EMPREGO |  Resultado provisional do 2º e 3º exercicio e da fase de concurso de méritos do proceso selectivo para o servizo de limpeza de praias 2022

Anuncio do resultado provisional do 2º e 3º exercicio e da fase de concurso de méritos do proceso selectivo para elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias 2022, que financiará a Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022.


Anuncio do resultado do 1º exame, e convocatoria do 2º e 3º exercicio, do proceso selectivo para elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias 2022, que financiará a Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022.


Anuncio das persoas admitidas, tribunal e data de realización do 1º exame do proceso selectivo para elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias 2022, que financiará a Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022.


Por Resolución da Alcaldía núm. 534/2022 de 5 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo de elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, 2022, e que se financiará pola Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2022, e que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2022, QUE FINANCIARÁ A DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2022

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. A duración do contrato, nunca inferior a dous meses, e as datas de inicio e de finalización dos contratos serán establecidos na resolución da contratación.

Esta convocatoria está vinculada á concesión definitiva da subvención solicitada á Deputación da Coruña para a contratación de persoal por parte dos concellos para a limpeza de praias marítimas, Ma100/2022.

No caso de que o Concello de Muros non resulte beneficiario desta subvención, este proceso suspenderase de inmediato e quedará sen ningún efecto

Características do posto

Área de subscrición: Obras
Denominación do posto: Peón de limpeza de praias
Modalidade contractual: Calquera das previstas no RD 32/2021
Grupo: V
Xornada: A xornada laboral será como igual ou superior ao 75% da xornada ordinaria Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.
Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza de praias e limpeza medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO | Anuncio definitivo do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/ peoas forestais APROL RURAL 2022

Anuncio definitivo do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/ peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Anuncio da corrección do 2º  e 3º exercicio do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Anuncio da corrección do 1º exercicio e convocatoria do 2º e 3º exercicio do proceso selectivo de contratación de 2 peóns/peoas forestais APROL RURAL 2022 financiado pola Xunta de Galicia.


Por Resolución da Alcaldía núm. 548/2022 de 9 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa de dous peóns/as forestais en base á subvención concedida para o fomento do emprego no medio rural (aprol rural), e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Xunta de Galicia dentro do programa TR351G, e que se transcriben a continuación,

BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE DOUS PEÓNS/AS FORESTAIS EN BASE Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO, FINANCIADO POLA XUNTA DE GALICIA DENTRO DO PROGRAMA TR351G.

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria, o proceso de selección para a contratación temporal a tempo completo de dous peóns/as forestais mediante contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e inserción laboral a xornada completa. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación. A data limite para realizar a contratación laboral, segundo a resolución da subvención, é o 15 de xuño de 2022.

Características do posto

Área de subscrición: Medio Ambiente Denominación do posto: peón forestal Prazas: 2
Duración: 9 meses Grupo: V
Grupo de cotización: 9
Soldo: 1.166,70€ por todos os conceptos
Modalidade contractual: Contrato temporal para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral a tempo completo Titulación. Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación
Cometido funcional. As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza forestal e medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.

BASES  PEÓNS/AS FORESTAIS (PDF-240,04 kb )


EMPREGO | Resultados provisionais 2º e 3º exercicio peón PEL 2022

Anuncio dos resultados provisionais do 2º e 3º exercicio e da fase de méritos do proceso selectivo para a contratación de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais e para a elaboración dunha bolsa de traballo dentro do programa PEL/CONCELLOS 2022 da Deputación da Coruña


Anuncio do resultado do 1º exercicio e convocatoria do 2º e 3º exercicio do proceso selectivo para a contratación de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais e para a elaboración dunha bolsa de traballo dentro do programa PEL/CONCELLOS 2022 da Deputación da Coruña


Lista definitiva, composición do tribunal e data do primeiro exercicio para a contratación de cinco peóns albaneis

Anuncio de Alcaldía pola que se aproba a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo, composición do tribunal cualificador e data do primeiro exercicio para a contratación de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais, 2022.


BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE CINCO PEÓNS ALBANEIS PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, 2022 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA PEL-CONCELLOS 2022

 1. Obxecto da convocatoria
  1.1 Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de duración determinada de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación prevista no Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021).
  A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.
  1.2 Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Estatuto dos Traballadores para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base.
 2. Características do posto
  Área de subscrición: Obras Denominación do posto: Peón albanel Prazas: 5
  Duración: 5 meses e 10 días Grupo: V
  Soldo: 1.223 euros mes por todos os conceptos
  Modalidade contractual: Calquera dos previstos no RD 32/2021
  Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

  Cometido funcional: No ámbito dos servizos mínimos previstos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e o punto 2.3. das Bases reguladoras do PEL CONCELLOS ANO 2022, as funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos peóns de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade, sempre dentro das funcións dos servizos mínimos previstas na lei. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.
 1. Sistema de selección
  O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.
 2. Requisitos das persoas aspirantes
  Para poder formar parte desta convocatoria, as persoas aspirantes deberán reunir, antes do remate do prazo de presentación de instancias, os seguintes requisitos:

VER AS BASES PEON ALBANEL PEL CONCELLOS 2022


FORMACIÓN | Programa de emprego escolle o teu oficio – Empregos en Verde

Programa de emprego dirixido a personas desempregadas de longa duración, levado a cabo pola Fundación Paideia Galiza e a Escola de Organización Industrial (EOI), en colaboración coa empresa O Fogar do Santiso.

As persoas participantes terán unha formación práctica, rotando por diferentes postos e sectores dentro dunha empresa, co obxectivo de fomentar o  autocoñecemento  e achegar a formación á empresa. Tamén se inclúe un bloque de competencias xerais e orientación laboral individual.

