Perfil do contratante

 

ANUNCIO

 

Data da publicación: 11-10-2018

 

Por resolución de la Alcaldía de 8 de octubre de 2018, avocando la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares de la obra denominada “Mellora do Camiño no Lugar de Pando, Torea”, así como el expediente de contratación 179/2018.

1. Poder adjudicador:

1.1.- Nombre: Alcaldía por avocación
1.2.- Número de identificación fiscal: P1505400JY
1.3.- Dirección: Curro da Praza nº 1
1.4.- Localidad: Muros
1.5.- Provincia: A Coruña
1.6.- Código Postal: 15250
1.7.- País: España
1.8.- Código NUTS: ES111
1.9.- Teléfono: 981826050
1.10.- Fax: 981762257
1.11.- Correo electrónico: francisco.oubina@muros.gal
1.12.- Dirección de internet del perfil del contratante: muros.gal

2. Acceso a los pliegos de contratación: www.muros.gal/perfil-do-contratante

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

2.1.- Tipo: Administración Local
2.2.- Actividad principal ejercida: Servicios de carácter general

5. Código CPV: 45233251-3 Trabajos de repavimentación

6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras: ES111

7. Descripción de la licitación: Mejoras en el camino mediante ampliación de la sección, renovación de los firmes existentes, y saneamento de las aguas.

8. Valor estimado del contrato: 44.700,63 euros

9. Admisión de variantes: No

10. Duración del contrato: 3 meses

11. Condiciones de participación: Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

12. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado

14. Divisón en lotes: No 18. Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos:

a) Precio (Ponderación 80%)

b) Reducción de plazo (Ponderación 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas: 26 de octubre a las 14:00 horas.

20. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas o solicitudes de participación: Curro da Praza nº 1, CP 15250 – Muros

21. Apertura de ofertas:

a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de plicas: 30 de octubre a las 10:00 en el Salón de Plenos.
c) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: Acto público

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de participación: Gallego y castellano.

23. Medios electrónicos:

a) No se aceptará la presentación electrónica de la oferta que tendrá que ser en papel, al carecer de medios actualmente.
b) Se aceptará la facturación electrónica.

| ↓ ANUNCIO | PREGOS | ↓ PROXECTO

 
 
 

ANUNCIO

 

Data da publicación: 8-05-2018

 

De acordo co establecido no TRLCSP aplicable aos expedientes de contratación correspondentes, facemos públicas as seguintes adxudicacións de contratos:

A Gas Natural Servicios SDG  S.A. o contrato de suministro de electricidade ao Concello de Muros (a través Acordo Marco coa FEMP) no prezo total de: 540000€.

A JSTOP SL, a obra de Mellora Inf Hidraulica Rede Saneamento, en 40317€

A D. Gonzalez e Hijos SL, a onra Mellora cemiterio de A Atalaia, en 61364.64€,

A Exc. Pose SL, a onra Mellora Camino Torea, en 76835€.

A Nemesio Ordoñez SL, a obra Mellora inf. Hidraulica na Rocha en 193398.22€.

 

 
 
 

ANUNCIO

Adxudicación do contrato para o suministro eléctrico

Data da publicación: 20-03-2018

 

 

De acordo co establecido no TRLCSP faise pública a adxudicación a Gas Natural Serviplus SDG. S.A. do contrato para o suministro eléctrico deste Concello, basado en Acordo Marco ao respecto suscrito pola Central de Contratación da FEMP.

As características do contrato son:

  • Precio sen IVE: 446281€
  • Precio cobn IVE: 540000€
  • Prazo: 18 meses, 9 meses ano 2018 e 9 meses ano 2019
  • Data e órgano de adxudicación: Xunta Goberno Local en sesión de 18.3.2018.

De acordo co establecido no TRLCSP, procederase á suscrición do correspondente contrato unha vez pasado o prazo de 15 días para a presentación, no seu caso, do recurso especial de contratación ao que se refie o art 40 do TRLCSP.

| ANUNCIO

 

 
 

 O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+ 2017” da Deputación de A Coruña, e que se indica a continuación:

 “MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NA RIBEIRA DO MAIO. PARROQUIA DE ESTEIRO".

ANUNCIO

As cantidades que no cadro de características do contrato refírense á base imponible e importe de IVA son incorrectas, sendo o importe total do orzamento publicado,  208714.93€ correcto.

O importe da base imponible, tal e como figura en proxecto, é de 172491.68 €

O importe do IVE, tale como figura en proxecto, é de 36223.25€.

As empresas licitadoras, disporán de prazo de tres días para presentar se o desexan ,e esta corrección pode afectar a súa oferta, nova oferta económica.


Muros, 6 de abril de 2018.

_______________________________________________

ANUNCIO-ACLARACION LICITACION OBRA.
Os criterios de valoración das ofertas que se presenten para a obra son EXCLUSIVAMENTE os recollidos e valorados no Anexo IV do Prego:

- Programa de traballo. (0-15p)
- Control de calidade ( 0-6p)
- Reducción de plazos (0-3p)
- Oferta económica: (0-16p)

____________________________________________

 

Data da publicación: 07-03-2018

1.- Denominación: “Mellora das infraestruturas hidráulicas na Ribeira do Maio. Parroquia de Esteiro".

