OBRADOIRO DE EMPREGO | Lista de puntuacións provisionais do baremo e da entrevista realizada as persoas candidatas ao posto de alumnado do Obradoiro de Emprego Fonte das Forcadas

LISTA DE PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO BAREMO E DA ENTREVISTA REALIZADA AS PERSOAS CANDIDATAS AO POSTO DE ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO FONTE DAS FORCADAS

Os empates dirimíronse en función da maior antigüidade como demandante de emprego segundo o informe
de vida laboral.

O prazo para reclamación será de 3 días hábiles dende a publicación deste anuncio no taboleiro de
anuncios da sede electrónica do Concello de Muros.

As reclamacións poderanse presentar nos rexistros de calquera dos concellos participantes. Tamén se
poderá presentar por calquera das outras formas establecidas na lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas. Neste último caso, é preciso remitir no
mesmo prazo ao correo electrónico (notifica@muros.gal), copia da reclamación presentada e do xustificante
da súa presentación. Non caso de non cumprir estas dúas condicións a reclamación non se admitira