EMPREGO | Convocatoria de proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal de limpeza de praias 2023

Por Resolución desta Alcaldía núm. 372/2023 de 24 de abril, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, 2023, e que se financiará pola Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2023, e que se transcriben a continuación:

BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2023 QUE FINANCIARÁ A DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2023

1.- Obxecto

Ten por obxecto esta convocatoria a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, anualidade 2023, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba el Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

A xornada será completa ou parcial segundo se estableza en función das necesidades. A xornada máxima non excederá de 37,5 horas semanais, de luns a domingo cos descansos que establece a lexislación aplicable.

2.- Características do posto

Área de subscrición: Obras

Denominación do posto: Peón de limpeza de praias

Modalidade contractual: Calquera das previstas no RD 32/2021

Grupo: V

Xornada: A xornada laboral será igual ou superior ao 75% da xornada ordinaria

Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza de praias e limpeza medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

3.- Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO | Convocatoria do proceso selectivo de elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa da brigada de incendios, 2023

Por Resolución desta Alcaldía núm. 371/2023 de 24 de abril, aprobáronse as bases e a convocatoria para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para a brigada de incendios 2023 e que se transcriben a continuación:

BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORANDA COMPLETA PARA A BRIGADA DE INCENDIOS, ANUALIDADE 2023

1 Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a aprobación das bases para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios 2023, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba el Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

A xornada será completa de luns a domingo cos descansos que establece a lexislación aplicable. segundo se estableza en función das necesidades.

Cada brigada estará composta por 1 capataz, 1 condutor e 3 peóns. Para proceder á contratación do persoal debe de existir persoal suficiente para a creación de cada brigada. De forma excepcional e por causas xustificadas, esta composición poderá modificarse.

2 Características dos postos

Área de subscrición: Seguridade

Duración: 3 meses

– Denominación dos posto: Capataz forestal, Grupo III

– Denominación dos posto: Peón condutor, Grupo V

– Denominación dos posto: Peón,Grupo: V

Titulación: Certificación de estudos segundo o previsto no punto 4 g).

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos postos de traballo nas brigadas de prevención e defensa contra os incendios forestais obxecto do convenio asinado coa Consellería de Medio Rural, consistentes na realización, por parte de todos os membros da brigada, de tarefas de limpeza de masa forestal e extinción de incendios forestais. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

O horario de traballo será de 8/ horas ao día en quendas rotativas de mañá, tarde e noite. Nas retribucións que se fixen no contrato laboral, estarán incluídos todos os conceptos (incluída turnicidade, festividade e nocturnidade).

3 Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO | Convocatoria do proceso selectivo dunha praza de personal laboral fixo de peón especialista incluída na OPE do ano 2022

Bases reguladoras que rexerán a convocatoria do procedemento selectivo dunha praza de persoal laboral fixo de peón especialista incluída na OPE ordinaria do concello de Muros do ano 2022

ANUNCIO

Comunícase que por Resolución da Alcaldía número 342/2023 de 17 de abril, aprobáronse as bases que rexeran a convocatoria do procedemento selectivo de persoal laboral fixo correspondente á praza de peón especialista, incluída na oferta de emprego público ordinaria do ano 2022 do Concello de Muros publicado no BOP número 244 do 27 de decembro de 2022, e que se publican como anexo I.

ANEXO I

BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE PEÓN ESPECIALISTA, PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO IV, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ORDINARIA DO CONCELLO DE MUROS PARA O ANO 2022

1. OBXECTO DAS BASES

É obxecto desta convocatoria a cobertura dunha praza de peón especialista (Grupo IV) baixo a modalidade de persoal laboral fixo, prevista na oferta de emprego público ordinaria do Concello de Muros para o ano 2022 publicada no BOP núm. 244 de 27 de decembro de 2022, ao abeiro do previsto no artigo 26.1 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, e artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

2. CARACTERÍSTICAS DA PRAZA QUE SE CONVOCA

2.1. Funcións:

O cometido funcional do posto versará sobre a realización das funcións propias da praza, consistentes na realización de tarefas básicas de albanelería, fontanería, electricidade e carpintaría dirixidas ao mantemento de edificios, instalacións, dotacións e equipamentos de titularidade municipal, baixo a dirección do encargado da brigada municipal de obras. Ademais, corresponderanlle os seguintes:

– Labores de albanelería, fontanería, carpintería, fontanería e electricidade.

