- Pregos de cláusulas administrativas particulares: Prego-tipo de cláusulas administrativas que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración das obras comprendidas nos plan provinciais e outras obra provinciais (BOP da Coruña nº 3 do 07/01/2016). 2.- Prego de prescricións técnicas particulares: proxecto técnico da obra.
d) Criterios de adxudicación: anexo IV do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

4,- Orzamento:

a)Orzamento base de licitación: 283.845,38 euros (234.582,96 euros + 49.262,42 euros IVE repercutible).

5.- Garantías.

a) Provisional: non
b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación exluído o IVE.

6,- Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se esixe.
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: cláusula 12.1.1 G do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Prazo: 26 días naturais desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP da Coruña.
b) Lugar de presentación. Rexistro Xeral do Concello de Muros.
c) Documentación a presentar: cláusula 12.1 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

8.- Apertura de proposicións: cláusula 15 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

9.- Custos de publicidade: de conta do adxudicatario ata un máximo de 500 euros.

10,- Revisión de prezos: non.

 

 
ANUNCIO | PREGOS | PROXECTO
 
 
 
 

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan Medioambiental da Deputación de A Coruña PMA-INVESTIMENTOS/2016

Data da publicación: 22-03-2017

 

1.- Denominación: “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras:40.317,20€, IVE incluído.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 16 de marzo de 2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] - [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS] - [PROXECTO]
 
[Adxudicación do contrato de obra]
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DO ARRENDAMENTO DO LOCAL HOSTALEIRO SITO NA PRAIA SAN FRANCISCO- LOURO. CONCELLO DE MUROS.

O Concello de Muros convoca mediante procedemento aberto a contratación do local hostaleiro sito na praia de San Francisco – Louro. Concello de Muros.

1.- Denominación: Arrendamento do local hostaleiro sito na praia de San Francisco – Louro. Concello de Muros

2.- Obxecto: Adxudicación da explotación da Cafetería da praia de San Francisco (local de hostalería) – Louro.

3.- Duración do contrato: SEIS MESES contados a partir da data de formalización do contrato en documento administrativo.

4.- Tramitación: Procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, co prezo como único criterio de adxudicación..

5.- Garantías:

a) Provisional: non se esixe.

b) definitiva: 5% do prezo da adxudicación, IVE excluído

6.- Clasificación: non se esixe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 21 de abril de 2017.

8.- Presentación de proposicións: Quince días hábiles desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

 
ANUNCIO | PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
Apertura das ofertas · 1 de xuño de 2017 ás 14.00 horas
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN - 5 de xuño de 2017 ás 14.15 horas
 
[Adxudicación do contrato]
 
 

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan Medioambiental da Deputación de A Coruña PMA-INVESTIMENTOS/2016

Data da publicación: 22-03-2017

 

1.- Denominación: “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras:40.317,20€, IVE incluído.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 16 de marzo de 2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] - [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS] - [PROXECTO]
 

 

 

 

O Concello de Muros convoca licitación pública para a contratación do servizo de “Mantemento de ascensores en dependencias municipais”.

Data da publicación: 18-01-2017

 

1.- Denominación: “Mantemento de ascensores en dependencias municipais”

2.- Obxecto: servizo de mantemento dos cinco ascensores que existen nas dependencias municipais (casa do concello, centro de día, casa da cultura, praza de abastos e colexio Ramón de Artaza).

3.- Tramitación: procedemento negociado sen publicidade.

4.- Importe do contrato: O importe estimado anual máximo será de once mil trescentos sesenta e nove euros con catro céntimos máis IVE (11.369,04 € + IVE).

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 16/12/2016.
b) Prego de prescricións técnicas aprobado na Xunta de Goberno Local do 16/12/2016.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte a publicación deste anuncio no perfil do contratante.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] [PREGO PRESCRICIONS TÉCNICAS] [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS]
 
[ADXUDICACIÓN DO CONTRATO]

 

 

O Concello de Muros convoca licitación pública para a contratación do “Servizo de prevención alleo do Concello de Muros".

Data da publicación: 19-12-2016

 

1.- Denominación: “Servizo de prevención alleo do Concello de Muros”

2.- Obxecto: servizo de prevención alleo no Concello de Muros nas especialidades técnicas seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada) e vixilancia médica da saúde.

3.- Tramitación: procedemento negociado sen publicidade.

4.- Importe do contrato: o prezo anual do contrato para unha media de 110 traballadores é o seguinte:

- 2.133,02 € + 447,93 € IVE polas actividades técnicas (seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada).
- 1.367,05 + 287,08 € IVE pola vixilancia médica da saúde colectiva
- 4.400,00 + 0 € IVE polos recoñecementos médicos da totalidade dos traballadores (vixilancia da saúde individual).