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora das infraestruturas hidráulicas na Ribeira do Maio. Parroquia de Esteiro".

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 208.714,93 €,

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración das obras comprendidas nos Plans Provinciais, aprobados por Xunta Goberno Local do Concello de 2.3.2018.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.

8.- Presentación de proposicións: vinte e seis día naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio en prensa, perfil de contratante ou BOP ( ültimo deles).

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

| ANUNCIO | PREGOS | PROXECTO

| COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN
|
CONVOCATORIA APERTURA DO SOBRE A

[29/08/2018]
| ACTA DA SESIÓN Nº 1
| Requirimento subsanación documentación administrativa
| CONVOCATORIA APERTURA DO SOBRE B

| CONVOCATORIA APERTURA DO SOBRE C

 

| Apertura sobre C e proposta de adxudicación

 

 

 

 O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan Medioambiental da Deputación de A Coruña PMA-INVESTIMENTOS/2016, e que se indica a continuación:

““MELLORA NAS INSTALACIÓNS HIDRÁULICAS DA REDE TRONCAL DE SUMIDOIROS”

Data da publicación: 16-02-2018

Amplíase por catro días naturais a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio no xornal, o prazo de presentación de ofertas para a licitación da obra “Mellora nas instalacións hidráulicas da rede troncal de sumidoiros”, publicada no xornal e no perfil do contratante do Concello de Muros o día 6 de febreiro de 2018,  ao haberse detectado un erro na documentación técnica adxunta ao anuncio, consistente nunha Memoria valorada e non nun proxecto que agora se publica no perfil de contratante.
|
PROXECTO

1.- Denominación: “MELLORA NAS INSTALACIÓNS HIDRÁULICAS DA REDE TRONCAL DE SUMIDOIROS”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

3.- Tramitación: Urxente por Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras:40.317,20€, IVE incluído.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) Definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 2 de febreioro de 2018.

8.- Presentación de proposicións: cinco días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

| ANUNCIO | PREGOS | PROXECTO

 
 
 

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA

“MELLORA DO ACCESO AO LUGAR DE PANDO. PARROQUIA DE TOREA”

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato para a execución da obra “Mellora do acceso ao lugar de Pando. Parroquia deTorea.

Data da publicación: 29-01-2018

1.- Denominación: “Mellora do acceso ao lugar de Pando. Parroquia de Torea”.

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de ·Mellora do acceso ao lugar de Pando. Parroquia de Torea.

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado sen publicidade.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 53.030,45 €.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: Aprobado na Xunta de Goberno Local do 26 de xaneiro de 2018.
b) Prego de prescripcións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración: Aprobados pola Xunta de Goberno Local do 26 de xaneiro de 2018.

8.- Presentación de proposicións: 10 días hábiles contados desde o día seguinte á recepción da petición de oferta ou da publicación no perfil de contratante www.muros.gal.

9.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257 e no perfil do contratante www.muros.gal

10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros, Curro da praza, núm. 1 - 15250 Muros. Telefono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

| ANUNCIO | PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
|
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO 2ª FASE"

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato da contratación da actuación “Mellora da eficiencia enerxética no alumeado público 2ª fase”.

Data da publicación: 07-10-2017

1.- Denominación: “Mellora da eficiencia enerxética no alumeado público 2ª fase”.

2.- Obxecto: Ampliación da rede de alumeado público enerxicamente eficiente.

3.- Tramitación: negociado sen publicidade obrigatoria,

4.- Orzamento: Orzamento total: 58.887,89 €, IVE incluído

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Prego: Aprobado por resolución da alcaldía do 6 de outubro de 2017.

8.- Presentación de proposicións: cinco días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio na web do Concello de Muros. www.muros.gal ou de recibir esta invitación.

9.- Información: Nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

 

| DECRETO

 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“SINALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIXENTE DO CONCELLO DE MUROS”

Data da publicación: 29-08-2017

1.- Denominación: “Sinalización turística intelixente do Concello de Muros”

2.- Obxecto: subministración e instalación de elementos de sinalización intelixente no caso vello do Concello de Muros (art.12 TRLCSP), e retirada dos equipamentos actuais cuxa función e finalidade sexa asumida pola nova sinalización.

3.- Tramitación: negociado sen publicidade obrigatoria, tramitación ordinaria

4.- Orzamento: 37.189,35 €, IVE incluído.

5.- Garantías: definitiva: 5% do importe de adxudicación IVE excluído.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

  • Memoria explicativa de actuacións
  • Prego de cláusulas económico-administrativas

8.- Presentación de proposicións: CINCO días hábiles a partir do seguinte á recepción da solicitude de oferta ou da publicación no perfil do contratante deste Concello.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTUACIÓNS | PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS | CONTRATO
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“Melloras e reparacións no cemiterio da Atalaia”

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no POS + 2017

Data da publicación: 18-08-2017

1.- Denominación: “Melloras e reparacións no cemiterio da Atalaia”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Melloras e reparacións no cemiterio da Atalaia”

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado.