– Construción de sumidoiros e pequenas obras de saneamento e labores de mantemento de foxas sépticas e rede de saneamento.

– Mantemento de camiños e vías públicas.

– Manexo de vehículos municipais para os que se encontre capacitado cando se lle requira.

– Traballos de poda.

Así mesmo, realizará aqueloutras tarefas que lle poidan asignar os órganos municipais competentes ou os seus superiores xerárquicos para a satisfacción das necesidades propias do servizo de obras e medio ambiente.

2.2. Retribucións:

As retribucións serán as correspondentes o grupo laboral IV, complemento de destino 15, complemento específico 2.771,44 euros, en catorce pagas, de acordo co cadro de persoal dos orzamentos do Concello de Muros, sen prexuízo das adaptacións retributivas que deriven das leis de orzamentos de estado.

2.3. A xornada laboral será de 37,5 horas semanais en cómputo anual, cos descanso establecidos legalmente.

3. SISTEMA DE SELECCIÓN

Establécese como sistema se selección o de concurso-oposición libre.

Bases reguladoras que rexerán a convocatoria do procedemento selectivo dunha praza de persoal laboral fixo de peón especialista incluída na OPE ordinaria do concello de Muros do ano 2022
PDF HTML – Versión web: galego/castellano )


EMPREGO | Convocatoria dunha praza de conserxe como funcionario de carreira incluída na OPE ordinaria 2022

Comunícase que por Resolución da Alcaldía número 348/2023 de 18 de abril, aprobáronse as bases que rexeran a convocatoria do procedemento selectivo de funcionario de carreira correspondente á praza conserxe colexio Ramón de Artaza, incluída na oferta de emprego público ordinaria do ano 2022 do Concello de Muros publicado no BOP número 244 do 27 de decembro de 2022, e que se publican como anexo I.

ANEXO I

BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE CONSERXE, FUNCIONARIO DE CARREIRA INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ORDINARIA DO CONCELLO DE MUROS PARA O ANO 2022

1. OBXECTO DAS BASES

É obxecto desta convocatoria cubrir de xeito definitivo a praza de conserxe colexio Ramón de Artaza como funcionario de carreira ao abeiro do previsto no artigo 26.1 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, artigo 15.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do estatuto dos traballadores, e artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, correspondente á Oferta de Emprego Público do Concello de Muros do 2022 publicado no BOP núm. 244 de 27 de decembro de 2022.

O persoal contratado estará suxeito durante a súa relación funcionaria á normativa sobre incompatibilidades prevista na función pública (Lei 53/1984, de 25 de decembro).

2. CARACTERÍSTICAS DA PRAZA QUE SE CONVOCA

2.1. Funcións:

O cometido funcional do posto do posto é o relacionado coa conserxería, sendo basicamente de apertura e peche de centros, atención telefónica, recepción de persoas, pequenas reparacións, almacenaxe, traslado ou reposición de material, correo, fotocopias, etc.

Así mesmo, realizará aqueloutras tarefas que lle poidan asignar os órganos municipais competentes ou os seus superiores xerárquicos para a satisfacción das necesidades propias do servizo de obras e medio ambiente.

2.2. Retribucións:

As retribucións serán as correspondentes á Agrupación Profesional, complemento de destino 14, complemento específico 4.232,20 € en catorce pagas, de acordo co cadro de persoal dos orzamentos do Concello de Muros, sen prexuízo das adaptacións retributivas que deriven das leis de orzamentos de estado. A xornada laboral será de 37,5 horas semanais en cómputo anual, cos descansos establecidos legalmente.