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 12/12/2016.
b) Prego de prescricións técnicas aprobado na Xunta de Goberno Local do 12/12/2016.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte a publicación deste anuncio no perfil do contratante.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 

[ANUNCIO] [PREGO PRESCRICIONS TÉCNICAS] [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS]

[ADXUDICACIÓN DO CONTRATO] | Corrección de erros
 

 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan de Acción Social, PAS/2015 da Deputación de A Coruña

“MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQUIA DE SERRES”

Data da publicación: 29-08-2016

 

1.- Denominación: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Baño 2ª fase. Parroquia de Serres”
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora das
infraestruturas hidráulicas en Baño 2ª fase. Parroquia de Serres”.
3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 209.307,28 €,
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma.
Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 24 de agosto de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.
9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 
[ANUNCIO] - [PREGO] - [PROXECTO] - [Adxudicación da obra]
 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan de Acción Social, PAS/2015 da Deputación de A Coruña

“MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª FASE. PARROQUIA DE SERRES”.

Data da publicación: 29-08-2016

 

1.- Denominación: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Boavista 3ª fase. Parroquia de Serres”
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora das
infraestruturas hidráulicas en Boavista 3ª fase, parroquia de Serres.
3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 98.962,81€ .
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma.
Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 24 de agosto de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no xornal.
9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 
[ANUNCIO] - [PREGO] - [PROXECTO] - [Adxudicación da obra]
 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan de Acción Social, PAS/2015 da Deputación de A Coruña

”MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN FREIXEIROS 1ª FASE. PARROQUIA DE ESTEIRO”

Data da publicación: 29-08-2016

 

1.- Denominación: ”Mellora das infraestruturas hidráulicas en Freixeiros 1ª fase. Parroquia de Esteiro”:
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de ”Mellora das
infraestruturas hidráulicas en Freixeiros 1ª fase. Parroquia de Esteiro”:
3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 62.575,76€
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma.
Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 24 de agosto de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no xornal.
9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 
[ANUNCIO] - [PREGO] - [PROXECTO] - [ADXUDICACIÓN]
 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato de obra “INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NA ROCHA.PARROQUIA DE SERRES”.

Data da publicación: 22-07-2016

 

1.- Poder adxudicador.
a) Organismo: Concello de Muros.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do Concello.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Muros: Curro da Praza, 1, 15250 Muros (A Coruña). Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257. Perfil do contratante: www.muros.gal. Data llímite de obtención de documentación e información: día anterior ao de remate do prazo de presentación de proposicións.
2.- Obxecto do contrato.
a) Tipo: Contrato administrativo de obra.
b) Descrición: Obras de infraestruturas hidráulicas na Rocha. Parroquia de Serres.
c) División por lotes: non
d) Lugar de execución: A Rocha. Parroquia de Serres.
e) Execución e entrega: 1.- Duración do contrato: 6 meses. 2.- Prazo de execución: 6 meses. Prórroga: non.
f)CPV: 45112000-5, 45112100-6, 45112400-9, 45223500-1, 45233222-1, 45232431-2, 45232410-9, 45232130-2, 45310000-3 e 45317100-3.
3.- Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
c) Pregos: 1.- Pregos de cláusulas administrativas particulares: Prego-tipo de cláusulas administrativas que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración das obras comprendidas nos plan provinciais e outras obra provinciais (BOP da Coruña nº 3 do 07/01/2016). 2.- Prego de prescricións técnicas particulares: proxecto técnico da obra.
d) Criterios de adxudicación: anexo IV do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
4,- Orzamento:
a)Orzamento base de licitación: 283.845,38 euros (234.582,96 euros + 49.262,42 euros IVE repercutible).
5.- Garantías.
a) Provisional: non
b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación exluído o IVE.
6,- Requisitos específicos do contratista.
a) Clasificación: non se esixe.
b) Solvencia ecnonómica e financieira e solvencia técnica e profesional: cláusula 12.1.1 G do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
7.- Presentación de ofertas:
a) Prazo: 26 días naturais desde o seguinta á publicación deste anuncio no BOP da Coruña e no perfil do contratante.
b) Lugar de presentación. Rexistro Xeral do Concello de Muros.
c) Documentación a presentar: cláusula 12.1 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
8.- Apertura de proposicións: cláusula 15 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
9.- Custos de publicidade: de conta do adxudicatario ata un máximo de 500 euros.
10,- Revisión de prezos: non.

