DEPORTES | Resolución da Alcaldía do nomeamento do órgano instrutor e da comisión de valoración das bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020

Visto o artigo 7 das bases específicas de bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020 publicadas no BOP núm. 159 de 24 de setembro de 2020.

RESOLVO

Primeiro. Nomear como instrutor do procedemento das bolsas para deportistas en réxime de concorrencia competitiva, o funcionario do Concello, David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Segundo. Nomear a comisión de valoración, quen formulará a proposta de concesión previo informe do órgano instrutor respecto dos cumprimento polo solicitante dos criterios previstos nas bases da convocatoria e que estará composta por:

Presidente: Juan Manuel Martínez Martínez, concelleiro de Deportes e Medio Ambiente, ou persoa en quen delegue.

Técnico do departamento de deportes: O funcionario do Concello, D. David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Unha persoa do departamento de asuntos económicos: A funcionaria, Da. Noelia Louro Louro, ou persoa en quen delegue.

A funcionaria do Concello, Da. María Ofir Aboy García, ou persoa en quen delegue, que actuará como secretaria.

Terceiro. O instrutor e os membros da comisión estarán sometidos as regras establecidas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público.

Cuarto. Dar conta ao Pleno da corporación na primeira sesión que se celebre.

Quinto. Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición regulado nos artículos 52 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ante a Alcaldía no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicacion, ou interpoñer recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo da Coruña, no prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa), todo isto sen perxuízo de que poida exercitar calquera outra actuación que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close