4.- Orzamento: 69.026,59 €, IVE incluído.

5.- Garantías: definitiva: 5% do importe de adxudicación IVE excluído.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) PCAP da Excma. Deputación provincial da Coruña.
b) Prego de prescricións técnicas: proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración e negociación das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 11/08/2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante ou anuncio en prensa.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

 
ANUNCIO| PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS| PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“Mellora do camiño no lugar de Torea”

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no POS + 2017

Data da publicación: 18-08-2017

1.- Denominación: “Mellora do camiño no lugar de Torea”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora do camiño no lugar de Torea”

3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado.

4.- Orzamento: 111.884,85 €, IVE incluído.

5.- Garantías: definitiva: 5% do importe de adxudicación sen IVE.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) PCAP da Excma. Deputación provincial da Coruña.
b) Prego de prescricións técnicas incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración e negociación das plicas: aprobado pola Xunta de Goberno Local do 11/08/2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante ou anuncio en prensa.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

 
ANUNCIO| PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS| PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DENOMINADO EXPLOTACIÓN DO PUNTO LIMPO DE MUROS

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato do servizo denominado “Explotación do punto limpo de Muros”.

1.- Poder adxudicador.

a) Organismo: Concello de Muros.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do Concello.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Muros: Curro da Praza, 1, 15250 Muros (A Coruña). Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257. Perfil do contratante: www.muros.gal. Data límite de obtención de documentación e información: día anterior ao de remate do prazo de presentación de proposicións.

2.- Obxecto do contrato.

a) Tipo: Contrato administrativo de servizo.
b) Descrición: Servizo de explotación do punto limpo de Muros.
c) Lugar da explotación: As Lombas, Serres.
d) Duración do contrato: 3 anos,prorrogables por 1 ano máis.

3.- Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
c) Pregos: 1.- Pregos de cláusulas administrativas particulares: Pregos de cláusulas administrativas que rexerán a contratación do servizo denominado explotación do punto limpo de Muros, aprobado pola XGL do 26/05/2017. 2.- Prego de prescricións técnicas que rexerán a contratación do servizo denominado explotación do punto limpo de Muros, aprobado na XGL do 26/05/2017.
d) Criterios de adxudicación: Cláusula 20 do prego de cláusulas administrativas.

4,- Orzamento:

a)Orzamento base de licitación: 17.330,51 euros/ano excluído o IVE que deberá soportar o Concello de Muros e que é do 10%.

5.- Garantías.

a) Provisional: non
b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación excluído o IVE.

6,- Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se esixe.
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: cláusula 18 do prego de cláusulas administrativas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Prazo: 15 días hábiles desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP da Coruña.
b) Lugar de presentación. Rexistro Xeral do Concello de Muros.
Concello de Muros
C/ Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tfno. 981826050. Fax: 981762257
c) Documentación a presentar: cláusula 19.2 do prego de cláusulas administrativas.

8.- Apertura de proposicións: cláusula 22.4 do prego de cláusulas administrativas.

9.- Custos de publicidade: de conta do adxudicatario ata un máximo de 650 euros.

10,- Revisión de prezos: non.

 

 
ANUNCIO | PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS | PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato de obra “INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NA ROCHA. PARROQUIA DE SERRES”

.
1.- Poder adxudicador.

a) Organismo: Concello de Muros.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do Concello.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Muros: Curro da Praza, 1, 15250 Muros (A Coruña). Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257. Perfil do contratante: www.muros.gal. Data límite de obtención de documentación e información: día anterior ao de remate do prazo de presentación de proposicións.

2.- Obxecto do contrato.

a) Tipo: Contrato administrativo de obra.
b) Descrición: Obras de infraestruturas hidráulicas na Rocha. Parroquia de Serres.
c) División por lotes: non
d) Lugar de execución: A Rocha. Parroquia de Serres.
e) Execución e entrega: 1.- Duración do contrato: 6 meses. 2.- Prazo de execución: 6 meses. Prórroga: non.
f)CPV: 45112000-5, 45112100-6, 45112400-9, 45223500-1, 45233222-1, 45232431-2, 45232410-9, 45232130-2, 45310000-3 e 45317100-3.

3.- Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
c) Pregos: 1.- Pregos de cláusulas administrativas particulares: Prego-tipo de cláusulas administrativas que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración das obras comprendidas nos plan provinciais e outras obra provinciais (BOP da Coruña nº 3 do 07/01/2016). 2.- Prego de prescricións técnicas particulares: proxecto técnico da obra.
d) Criterios de adxudicación: anexo IV do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

4,- Orzamento:

a)Orzamento base de licitación: 283.845,38 euros (234.582,96 euros + 49.262,42 euros IVE repercutible).

