OFICINA DE REHABILITACIÓN | Convocatoria de axudas para a rehabilitación de vivendas no casco histórico. Fase 12ª

ANUNCIO

O Pleno da Corporación, na sesión plenaria ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2022, aprobou inicialmente as bases reguladoras e convocatoria para á concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do conxunto histórico de Muros, correspondentes á Fase 12ª, publicadas no BOP núm. 100, do 27 de maio de 2022,

As axudas consisten en subvencións a fondo perdido do custo das actuacións de rehabilitación.

As axudas a conceder serán as seguintes:

1.–Axudas sobre o importe da execución das obras de rehabilitación de vivendas e de edificios destinados a vivenda, incluídas as obras en elementos comúns que acompañen complementariamente ás de rehabilitación de vivenda.

2.–Axudas para a execución de obras para os elementos comúns dos edificios de vivendas (fachadas, incluídas carpinterías de madeira e elementos de interese arquitectónico).

A contía máxima das axudas determinarase atendendo ao orzamento protexible da actuación e non poderá exceder do 35% do custo subvencionable da actuación ate un máximo de 11.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación.

As solicitudes deberán presentarse en instancia normalizada acompañada da documentación indicada na base 3ª.

Poderase obter información na Oficina de Rehabilitación do Concello.

O Prazo para presentar as solicitude é desde o día seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP ata o esgotamento do crédito orzamentario, e como máximo ata o 31 de xullo de 2023, e as actuacións subvencionadas teñen que estar rematadas e xustificadas antes do 31 de decembro de 2023.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.pdf


OFICINA DE REHABILITACIÓN | Convocatoria de axudas para a rehabilitación de vivendas no casco histórico. Fase 10ª

ANUNCIO

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 13 de decembro de 2012 foron aprobadas as Bases Reguladoras e Convocatoria de Axudas para a Rehabilitación de edificios e vivendas da Área de Rehabilitación do casco histórico da Vila de Muros correspondentes á Fase 10ª, publicadas no BOP nº 11, do 16 de xaneiro de 2013. Do total de 41.778,87 €, quedaron sen executar 10.476,45 €.

As axudas consisten en subvencións a fondo perdido do custo das actuacións de rehabilitación.

As axudas a conceder serán as seguintes:

1.–Axudas sobre o importe da execución das obras de rehabilitación de vivendas e de edificios destinados a vivenda unifamiliar, incluídas as obras en elementos comúns que acompañen complementariamente ás de rehabilitación de vivenda.

2.–Axudas para a execución de obras para os elementos comúns dos edificios de vivendas (fachadas, incluídas carpinterías de madeira e elementos de interese arquitectónico), o importe máximo do 25% do custo das obras executadas.

A contía máxima das subvencións determinarase en función dos ingresos familiares ponderados (IFP) dos solicitantes cando estes teñan constituída a súa residencia habitual e permanente nas vivendas a rehabilitar ou estas se rehabiliten con tal fin, aplicando os seguintes tipos de subvención:

IFP < 21.000 euros. Tipo de subvención: 50%.

IFP ≤ 33.000 euros. Tipo de subvención: 40%.

IFP > 33.000 euros. Tipo de subvención: 30%.

En ningún caso a contía máxima da subvención non poderá exceder de 11.600 € por vivenda.

As solicitudes deberán presentarse en instancia normalizada acompañada da documentación indicada na base 9ª.

Poderase obter información na Oficina de Rehabilitación do Concello.

O Prazo para presentar as solicitude é desde o día seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP ata o esgotamento do crédito orzamentario, e como máximo ata o 31 de xullo de 2023, e as actuacións subvencionadas teñen que estar rematadas e xustificadas antes do 31 de decembro de 2023.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.pdf