 
[ANUNCIO] [PREGO] [PROXECTO]
[ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN (13/01/2017)]

 

 

 

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NA LUZ PÚBLICA 1ª FASE”

Data da publicación: 20-07-2016

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato para a execución da obra “Mellora da eficiencia enerxética na luz pública 1ª fase”.

1.- Denominación: “Mellora da eficiencia enerxética na luz pública 1ª fase”.
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora da eficiencia enerxética na luz pública 1ª fase”.
3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado sen publicidade obrigaroria.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 61.627,64 €.
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: Aprobado na Xunta de Goberno Local do 15 de xullo de 2016.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 15 de xullo de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio na web do Concello de Muros. www.muros.gal.
9.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] [PREGO] [MEMORIA]
[ADXUDICACIÓN]

 

 
 

 

ANUNCIO CONVOCATORIA MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA “MELLORA DO ACCESO AOS AGROS DO LARANXAL EN SAN XIÁN, PARROQUIA DE TOREA”

Data da publicación: 1-07-2016

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato para a execución da obra " Mellora do acceso aos agros do Laranxal en San Xián de Torea".
1.- Denominación: " Mellora do acceso aos agros do Laranxal en San Xián de Torea".
2.- Obxecto: Execución da obra comprendida no proxecto de " Mellora do acceso aos agros do Laranxal en San Xián de Torea".
3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado sen publicidade obrigatoria.
4.- Orzamento: Orzamento total dasobras: 63.665,92 €

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) Definitiva: 5% do valor estimado

6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 1 de xullo de 2016.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 1 de xullo de 2016.

8.- Presentación de proposicións: Dez días a contar desde o seguinte ao da publicación desde anuncio na web do Concello de Muros www.muros.gal.
9.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] [PREGO]
[INFORME DE VALORACIÓN DAS PROPOSICIÓNS PRESENTADAS NA SEGUNDA FASE DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DO ACCESO ÓS AGROS DO LARANXAL EN SAN XIÁN]
[CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCIÓN DA OBRA]

 

 

 

ANUNCIO CONVOCATORIA MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO PARA A ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO SOCIAL DE LOURO.

Data da publicación: 14-8-2015

O Concello de Muros convoca mediante procedemento negociado con publicidade a adxudicación da xestión da cafetería do Centro Social de Louro.
1.- Denominación: Adxudicación da cafetería do Centro Social de Louro
2.- Obxecto: Xestión da cafetería situada na planta baixa do Centro Social de Louro.
3.- Tramitación: Procedemento negociado con publicidade.
4.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do importe de adxudicación, que virá determinado pola multiplicación do canón mensual polos meses que comprenda a duración total do contrato.
5.- Clasificación: non existe.
6.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 11 de agosto de 2015.
7.- Presentación de proposicións: Cinco días naturais desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
8.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
9.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros. Pregos de cláusulas administrativas e particulares publicadas no perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.es)

 
[ANUNCIO] [PREGO] [VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS]
 

 

 

ANUNCIO.

ANUNCIO CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, DAS ACTUACIONES ADXUDICADAS POLA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA DA REDE CULTURAL 2015.

Data da publicación: 7-8-2015

O Concello de Muros ten asinado un convenio co ACRD Praia do Castelo para a realización do Festival Castelo Rock 2015 na vila de Muros, os días 7 e 8 de agosto no cal se compromete, entre outras cousas, a: “O Concello de Muros, solicitará con maior prioridade a calquera outra actuación ao grupo “Heredeiros da Crus”, partícipe na Rede Cultural 2015 da Deputación da Coruña, tan pronto como sexan publicadas as listaxes do programa.”
A Deputación da Coruña, dentro do convenio para as actuacións da Rede Cultural 2015, adxudícalle ao Concello de Muros a actuación do grupo “Heredeiros da Crus”.

1.- Denominación: Actuacións adxudicadas pola Deputación de A Coruña da Rede cultural 2015.
2.- Obxecto: Actuación musical o día 8 de agosto de 2015 dentro do marco do “Castelo Rock 2015”.
3.- Tramitación:  Procedemento negociado sen publicidade
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 24.200,00 €, IVE incuido.
5.- Data de aprobación Pregos e inicio expediente: Xunta de Goberno Local do 31.07.2015.
5.- Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local 04.08.2015
6.- Empresa adxudicataria: Dotbeat! S.C.