5.- Garantías.

a) Provisional: non
b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación exluído o IVE.

6,- Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se esixe.
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: cláusula 12.1.1 G do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Prazo: 26 días naturais desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP da Coruña.
b) Lugar de presentación. Rexistro Xeral do Concello de Muros.
c) Documentación a presentar: cláusula 12.1 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

8.- Apertura de proposicións: cláusula 15 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.

9.- Custos de publicidade: de conta do adxudicatario ata un máximo de 500 euros.

10,- Revisión de prezos: non.

 

 
ANUNCIO | PREGOS | PROXECTO
 
 
 
 

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan Medioambiental da Deputación de A Coruña PMA-INVESTIMENTOS/2016

Data da publicación: 22-03-2017

 

1.- Denominación: “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras:40.317,20€, IVE incluído.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 16 de marzo de 2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] - [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS] - [PROXECTO]
 
[Adxudicación do contrato de obra]
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DO ARRENDAMENTO DO LOCAL HOSTALEIRO SITO NA PRAIA SAN FRANCISCO- LOURO. CONCELLO DE MUROS.

O Concello de Muros convoca mediante procedemento aberto a contratación do local hostaleiro sito na praia de San Francisco – Louro. Concello de Muros.

1.- Denominación: Arrendamento do local hostaleiro sito na praia de San Francisco – Louro. Concello de Muros

2.- Obxecto: Adxudicación da explotación da Cafetería da praia de San Francisco (local de hostalería) – Louro.

3.- Duración do contrato: SEIS MESES contados a partir da data de formalización do contrato en documento administrativo.

4.- Tramitación: Procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, co prezo como único criterio de adxudicación..

5.- Garantías:

a) Provisional: non se esixe.

b) definitiva: 5% do prezo da adxudicación, IVE excluído

6.- Clasificación: non se esixe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 21 de abril de 2017.

8.- Presentación de proposicións: Quince días hábiles desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 

 
ANUNCIO | PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
Apertura das ofertas · 1 de xuño de 2017 ás 14.00 horas
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN - 5 de xuño de 2017 ás 14.15 horas
 
[Adxudicación do contrato]
 
 

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan Medioambiental da Deputación de A Coruña PMA-INVESTIMENTOS/2016

Data da publicación: 22-03-2017

 

1.- Denominación: “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora nas instalacións Hidráulicas da Rede Troncal de Sumidoiros”

3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras:40.317,20€, IVE incluído.

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 16 de marzo de 2017.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] - [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS] - [PROXECTO]
 

 

 

 

O Concello de Muros convoca licitación pública para a contratación do servizo de “Mantemento de ascensores en dependencias municipais”.

Data da publicación: 18-01-2017

 

1.- Denominación: “Mantemento de ascensores en dependencias municipais”

2.- Obxecto: servizo de mantemento dos cinco ascensores que existen nas dependencias municipais (casa do concello, centro de día, casa da cultura, praza de abastos e colexio Ramón de Artaza).

3.- Tramitación: procedemento negociado sen publicidade.

4.- Importe do contrato: O importe estimado anual máximo será de once mil trescentos sesenta e nove euros con catro céntimos máis IVE (11.369,04 € + IVE).

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 16/12/2016.
b) Prego de prescricións técnicas aprobado na Xunta de Goberno Local do 16/12/2016.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte a publicación deste anuncio no perfil do contratante.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] [PREGO PRESCRICIONS TÉCNICAS] [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS]
 
[ADXUDICACIÓN DO CONTRATO]

 

 

O Concello de Muros convoca licitación pública para a contratación do “Servizo de prevención alleo do Concello de Muros".

Data da publicación: 19-12-2016

 

1.- Denominación: “Servizo de prevención alleo do Concello de Muros”

2.- Obxecto: servizo de prevención alleo no Concello de Muros nas especialidades técnicas seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada) e vixilancia médica da saúde.

3.- Tramitación: procedemento negociado sen publicidade.

4.- Importe do contrato: o prezo anual do contrato para unha media de 110 traballadores é o seguinte:

- 2.133,02 € + 447,93 € IVE polas actividades técnicas (seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada).
- 1.367,05 + 287,08 € IVE pola vixilancia médica da saúde colectiva
- 4.400,00 + 0 € IVE polos recoñecementos médicos da totalidade dos traballadores (vixilancia da saúde individual).

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 12/12/2016.
b) Prego de prescricións técnicas aprobado na Xunta de Goberno Local do 12/12/2016.

8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte a publicación deste anuncio no perfil do contratante.

9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 

[ANUNCIO] [PREGO PRESCRICIONS TÉCNICAS] [PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS]

[ADXUDICACIÓN DO CONTRATO] | Corrección de erros
 

 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan de Acción Social, PAS/2015 da Deputación de A Coruña

“MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQUIA DE SERRES”

Data da publicación: 29-08-2016

 

1.- Denominación: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Baño 2ª fase. Parroquia de Serres”
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora das
infraestruturas hidráulicas en Baño 2ª fase. Parroquia de Serres”.
3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 209.307,28 €,
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma.
Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 24 de agosto de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta anuncio no xornal.
9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 
[ANUNCIO] - [PREGO] - [PROXECTO] - [Adxudicación da obra]
 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan de Acción Social, PAS/2015 da Deputación de A Coruña

“MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª FASE. PARROQUIA DE SERRES”.

Data da publicación: 29-08-2016

 

1.- Denominación: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Boavista 3ª fase. Parroquia de Serres”
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora das
infraestruturas hidráulicas en Boavista 3ª fase, parroquia de Serres.
3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 98.962,81€ .
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma.
Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 24 de agosto de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no xornal.
9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 
[ANUNCIO] - [PREGO] - [PROXECTO] - [Adxudicación da obra]
 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato incluído no Plan de Acción Social, PAS/2015 da Deputación de A Coruña

”MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN FREIXEIROS 1ª FASE. PARROQUIA DE ESTEIRO”

Data da publicación: 29-08-2016

 

1.- Denominación: ”Mellora das infraestruturas hidráulicas en Freixeiros 1ª fase. Parroquia de Esteiro”:
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de ”Mellora das
infraestruturas hidráulicas en Freixeiros 1ª fase. Parroquia de Esteiro”:
3.- Tramitación: Ordinaria por Procedemento negociado.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 62.575,76€
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: prego-tipo da Excma.
Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos Plans Provinciais.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración das plicas: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 24 de agosto de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no xornal.
9.- Información: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: No perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.gal) e nas oficinas do Concello de Muros

 
[ANUNCIO] - [PREGO] - [PROXECTO] - [ADXUDICACIÓN]
 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE EXECUCIÓN DE OBRA
O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato de obra “INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NA ROCHA.PARROQUIA DE SERRES”.

Data da publicación: 22-07-2016

 

1.- Poder adxudicador.
a) Organismo: Concello de Muros.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do Concello.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Muros: Curro da Praza, 1, 15250 Muros (A Coruña). Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257. Perfil do contratante: www.muros.gal. Data llímite de obtención de documentación e información: día anterior ao de remate do prazo de presentación de proposicións.
2.- Obxecto do contrato.
a) Tipo: Contrato administrativo de obra.
b) Descrición: Obras de infraestruturas hidráulicas na Rocha. Parroquia de Serres.
c) División por lotes: non
d) Lugar de execución: A Rocha. Parroquia de Serres.
e) Execución e entrega: 1.- Duración do contrato: 6 meses. 2.- Prazo de execución: 6 meses. Prórroga: non.
f)CPV: 45112000-5, 45112100-6, 45112400-9, 45223500-1, 45233222-1, 45232431-2, 45232410-9, 45232130-2, 45310000-3 e 45317100-3.
3.- Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
c) Pregos: 1.- Pregos de cláusulas administrativas particulares: Prego-tipo de cláusulas administrativas que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración das obras comprendidas nos plan provinciais e outras obra provinciais (BOP da Coruña nº 3 do 07/01/2016). 2.- Prego de prescricións técnicas particulares: proxecto técnico da obra.
d) Criterios de adxudicación: anexo IV do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
4,- Orzamento:
a)Orzamento base de licitación: 283.845,38 euros (234.582,96 euros + 49.262,42 euros IVE repercutible).
5.- Garantías.
a) Provisional: non
b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación exluído o IVE.
6,- Requisitos específicos do contratista.
a) Clasificación: non se esixe.
b) Solvencia ecnonómica e financieira e solvencia técnica e profesional: cláusula 12.1.1 G do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
7.- Presentación de ofertas:
a) Prazo: 26 días naturais desde o seguinta á publicación deste anuncio no BOP da Coruña e no perfil do contratante.
b) Lugar de presentación. Rexistro Xeral do Concello de Muros.
c) Documentación a presentar: cláusula 12.1 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
8.- Apertura de proposicións: cláusula 15 do Prego-tipo de cláusulas administrativas.
9.- Custos de publicidade: de conta do adxudicatario ata un máximo de 500 euros.
10,- Revisión de prezos: non.

 
[ANUNCIO] [PREGO] [PROXECTO]
[ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN (13/01/2017)]

 

 

 

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NA LUZ PÚBLICA 1ª FASE”

Data da publicación: 20-07-2016

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato para a execución da obra “Mellora da eficiencia enerxética na luz pública 1ª fase”.

1.- Denominación: “Mellora da eficiencia enerxética na luz pública 1ª fase”.
2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de “Mellora da eficiencia enerxética na luz pública 1ª fase”.
3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado sen publicidade obrigaroria.
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 61.627,64 €.
5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares: Aprobado na Xunta de Goberno Local do 15 de xullo de 2016.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 15 de xullo de 2016.
8.- Presentación de proposicións: dez días a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio na web do Concello de Muros. www.muros.gal.
9.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] [PREGO] [MEMORIA]
[ADXUDICACIÓN]

 

 
 

 

ANUNCIO CONVOCATORIA MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA “MELLORA DO ACCESO AOS AGROS DO LARANXAL EN SAN XIÁN, PARROQUIA DE TOREA”

Data da publicación: 1-07-2016

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato para a execución da obra " Mellora do acceso aos agros do Laranxal en San Xián de Torea".
1.- Denominación: " Mellora do acceso aos agros do Laranxal en San Xián de Torea".
2.- Obxecto: Execución da obra comprendida no proxecto de " Mellora do acceso aos agros do Laranxal en San Xián de Torea".
3.- Tramitación: Ordinaria por procedemento negociado sen publicidade obrigatoria.
4.- Orzamento: Orzamento total dasobras: 63.665,92 €

5.- Garantías:

a) Provisional: non existe.
b) Definitiva: 5% do valor estimado

6.- Clasificación: non existe.
7.-Pregos:

a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 1 de xullo de 2016.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.
c) Criterios de valoración: Aprobado pola Xunta de Goberno Local do 1 de xullo de 2016.

8.- Presentación de proposicións: Dez días a contar desde o seguinte ao da publicación desde anuncio na web do Concello de Muros www.muros.gal.
9.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

 
[ANUNCIO] [PREGO]
[INFORME DE VALORACIÓN DAS PROPOSICIÓNS PRESENTADAS NA SEGUNDA FASE DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DO ACCESO ÓS AGROS DO LARANXAL EN SAN XIÁN]
[CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCIÓN DA OBRA]

 

 

 

ANUNCIO CONVOCATORIA MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO PARA A ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO SOCIAL DE LOURO.

Data da publicación: 14-8-2015

O Concello de Muros convoca mediante procedemento negociado con publicidade a adxudicación da xestión da cafetería do Centro Social de Louro.
1.- Denominación: Adxudicación da cafetería do Centro Social de Louro
2.- Obxecto: Xestión da cafetería situada na planta baixa do Centro Social de Louro.
3.- Tramitación: Procedemento negociado con publicidade.
4.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do importe de adxudicación, que virá determinado pola multiplicación do canón mensual polos meses que comprenda a duración total do contrato.
5.- Clasificación: non existe.
6.-Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado na Xunta de Goberno Local do 11 de agosto de 2015.
7.- Presentación de proposicións: Cinco días naturais desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
8.- Información: Nas oficianas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
9.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros. Pregos de cláusulas administrativas e particulares publicadas no perfil do contratante do concello de Muros (www.muros.es)

 
[ANUNCIO] [PREGO] [VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS]
 

 

 

ANUNCIO.

ANUNCIO CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, DAS ACTUACIONES ADXUDICADAS POLA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA DA REDE CULTURAL 2015.

Data da publicación: 7-8-2015

O Concello de Muros ten asinado un convenio co ACRD Praia do Castelo para a realización do Festival Castelo Rock 2015 na vila de Muros, os días 7 e 8 de agosto no cal se compromete, entre outras cousas, a: “O Concello de Muros, solicitará con maior prioridade a calquera outra actuación ao grupo “Heredeiros da Crus”, partícipe na Rede Cultural 2015 da Deputación da Coruña, tan pronto como sexan publicadas as listaxes do programa.”
A Deputación da Coruña, dentro do convenio para as actuacións da Rede Cultural 2015, adxudícalle ao Concello de Muros a actuación do grupo “Heredeiros da Crus”.

1.- Denominación: Actuacións adxudicadas pola Deputación de A Coruña da Rede cultural 2015.
2.- Obxecto: Actuación musical o día 8 de agosto de 2015 dentro do marco do “Castelo Rock 2015”.
3.- Tramitación:  Procedemento negociado sen publicidade
4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 24.200,00 €, IVE incuido.
5.- Data de aprobación Pregos e inicio expediente: Xunta de Goberno Local do 31.07.2015.
5.- Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local 04.08.2015
6.- Empresa adxudicataria: Dotbeat! S.C.

 
[ANUNCIO] [PREGO]
 

 

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS POS/2015

Obra: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Tal de Arriba. Parroquia de Tal”
Orzamento de licitación: 97.458,82,00 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 12.05.2015.
Empresa adxudicataria: JUAN MANUEL DÍAZ COSTA.
Importe de adxudicación: 88.598,92 €
Prazo de execución: 60 días.

Obra: “Mellora de camiños en Creo. Parroquia de Esteiro”
Orzamento de licitación: 30.353,73 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 12.05.2015.
Empresa adxudicataria: EXCAVACIONES YONI TÚÑAS, S.L.
Importe de adxudicación: 28.228,97 €
Prazo de execución: 15 días.

Obra: “Mellora do Camiño do Convento. Parroquia de Louro”
Orzamento de licitación: 32.359,83 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 12.05.2015.
Empresa adxudicataria: EXCAVACIONES YONI TÚÑAS, S.L.
Importe de adxudicación: 30.094,64 €
Prazo de execución: 15 días.

Obra: “Mellora das infraestruturas hidráulicas en Boavista. Parroquia de Serres”
Orzamento de licitación: 56.007,12 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 04.06.2015.
Empresa adxudicataria: CONSTRUCCIÓNS E EXCAVACIÓNS DOMIGO GONZÁLEZ, S.L.
Importe de adxudicación: 53.206,76 €
Prazo de execución: 60 días.

Obra: “Camiño de Lestón de Arriba. Parroquia de Torea”
Orzamento de licitación: 33.545,39 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 04.06.2015.
Empresa adxudicataria: EXCAVACIONES YONI TÚÑAS, S.L.
Importe de adxudicación: 30.861,76 €
Prazo de execución: 30 días.

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRA “PARQUE-ESCOLA INFANTIL DA NATUREZA EN BAÑO. PARROQUIA DE SERRES”

Orzamento de licitación: 62.629,01 €.
Data de adxudicación: Xunta de Goberno Local do 04.06.2015.
Empresa adxudicataria: GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.
Importe de adxudicación: 59.296,05 €
Prazo de execución: 45 días.

 

ANUNCIO.

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA "PARQUE-ESCOLA INFANTIL DA NATUREZA EN BAÑO, SERRES"

Data da publicación: 30-03-2015

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato de obra "Parque-Escola Infantil da Natureza en Baño, Serres"

[ANUNCIO] [PREGO] [PROXECTO]

 

 

 

ANUNCIO.

Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municiapal (POS) 2015

Data da publicación: 24-03-2015

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar os contratos incluídos no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municiapal (POS) 2015, que se indican a continuación:

"Mellora das infraestruturas hidráulicas en Tal de Arriba"
[+ info] [PROXECTO]

"Mellora das infraestruturas hidráulicas en Boavista (Serres)"
[+ info]
[PROXECTO]

"Mellora de camiños en Creo (Esteiro)"
[+ info]
[PROXECTO]

"Camiño de Lestón de Arriba (Torea)"
[+ info] [PROXECTO]

"Mellora do camiño do Convento (Louro)"
[+ info] [PROXECTO]

 

Sesión  da xunta de goberno local  do día 17 de marzo de 2015. Acta nº 9/2015

Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento negociado de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales

Anexo v al pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento negociado de las obras comprendidas en los planes provincialesy otras obras provincial

 

 
ANUNCIO
A Xunta de Goberno Local celebrado o 10 de marzo de 2015, adoptou o seguinte acordo:

"4.1.- ADXUDICACIÓN DA OBRA "REPARACIÓN E MELLORA DA CUBERTA DA PISCINA MUNICIPAL"

 

[Ver acordo]
 
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Por medio da presente convócase a reunión da Mesa de Contratación que terá lugar o vindeiro día 17 de decembro de 2014 ás 10:00 horas na Casa do Concello de Muros, para tratar os asuntos seguintes, coa seguinte orde do día:

1.- Aprobación acta da sesión anterior.

2.- Acto público de apertura do sobre C (oferta economica) das ofertas presentadas polos licitadores no procedemento para a contratación do "SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO" - PLAN DTC93.

[Corrección de erros] [Convocatoria 17/12/14]

Acta de apertura dos sobres A e B
Acta de apertura dos sobres C
Fe de erratas da apertura do sobre C
ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Obras de Mellora da Superficie de Xogo do Campo de Fútbol da Agra da Filgueira (LOURO)
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 240.000,00 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Camiños de Pando (TOREA)
POS 2014
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 68.675,16 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
ANUNCIO
A Xunta de Goberno Local celebrado o 3 de marzo de 2015, adoptou o seguinte acordo:

"4.2.- ADXUDICACIÓN DA OBRA "MELLORA DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN BAÑO. SERRES"

 

[Ver acordo]
 

ANUNCIO PARA PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS EN SERRES E LOURO"

Data da publicación: 11.02.2015

1.- Denominación: "Mellora de Camiños en Serres e Louro".

2.- Obxecto: execución da obra comprendida no proxecto de "Mellora de Camiños en Serres e Louro".

3.- Tramitación: Procedemento negociado.

4.- Orzamento: Orzamento total das obras: 81.235,56 euros.

5.- Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) Definitiva: 5% do valor estimado.

6.- Clasificación: non existe.

7.- Pregos:
a) Prego de cláusulas administrativas particulares e determinación de criterios de valoración aprobado pola Xunta de Goberno Local do 4 de febreiro de 2015.
b) Prego de prescricións técnicas: incluído no proxecto de execución da obra.

8.- Presentación de proposicións: dez días naturais a contar desde o seguinte ao da súa publicación no Perfil do Contratante do Concello de Muros.

9.- Información: Nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.

10.- Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas] [Prego de prescricións técnicas]

ADXUDICACIÓN DA OBRA. A Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 7 de abril de 2015, adotou o seginte acordo: [Ver acordo]
 
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Por medio da presente convócase a reunión da Mesa de Contratación que terá lugar o vindeiro día 17 de decembro de 2014 ás 10:00 horas na Casa do Concello de Muros, para tratar os asuntos seguintes, coa seguinte orde do día:

1.- Aprobación acta da sesión anterior.