2.3. A xornada laboral será de 37,5 horas semanais en cómputo anual, cos descanso establecidos legalmente.

3. SISTEMA DE SELECCIÓN

Establécese como sistema se selección o de concurso-oposición libre.

Bases reguladoras que rexerán a convocatoria do procedemento selectivo dunha praza de conserxe como funcionario de carreira incluída na OPE ordinaria do concello de Muros do ano 2022
PDF HTML – Versión web: galego/castellano )


EMPREGO | Convocatoria de proceso selectivo para a contratación laboral temporal de peóns albaneis – PEL 2023

Na sesión celebrada o día 28 de abril de 2023, o Tribunal do proceso selectivo para a contratación de cinco peóns albaneis para obras e servizos mínimos municipais e para a elaboración dunha bolsa de traballo dentro do programa PEL Deputación da Coruña 2023 acordou publicar os seguintes acordos.


Por Resolución desta Alcaldía núm. 269/2023 de 27 de marzo, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a departamento de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2023, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa PEL CONCELLOS 2023 da Deputación de A Coruña, e que se transcriben a continuación

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE CINCO PEÓNS ALBANEIS PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, 2023 FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA PEL-CONCELLOS 2023

1_ Obxecto da convocatoria

1.1 Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2023, mediante calquera das modalidades de contratación prevista no Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021).

A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

2_ Características do posto

Área de subscrición: Obras
Denominación do posto: Peón albanel
Prazas: 5
Duración: 5 meses
Grupo: V
Soldo: 1.350 euros bruto mes por todos os conceptos
Modalidade contractual: Calquera dos previstos no RD 32/2021
Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: No ámbito dos servizos mínimos previstos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e o punto 2.3. das Bases reguladoras do PEL CONCELLOS ANO 2023, as funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos peóns de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade, sempre dentro das funcións dos servizos mínimos previstas na lei. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

3_ Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases

…………………………


OBRADOIRO DE EMPREGO | Listaxe de puntuacións definitiva do proceso selectivo de alumnado para o obradoiro de emprego “OE COSTAGRANDE”

LISTAXE DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO DE ALUMNADO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO “OE COSTAGRANDE”


Proposta provisional de seleción de alumnos obradoiro “costagrande”


Publicase aos efectos oportunos a puntuación da fase entrevista dos alumnos obradoiro Costagrande


ANUNCIO APROBACION BASES SELECCIÓN PERSOAL OBRADOIRO “COSTAGRANDE”

Por Resolución da Alcaldía número 990/2022 de 22 de agosto adoptouse o seguinte acordo de aprobación das bases para a selección do alumnado traballador e persoal directivo, docentes e de apoio do obradoiro de emprego “OE COSTAGRANDE”


OBRADOIRO DE EMPREGO | Obradoiro Dual de Emprego, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “Costagrande”

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade acaba de aprobar o desenvolvemento do Obradoiro Dual de Emprego, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “Costagrande”. Trátase dun programa mixto de emprego e formación que terá unha duración de 12 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.

A Resolución contempla o financiamento dos custos de formación profesional para o emprego por un importe de 503.987,00 euros, destinados a financiar os gastos de formación e funcionamento, así como os gastos do alumnado participante, que está previsto sexa de 20 alumnos/as, distribuídos nas especialidades formativas seguintes:

Especialidades:

 • Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción (10 alumnos/as).
  OBXECTIVO XERAL: Executar e organizar os traballos de revestimento en edificación con pezas ríxidas – solados, azulexado e chapados con baldosas e pezas cerámicas, de pedra natural ou artificial, vidro e outros materiais, empregando técnicas de adherencia directa ou mixta con ancoraxe mecánica, e realizando os recrecidos necesarios tanto para aplicacións convencionais como especiais, seguindo as directrices especificadas na documentación técnica e as indicacións do superior ou responsable, cumprindo as prescricións establecidas en materia de seguridade e saúde e de calidade, e colaborando no control de riscos na súa área profesional.
 • Confección e publicación de páxinas web (10 alumnos/as).
  OBXECTIVO XERAL: Crear e publicar páxinas web que integran textos, imaxes, e outros elementos, utilizando linguaxes de marcos e editores apropiados, segundo especificacións e condicións de usabilidade dadas, e realizar os procedementos de instalación e verificación destas no servidor correspondente.