 
[ANUNCIO] [PREGO]
 

 

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS POS/2015

Obra: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Tal de Arriba. Parroquia de Tal”
Orzamento de licitación: 97.458,82,00 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 12.05.2015.
Empresa adxudicataria: JUAN MANUEL DÍAZ COSTA.
Importe de adxudicación: 88.598,92 €
Prazo de execución: 60 días.

Obra: “Mellora de camiños en Creo. Parroquia de Esteiro”
Orzamento de licitación: 30.353,73 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 12.05.2015.
Empresa adxudicataria: EXCAVACIONES YONI TÚÑAS, S.L.
Importe de adxudicación: 28.228,97 €
Prazo de execución: 15 días.

Obra: “Mellora do Camiño do Convento. Parroquia de Louro”
Orzamento de licitación: 32.359,83 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 12.05.2015.
Empresa adxudicataria: EXCAVACIONES YONI TÚÑAS, S.L.
Importe de adxudicación: 30.094,64 €
Prazo de execución: 15 días.

Obra: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Boavista. Parroquia de Serres”
Orzamento de licitación: 56.007,12 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 04.06.2015.
Empresa adxudicataria: CONSTRUCCIÓNS E EXCAVACIÓNS DOMIGO GONZÁLEZ, S.L.
Importe de adxudicación: 53.206,76 €
Prazo de execución: 60 días.

Obra: “Camiño de Lestón de Arriba. Parroquia de Torea”
Orzamento de licitación: 33.545,39 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 04.06.2015.
Empresa adxudicataria: EXCAVACIONES YONI TÚÑAS, S.L.
Importe de adxudicación: 30.861,76 €
Prazo de execución: 30 días.

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRA “PARQUE-ESCOLA INFANTIL DA NATUREZA EN BAÑO. PARROQUIA DE SERRES”

Orzamento de licitación: 62.629,01 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 04.06.2015.
Empresa adxudicataria: GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.
Importe de adxudicación: 59.296,05 €
Prazo de execución: 45 días.

 

ANUNCIO.

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA "PARQUE-ESCOLA INFANTIL DA NATUREZA EN BAÑO, SERRES"

Data da publicación: 30-03-2015

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato de obra "Parque-Escola Infantil da Natureza en Baño, Serres"

[ANUNCIO] [PREGO] [PROXECTO]

 

 

 

ANUNCIO.

Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municiapal (POS) 2015

Data da publicación: 24-03-2015

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar os contratos incluídos no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municiapal (POS) 2015, que se indican a continuación:

"Mellora das infraestruturas hidráulicas en Tal de Arriba"
[+ info] [PROXECTO]

"Mellora das infraestruturas hidráulicas en Boavista (Serres)"
[+ info]
[PROXECTO]

"Mellora de camiños en Creo (Esteiro)"
[+ info]
[PROXECTO]

"Camiño de Lestón de Arriba (Torea)"
[+ info] [PROXECTO]

"Mellora do camiño do Convento (Louro)"
[+ info] [PROXECTO]

 

Sesión  da xunta de goberno local  do día 17 de marzo de 2015. Acta nº 9/2015

Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento negociado de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales

Anexo v al pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento negociado de las obras comprendidas en los planes provincialesy otras obras provincial

 

 
ANUNCIO
A Xunta de Goberno Local celebrado o 10 de marzo de 2015, adoptou o seguinte acordo:

"4.1.- ADXUDICACIÓN DA OBRA "REPARACIÓN E MELLORA DA CUBERTA DA PISCINA MUNICIPAL"

 

[Ver acordo]
 
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Por medio da presente convócase a reunión da Mesa de Contratación que terá lugar o vindeiro día 17 de decembro de 2014 ás 10:00 horas na Casa do Concello de Muros, para tratar os asuntos seguintes, coa seguinte orde do día:

1.- Aprobación acta da sesión anterior.

2.- Acto público de apertura do sobre C (oferta economica) das ofertas presentadas polos licitadores no procedemento para a contratación do "SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO" - PLAN DTC93.

[Corrección de erros] [Convocatoria 17/12/14]

Acta de apertura dos sobres A e B
Acta de apertura dos sobres C
Fe de erratas da apertura do sobre C
ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Obras de Mellora da Superficie de Xogo do Campo de Fútbol da Agra da Filgueira (LOURO)
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 240.000,00 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Camiños de Pando (TOREA)
POS 2014
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 68.675,16 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
ANUNCIO
A Xunta de Goberno Local celebrado o 3 de marzo de 2015, adoptou o seguinte acordo:

"4.2.- ADXUDICACIÓN DA OBRA "MELLORA DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN BAÑO. SERRES"

 

[Ver acordo]
 

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS EN SERRES E LOURO"

Data da publicación: 11.02.2015

1.- Denominación: "Mellora de Camiños en Serres e Louro".