2.- Acto público de apertura do sobre C (oferta economica) das ofertas presentadas polos licitadores no procedemento para a contratación do "SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO" - PLAN DTC93.

[Corrección de erros] [Convocatoria 17/12/14]

Acta de apertura dos sobres A e B
Acta de apertura dos sobres C
Fe de erratas da apertura do sobre C
ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Obras de Mellora da Superficie de Xogo do Campo de Fútbol da Agra da Filgueira (LOURO)
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 240.000,00 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a delegación de competencia aprobadas por Decreto nº 302/2011, polo que se delega na Xunta de Goberno Local, entre outras competencias, a contratación de calquera tipo de contrato adminsitrativo, típico ou especial, ou privado que teña un orzamento superior a 4000,00 euros, cando non sexa competencia do pleno corporación.
Visto que se aprobou, por acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de setembro do presente ano, iniciar o expediente para a devandita contratación, motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta.
Visto a valoración técnica efectuada conforme ós baremos do programa da valoración da deputación que a continuación se transcribe:

INFORME TÉCNICO: Valoración das solicitudes de participación
CLASE DE OBRA: Camiños de Pando (TOREA)
POS 2014
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 68.675,16 €
PRAZO DE EXECUCIÓN: 3 MESES (90 días naturais)

[Ver acordo]

 
 
CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Por medio da presente convócase a reunión da Mesa de Contratación que terá lugar o vindeiro día 24 de novembro de 2014 ás 10:30 horas na Casa do Concello de Muros, para tratar os asuntos seguintes, coa seguinte orde do día:

Único.- Acto público de apertura dos sobres A e B (documentación administrativa e técnica) das ofertas presentadas polos licitadores no procedemento para a contratación do "SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO" - PLAN DTC93.

[Convocatoria] [Corrección de erros] [Convocatoria 17/12/14]

 
 
ANUNCIO

ANUNCIO LICITACIÓN DO CONTRATO DE “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA AV. CASTELAO” – PLAN DTC93

Obxecto: Subministro de puntos de recollida de residuos sólidos urbanos na Av. Castelao de Muros.
Tramitación: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
Orzamento: Orzamento total das obras: 153.661,34 €.
Garantías:
a) Provisional: non existe.
b) definitiva: 5% do valor estimado.
Clasificación: non se esixe
Pregos:
 a) Prego de cláusulas administrativas particulares: conforme ao prego-tipo da Excma. Deputación provincial da Coruña para a contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
b) Prego de prescripcións técnicas: incluído no proxecto de subministración e mantemento de equipos.
c) Pregos de condicións administrativas particulares: Aprobado pola Xunta de Goberno local do 28 de outubro de 2014.
Presentación de proposicións: Quince días naturais a contar desde o día seguinte á última publicación deste anuncio.
Información: Nas oficinas do Concello de Muros. Enderezo: Curro da Praza, núm. 1 – 15250 Muros. Teléfono: 981 826 050. Fax: 981 762 257.
Obtención de documentación: Nas oficinas do Concello de Muros.
Pregos de prescripcións técnicas e pregos de condicións administrativas publicados no Perfil do contratante do Concello de Muros (www.muros.es)

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas] [Prego de prescipcións técnicas] [Corrección de erros]

 
 
ANUNCIO

OBRA “ACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS DO BORDE COSTEIRO DA ÁREA DE BORNALLE-ABELLEIRA”.

Con data 24 de outubro de 2014, a Sra. Alcaldesa do Concello de Muros, adoptou o seguinte acordo:

[Ver acordo]

 
 
ANUNCIO

ACORDO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO “SUBMINISTRO E INTALACIÓN DE ONCE ESTUFAS DE PELLETS”.

A Xunta de Goberno Local do día 17.10.2014, adoptou o seguinte acordo:

[Ver acordo]

 
 

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán a contratación mediante procedemento negociado con publicidade da subministración de máquinas de exercicio para o ximnasio da piscina cuberta municipal.

O presente contrato ten por obxecto a subministración, na modalidade de “renting”, de diversas máquinas de exercicio destinadas ao ximnasio municipal situado nas instalacións do complexo deportivo da piscina climatizada de Soborribas, co correspondente mantemento durante a vixencia do contrato.  Os aparellos a subministrar e as súas características técnicas detállanse no Prego de prescricións técnicas.

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas ]

 
 

Licitación da xestión, mediante concesión, das instalacións deportivas municipais para a práctica de pádel na zona de As Insuas, coa obriga da instalación de vestiarios.

O contrato ten por obxecto adxudicar a concesión  administrativa para a explotación dunha pista de pádel cuberta, situada nos terreos lindantes ao IES As Ínsuas, coa obriga para o adxudicatario de efectuar a instalación dos vestiarios.

[Anuncio de licitación] [Prego de cláusulas administrativas ]