A data prevista de inicio do Obradoiro é o 19 de setembro de 2022. As persoas interesadas deberán solicitalo de forma presencial na Oficina de Emprego de Cee (con cita previa) ou a través da web https://emprego.xunta.gal -> Oficina virtual -> Obradoiros de emprego. A data límite para efectuar a solicitude será o 16 de agosto.


OBRADOIRO DE EMPREGO | Listaxe de puntuacións definitivas do proceso selectivo do equipo directivo, docente de apoio do obradoiro de emprego “OE COSTAGRANDE”

LISTAXE DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DO PROCESO SELECTIVO DO EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTE DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “OE COSTAGRANDE”


LISTAXE PROVISIONAL DO PROCESO SELECTIVO DO EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTE DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “OE COSTAGRANDE”


Listaxe de puntuacións provisional da entrevista persoal realizada as persoas do equipo directivo e persoal de apoio e docentes candidatas do do obradoiro de emprego “OE COSTAGRANDE”.


ANUNCIO APROBACION BASES SELECCIÓN PERSOAL OBRADOIRO “COSTAGRANDE”

Por Resolución da Alcaldía número 990/2022 de 22 de agosto adoptouse o seguinte acordo de aprobación das bases para a selección do alumnado traballador e persoal directivo, docentes e de apoio do obradoiro de emprego “OE COSTAGRANDE”


OBRADOIRO DE EMPREGO | Obradoiro Dual de Emprego, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “Costagrande”

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade acaba de aprobar o desenvolvemento do Obradoiro Dual de Emprego, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “Costagrande”. Trátase dun programa mixto de emprego e formación que terá unha duración de 12 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.

A Resolución contempla o financiamento dos custos de formación profesional para o emprego por un importe de 503.987,00 euros, destinados a financiar os gastos de formación e funcionamento, así como os gastos do alumnado participante, que está previsto sexa de 20 alumnos/as, distribuídos nas especialidades formativas seguintes:

Especialidades:

 • Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción (10 alumnos/as).
  OBXECTIVO XERAL: Executar e organizar os traballos de revestimento en edificación con pezas ríxidas – solados, azulexado e chapados con baldosas e pezas cerámicas, de pedra natural ou artificial, vidro e outros materiais, empregando técnicas de adherencia directa ou mixta con ancoraxe mecánica, e realizando os recrecidos necesarios tanto para aplicacións convencionais como especiais, seguindo as directrices especificadas na documentación técnica e as indicacións do superior ou responsable, cumprindo as prescricións establecidas en materia de seguridade e saúde e de calidade, e colaborando no control de riscos na súa área profesional.
 • Confección e publicación de páxinas web (10 alumnos/as).
  OBXECTIVO XERAL: Crear e publicar páxinas web que integran textos, imaxes, e outros elementos, utilizando linguaxes de marcos e editores apropiados, segundo especificacións e condicións de usabilidade dadas, e realizar os procedementos de instalación e verificación destas no servidor correspondente.

A data prevista de inicio do Obradoiro é o 19 de setembro de 2022. As persoas interesadas deberán solicitalo de forma presencial na Oficina de Emprego de Cee (con cita previa) ou a través da web https://emprego.xunta.gal -> Oficina virtual -> Obradoiros de emprego. A data límite para efectuar a solicitude será o 16 de agosto.