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de "Mellora de Camiños en Serres e Louro".

3.- Tramitación: Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 81.235,56 euros.

5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) Definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.- Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares e determinación de criterios de valoración aprobado pola Xunta de Goberno Local do 4 de febreiro de 2015.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.

8.- Presentación de proposicións: dez días naturais a contar desde o seguinte ao da súa publicación no Perfil do Contratante do Concello de Muros.

9.- Información: Nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas] [Prego de prescricións técnicas]

ADXUDICACIÓN DA OBRA. A Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 7 de abril de 2015, adotou o seginte acordo: [Ver acordo]
 
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Por medio da presente convócase a reunión da Mesa de Contratación que terá lugar o vindeiro día 17 de decembro de 2014 ás 10:00 horas na Casa do Concello de Muros, para tratar os asuntos seguintes, coa seguinte orde do día:

1.- Aprobación acta da sesión anterior.

2.- Acto público de apertura do sobre C (oferta economica) das ofertas presentadas polos licitadores no procedemento para a contratación do "SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO" - PLAN DTC93.

[Corrección de erros] [Convocatoria 17/12/14]

Acta de apertura dos sobres A e B
Acta de apertura dos sobres C
Fe de erratas da apertura do sobre C
ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Obras de Mellora da Superficie de Xogo do Campo de Fútbol da Agra da Filgueira (LOURO)
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 240.000,00 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Camiños de Pando (TOREA)
POS 2014
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 68.675,16 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Por medio da presente convócase a reunión da Mesa de Contratación que terá lugar o vindeiro día 24 de novembro de 2014 ás 10:30 horas na Casa do Concello de Muros, para tratar os asuntos seguintes, coa seguinte orde do día:

Único.- Acto público de apertura dos sobres A e B (documentación administrativa e técnica) das ofertas presentadas polos licitadores no procedemento para a contratación do "SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO" - PLAN DTC93.

[Convocatoria] [Corrección de erros] [Convocatoria 17/12/14]

 
 
ANUNCIO

ANUNCIO LICITACIÓN DO CONTRATO DE “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO” – PLAN DTC93

Obxecto: Subministro de puntos de recollida de residuos sólidos urbanos na Av. Castelao de Muros.
Tramitación: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
Orzamento: Orzamento total das obras: 153.661,34 €.
Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
Clasificación: non se esixe
Pregos:
 a) Prego de cláusulas administrativas particulares: conforme ao prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
b) Prego de prescripcións técnicas: incluído no proxecto de subministración e mantemento de equipos.
c) Pregos de condicións administrativas particulares: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 28 de outubro de 2014.
Presentación de proposicións: Quince días naturais a contar desde o día seguinte á última publicación deste anuncio.
Información: Nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.
Pregos de prescripcións técnicas e pregos de condicións administrativas publicados no Perfil do contratante do Concello de Muros (www.muros.es)

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas] [Prego de prescipcións técnicas] [Corrección de erros]

 
 
ANUNCIO

OBRA “ACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS DO BORDE COSTEIRO DA ÁREA DE BORNALLE-ABELLEIRA”.

Con data 24 de outubro de 2014, a Sra. Alcaldesa do Concello de Muros, adoptou o seguinte acordo:

[Ver acordo]

 
 
ANUNCIO

ACORDO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO “SUBMINISTRO E INTALACIÓN DE ONCE ESTUFAS DE PELLETS”.

A Xunta de Goberno Local do día 17.10.2014, adoptou o seguinte acordo:

[Ver acordo]

 
 

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán a contratación mediante procedemento negociado con publicidade da subministración de máquinas de exercicio para o ximnasio da piscina cuberta municipal.

O presente contrato ten por obxecto a subministración, na modalidade de “renting”, de diversas máquinas de exercicio destinadas ao ximnasio municipal situado nas instalacións do complexo deportivo da piscina climatizada de Soborribas, co correspondente mantemento durante a vixencia do contrato.  Os aparellos a subministrar e as súas características técnicas detállanse no Prego de prescricións técnicas.

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas ]

 
 

Licitación da xestión, mediante concesión, das instalacións deportivas municipais para a práctica de pádel na zona de As Insuas, coa obriga da instalación de vestiarios.

O contrato ten por obxecto adxudicar a concesión  administrativa para a explotación dunha pista de pádel cuberta, situada nos terreos lindantes ao IES As Ínsuas, coa obriga para o adxudicatario de efectuar a instalación dos vestiarios.

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas ]