EMPREGO | Lista provisional persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e convocatoria do primeiro exercicio do proceso de persoal para Turismo

Por resolución da Alcaldía núm. 566/2021 de 24 de maio, adoptouse o seguinte acordo:

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 475/2021 de 4 de maio, pola que se aprobaron as bases e a convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de Turismo do Concello de Muros 2021 e para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2021, publicada no BOP núm. 72 de 20 de abril de 2021, publicadas no BOP núm. 86 de 10 de maio de 2021.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria referenciada para a praza de guía turístico/a.