EMPREGO | Lista provisional de persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e convocatoria do primeiro e segundo exercicio do proceso da brigada de incendios

ANUNCIO DA LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXLUIDAS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXAME PARA A SELECCIÓN DE PERSOALPARA A BRIGADA DE INCENDIOS 2021.

Por resolución da Alcaldía núm. 577/2021 de 26 de maio, adoptouse o seguinte:

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 476/2021 de 4 de maio pola que se aprobaron as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de 2 capataces, 2 peóns condutores e 6 peóns para a creación de dúas brigadas de incendios, anualidade 2021 e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Consellería de Medio Rural, publicado no BOP núm. 86 de 10 de maio,

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso selectivo e de conformidade co previsto no punto 6 das bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria referenciada


EMPREGO | Na páxina do Servizo Público de Emprego de Galicia publícanse tres ofertas de emprego dunha empresa privada para traballar en Muros

Na páxina do Servizo Público de Emprego de Galicia publícanse tres ofertas de emprego dunha empresa privada para traballar en Muros.

A empresa precisa cubrir os seguintes postos:

 • Xefe de tráfico/operador loxístico
 • Técnicos/as superiores en organización e administración de empresas
 • Comercial de transporte

As persoas interesadas poden consultar os requisitos das ofertas e/ou inscribirse a través da seguinte ligazón: Buscador Emprego (xunta.gal)

Para calquera dúbida ou máis información poden contactar co Servizo de Orientación Laboral (atención ao público en Muros os luns e martes).


EMPREGO | Lista provisional persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e convocatoria do primeiro exercicio do proceso de persoal para Turismo

Por resolución da Alcaldía núm. 566/2021 de 24 de maio, adoptouse o seguinte acordo:

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 475/2021 de 4 de maio, pola que se aprobaron as bases e a convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de Turismo do Concello de Muros 2021 e para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2021, publicada no BOP núm. 72 de 20 de abril de 2021, publicadas no BOP núm. 86 de 10 de maio de 2021.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria referenciada para a praza de guía turístico/a.


EMPREGO | Convocatoria selección persoal para oficina de turismo 2021 (guía turístico/a e informadores/as turísticos/as

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS 2021, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA DP0029/2020, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO

1 Obxecto da convocatoria

1.1 Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros (informadores/as turísticos/as e guía turístico/a), anualidade 2021, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

1.2 Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Estatuto dos Traballadores para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base, así como novas contratacións que polos requisitos previstos no punto 4 destas bases se poidan realizar para os mesmos postos de traballo.


EMPREGO | Convocatoria selección de persoal para a brigada de incendios anualidade 2021

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE 2 CAPATACES, 2 PEÓNS CONDUTORES E 6 PEÓNS, PARA A CREACIÓN DE DÚAS BRIGADAS DE INCENDIOS 2021, E PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO

1 Obxecto da convocatoria

1.1 Ten por obxecto esta convocatoria a aprobación das bases para a selección de persoal laboral temporal a xornada completa de duración determinada para a creación de dúas brigadas de incendios do Concello de Muros 2021, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

No soldo previsto no punto 2 están incluídas as retribucións de turnicidade, festividade, nocturnidade e parte proporcional das pagas extras. Cada brigada estará composta por 1 capataz, 1 condutor e 3 peóns. Para proceder á contratación do persoal debe de existir persoal suficiente para a creación de cada brigada. De forma excepcional e por causas xustificadas, esta composición poderá modificarse.

1.2 Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Estatuto dos Traballadores para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base.


PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural | Competencias clave nivel 2 e 3

A Deputación da Coruña, a través do proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural, abre o prazo para solicitar a inscrición para as accións formativas de Competencias Clave nivel 2 e 3.

Destinatarios/as

Persoas desempregadas, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda, e que ademais cumpran os seguintes requisitos:

 • Ter cumpridos os 16 anos de idade.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos do territorio do proxecto (poboación inferior a 50.000 habitantes).
 • Saber ler e escribir.
 • Pertencer a algún dos seguintes colectivos:
  • Persoas desempregadas de longa duración (PLD).
  • Xuventude menor de 30 anos non participante en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ).
  • Persoas maiores de 55 anos.
  • Persoas con certificado de discapacidade sen impedimento físico ou psíquico que lle impida o normal desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación.
  • Persoas inmigrantes.
  • Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas.
  • Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar.
  • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.

 Documentación

 • Formulario, declaración e compromiso debidamente cumprimentado e asinado  (descargar modelo na SEDE).
 • Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) no seu caso (non necesario se a solicitude é telemática en nome propio).
 • Certificación emitida polo SEPE de estar inscrita como persoa desempregada.
 • No caso da mocidade (menores de 30 anos), certificado de inscrición no sistema de garantía xuvenil
 • Certificado ou Volante de empadroamento.
 • Documento acreditativo ou informe emitido polos  servizos sociais municipais que confirme a situación de vulnerabilidade, cando corresponda.
 • Documento de concesión de prestacións sociais e/ou económicas (RISGA, PNC, pensión contributiva, rendas activas de inserción, prestación por desemprego, subsidio por desemprego, etc.)
 • Certificado emitido polo SEPE de non figurar como beneficiario de prestación ou subsidio de desemprego
 • Declaración responsable da solicitante de non percibir rendas ou ingresos mensuais, iguais ou superiores ao 75% do IPREM vixente. 

Axuda económica para as persoas participantes

As persoas participantes nos itinerarios de PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural terán dereito á percepción dunha axuda económica en forma de bolsa se carecen de rendas ou ingresos de calquera natureza, iguais ou superiores en cómputo mensual ao 75% do IPREM vixente cada ano, segundo o establecido na lei de Orzamentos Xerais do Estado.

Solicitude

 • Na sede electrónica (precísase identificación dixital) ou presencial no rexistro do concello.
 • Prazo de presentación: Ata as 14:00 h do 5 de maio 2021.

Centros formativos: achégase documento coa relación de centros nos que está prevista impartir a formación.

Máis información na sede electrónica do concello ou no Servizo de Orientación Laboral (atención ao público en Muros os luns e martes)


EMPREGO | Resultado 2º e 3º exercicio, proposta de contratación e creación bolsa de emprego do proceso de peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021

Na sesión celebrada o dia 17 de marzo de 2021, o tribunal do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación da Coruña dentro do programa pel/concellos 2021,  adoptou,  entre outros, os seguintes

ACORDOS:

Segundo. Publicar o resultado do segundo exercicio, proba práctica/entrevista , dos/as aspirantes, que se publica como anexo I

Terceiro. Publicar o resultado da realización do terceiro  exercicio,  proba  de  galego dos/as aspirantes que non presentaron o Celga  1, que se publica como anexo II.

Cuarto. Publicar  o resultado da realización da fase  de concurso e a puntuación total do proceso selectivo, por orde decrecente dos/as aspirantes que superaron o  proceso selectivo, que se publica como anexo III.

Quinto. Proponse a contratación como peóns albaneis aos seguintes aspirantes.


EMPREGO | Resultado 1º exercicio e convocatoria dos seguintes do proceso selectivo de peóns albaneis 2021

ANUNCIO DO RESULTADO DO 1º EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO 2º E 3º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE PEÓNS ALBANEIS PARA OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS PEL CONCELLOS 2021

Na sesión celebrada o día 11 de marzo de 2021, o tribunal do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis  para obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa PEL/concellos 2021, adoptou os seguintes acordos:

ACORDOS

Primeiro. Publicar o resultado da realización do primeiro exercicio da fase de oposición segundo o previsto no punto 8 a) das bases e que se publica como anexo 1. De  acordo co previsto no punto 8 das bases, as persoas aspirantes terán un prazo de 2 días dende a publicación deste acordo para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Segundo. Convocar aos/ás aspirantes que superaron o primeiro exercicio da fase de oposición Á realización do segundo exercicio o mércores día 17 de marzo de 2021 ás 9.00 h na antiga fábrica de Sel, situada na rúa Porteliña 2, Muros.