 • Requisitos: persoas desempregadas de longa duración, é dicir, que dos últimos 18 meses leven 12 sen traballar e inscritos no SEPE.
 • Datas:  9 de maio de 2022
 • Duración: 2 meses
 • Localización: A formación levarase a cabo na sede de Paideia na Escravitude (Padrón) e nas instalación do Fogar do Santiso (Teo)
 • O programa é gratuíto e non supón ningún custe para as persoas que participan.
 • Máis información en: https://www.deloa.es/emprego-en-verde/

Inscricións cubrindo este formulario: https://www.paideia.es/empleo-juvenil/#formulario_juventud

ou contactando a través de:

 • Teléfono: 981 817 000 / 981 223 927
 • WhatsApp: 618 408 949
 • Correo electrónico: antear@paideia.es

ANUNCIO | Bases del procedimiento de adjudicación del derecho de superficie, con opción de compra, en determinadas parcelas del parque empresarial de Muros

Sea Suelo

OBJETO: “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L., S.M.E.” informa sobre las bases del procedimiento de adjudicación del derecho de superficie, con opción de compra, en determinadas parcelas del Parque Empresarial de Muros, según acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 15 de marzo de 2022.

CANON SUPERFICIARIO: Los establecidos en el ANEXO Nº1 de las Condiciones. Estos precios no incluyen IVA, que será añadido en el momento correspondiente.

GARANTÍA PROVISIONAL: Tres mensualidades del canon fijado para la parcela correspondiente, en concepto de fianza. (Número de cuenta: IBAN ES31 2080 5803 9530 4000 6748).

GARANTÍA DEFINITIVA: Un 5% del canon superficiario total ofertado, es decir, por el plazo de otorgamiento del derecho de superficie.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Se presentarán en las oficinas de “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L., S.M.E.”, Avenida de Barcelona 33b-bajo, 15706, Santiago de Compostela, A Coruña.

Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del día 29 de abril de 2022.

Obtención de documentación y descarga de Condiciones:


FORMACIÓN | Lista de puntuacións provisional do proceso selectivo de alumnado para o obradoiro de emprego “OE PORTAVENTOSA”

Lista de puntuacións provisional do proceso selectivo de alumnado para o obradoiro de emprego “OE PORTAVENTOSA”


Lista de puntuacións provisional da entrevista persoal realizada as persoas candidatas ao posto de alumno/a do obradoiro de emprego “OE PORTAVENTOSA”


FORMACIÓN | Lista de puntuacións provisional do proceso selectivo do equipo directivo, docente de apoio do obradoiro de emprego “OE PORTAVENTOSA”

Lista de puntuacións provisional do proceso selectivo do equipo directivo, docente de apoio do obradoiro de emprego “OE PORTAVENTOSA”


Lista de puntuacións provisional da entrevista persoal realizada as persoas do equipo directivo e persoal de apoio e docentes candidatas do obradoiro de emprego “OE PORTAVENTOSA”


FORMACIÓN | Obradoiro dual de emprego “OE Portaventosa”

A Consellería de Emprego e Igualdade aprobou o desenvolvemento dun Obradoiro de Emprego a persoas desempregadas, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “OE Portaventosa”,

Este programa mixto de emprego e formación terá unha duración de 9 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.  Está previsto que este obradoiro comece a mediados do mes de outubro deste ano.

O número de alumnos/as traballadores/as será de 20.

Poderán ser beneficiarias do proxecto as persoas desempregadas que teñan solicitado na Oficina de Emprego o código de Obradoiros de Emprego.

Especialidades:

Traballos de Carpintería e Moble

 • Os alumnos realizaran operacións con equipos de mecanizado para a fabricación de elementos de carpintería e moble, axustar e embalar produtos e elementos de carpintería e moble e colaborar na súa montaxe e instalación.

Aproveitamentos Forestais

 • Os alumnos realizaran as operación precisas para o aproveitamento dos produtos forestais, manexando os equipos, as máquinas e ferramentas en condicións de seguridade e saúde, aplicando criterios de calidade e de rendabilidade económica, respetando a normativa medioambiental e de prevención de riscos laborais. Para poder participar nesta especialidade o alumno debe de ter un nivel de cualificación profesional 2, ( titulación ESO, equivalente ou superior).

Calquera persoa interesada, poderá obter máis información chamando aos seguintes números:

 • Concello de Muros:    981 826 050
 • Concello de Carnota: 981 857 217

EMPREGO | Resultado definitivo contratación técnico/a de Sel

Anuncio definitivo do proceso de selección dun/dunha técnico/a para a atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo Conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio do resultado provisional do segundo exercicio e da fase concurso de méritos para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio do resultado do 1º exercicio e convocatoria do 2º exercicio para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e convocatoria do primeiro exercicio para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021:

……………………………………………


CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA FO216/2021 PARA ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO MARÍTIMO CONSERVEIRA DE SEL

Publicación das bases e da convocatoria creación dunha bolsa de traballo Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel:


EMPREGO | Proposta definitiva da contratación da praza de peón forestal e da bolsa de traballo APROL 2021

Anuncio coa proposta definitiva da contratación da praza de peón forestal e da bolsa de traballo APROL 2021

…………………………….


Anuncio co resultado da realización da fase de oposición e da fase concurso para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa dun/dunha peón/peoa forestal APROL 2021

…………………………….


Contratación laboral temporal a xornada completa dun/dunha peón/peoa forestal en base á subvención concedida para o fomento do emprego no medio rural e a elaboración dunha bolsa de traballo a tempo completo.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close