Terceiro. Os/as aspirantes que se relacionan no Anexo II presentaron o certificado do CELGA,  polo que quedan eximidos da realización do terceiro exercicio da fase de oposición.

Así mesmo os/as aspirantes relacionados no Anexo III, no caso de superar o segundo exercicio son convocados para a realización do terceiro exercicio o mércores día 17 de marzo  de  2021 ás 12.00 h na antiga fábrica de Sel, situada na rúa Porteliña 2, Muros.


EMPREGO | lista definitiva de admitidos e excluidos, convocatoria do primeiro exame e constitución do tribunal de selección de peóns/as albaneis, PEL-CONCELLOS 2021

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE PEÓNS ALBANEIS, PEL CONCELLOS 2021 DO CONCELLO DE MUROS

Por Resolución da alcaldía núm. 260/2021 de 5 de marzo, adoptouse o seguinte acordo,

“Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Vista a resolución da alcaldía núm. 223/2021 de 26 de febreiro pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluídos para participar en dito proceso selectivo

Vistas as reclamacións presentadas a dita lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e finalizado o prazo de presentación de reclamacións á mesma, e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos na convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021.

ADMITIDOS

APELIDOS E NOMEDNI
BFM***8361**
CGM***5829**
CRM***1658**
CUR***8525**
EFJ***9160**
FCM***5214**
FFA***6381**
FGJ***3273**
FMX***6919**
FRM***0043**
FTJ***3785**
GLA***2868**
LGJ***6095**
LJM***2914**
LLA***6881**
LTJ***8897**
MCJ***5085**
MPA***0648**
PAA***1674**
PGM***8250**
PRJ***1449**
RAJ***3828**
RLJ***9112**
ROD***3913**
RRJ***1870**
SCP***0544**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
BNO***3145**1
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión.

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

SEGUNDO. Determinar a composición nominativa do Tribunal cualificador segundo o previsto no punto 7º das bases, que esta composto por:

Presidente: Joaquín José Barreiro Pais, suplente, César Pais Martínez
Secretario: José Manuel Mayo Priegue, suplente, Ángel Fernández Romero
Vogal: Enrique Carou Peón, suplente, Ramón Manuel Lago Lago
Josefa Fernández Fernández, suplente, Noelia Louro Louro María
Trinidad Fernández Caamaño, suplente, Eva Tajes Pérez

TERCEIRO. Establecer a reunión para a constitución do Tribunal cualificador o día 9 de marzo as 12:00 horas na casa do Concello

CUARTO.- Convocar aos/ás aspirantes a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo o xoves, día 11 de marzo de 2021 ás 10:00 horas na antiga fabrica de Sel, sita na rúa Porteliña, nº 2 , Muros.

Os/as aspirantes deberán persoarse, provistos de DNI, bolígrafo e mascarilla.

Muros, na data da sinatura dixital A Alcaldesa

María Inés Monteagudo Romero


EMPREGO | Lista provisional de Admitidos e excluidos no proceso selectivo de peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021

Por resolución da alcaldía núm.223/2021 de 25 de febreiro, adoptouse o seguinte acordo

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar neste proceso e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

Primeiro. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos na convocatoria referenciada

ADMITIDO

APELIDOS E NOMEDNI
RAJ***3828**
LGJ***6095**
RRJ***1870**
GLA***2868**
FTJ***3785**
LLA***6881**
RLJ***9112**
FCM***5214**
CGM***5829**
LJM***2914**
EFJ***9160**
PRJ***1449**
PGM***8250**
MPA***0648**
MCJ***5085**
CRM***1658**
FGJ***3273**
SCP***0544**
CUR***8525**
BFM***8361**
LTJ***8897**
FMX***6919**
FFA***6381**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
FRM***0043**2
BNO***3145**1
ROD***3913**2
PAA***1674**1,2
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

Segundo.- De acordo co previsto no punto 6 das bases, ábrese un prazo de 2 días hábiles dende a publicación deste acordo na sede electrónica do Concello de Muros, para presentar reclamacións a esta lista provisional de admitidos e excluídos.

lista provisional de admitidos e excluidos peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021 (PDF-117,05 kb )


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close