EMPREGO | Resultado definitivo do proceso selectivo e proposta creación bolsa de emprego para a contratación de persoal para a brigada de incendios

Anuncio definitivo do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios, anualidade 2022.


Anuncio do resultado provisional do 3º e 4º exercicio, resultado provisional da fase de concurso de méritos do proceso selectivo e proposta creación bolsa de emprego do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios, anualidade 2022.


Anuncio do resultado provisional do 1º e 2º exercicio e convocatoria do 3º e 4º exercicio do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios, anualidade 2022.


Anuncio da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, tribunal e data de exame do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios, anualidade 2022.


Por Resolución da Alcaldía núm. 633/2022 de 26 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria de proceso selectivo de elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios 2022, financiada pola Consellería de Medio Rural

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A BRIGADA DE INCENDIOS, ANUALIDADE 2022

1 Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a aprobación das bases para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal a xornada completa para a brigada de incendios 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto Lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. A duración do contrato esta prevista que sexa de tres meses, e as datas de inicio e de finalización dos contratos serán establecidos na resolución da contratación.

Cada brigada estará composta por 1 capataz, 1 condutor e 3 peóns. Para proceder á contratación do persoal debe de existir persoal suficiente para a creación de cada brigada. De forma excepcional e por causas xustificadas, esta composición poderá modificarse.

Así mesmo, esta convocatoria está vinculada á sinatura do convenio interadministrativo entre o Concello de Muros e a Consellería de Medio Rural para accións de prevención e defensa contra incendios forestais 2022, quedado este proceso suspendido de inmediato no caso de non asinar o citado convenio, ou se modifique o importe previsto na solicitude de participación no mesmo.

2 Características dos postos

Área de subscrición: Seguridade

▪ Denominación dos posto: Capataz forestal
Prazas: 2
Duración: 3 meses
Grupo: III
Soldo: 1.606,50 € por todos os conceptos

▪ Denominación dos posto: Peón condutor
Prazas: 2
Duración: 3 meses
Grupo: V
Soldo: 1.306,67 € por todos os conceptos

▪ Denominación dos posto: Peón
Prazas: 6
Duración: 3 meses
Grupo: V
Soldo: 1.271,67 € por todos os conceptos

Modalidade contractual: Calquera das previstas no RD 32/2021 Titulación: Certificación de estudos segundo o previsto no punto 4 g).

Outros coñecementos: CELGA 4 para a praza de capataz e CELGA 1 para a de peón.

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos postos de traballo nas brigadas de prevención e defensa contra os incendios forestais obxecto do convenio asinado coa Consellería de Medio Rural, consistentes na realización, por parte de todos os membros da brigada, de tarefas de limpeza de masa forestal e extinción de incendios forestais. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo. O horario de traballo será de 8/ horas ao día en quendas rotativas de mañá, tarde e noite.

3 Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO | Resultado definitivo para a contratación dun técnico para atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo na Conserveira de sel

Anuncio definitivo do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun técnico para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de  Sel, anualidade 2022, e para a elaboración dunha bolsa de traballo.


Anuncio do resultado do 2º exercicio e fase de concurso de méritos do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun técnico para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de  Sel, anualidade 2022, e para a elaboración dunha bolsa de traballo.


Anuncio do resultado do 1º exercicio e convocatoria do 2º exercicio do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun técnico para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel, anualidade 2022, e para a elaboración dunha bolsa de traballo.


Anuncio lista definitiva de persoas admitidas do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun/dunha técnica para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel.


Anuncio lista provisional de persoas admitidas, tribunal e data do 1º exercicio do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun/dunha técnica para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel.


Por Resolución da Alcaldía núm. 544/2022 de 9 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa dun técnico para atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo da Conserveira de Sel, anualidade 2022, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa FO216/2022,

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DUN TÉCNICO PARA ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO MARÍTIMO NA CONSERVEIRA DE SEL, ANUALIDADE 2022, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA FO216/2022

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación laboral temporal a xornada completa de un técnico para atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo da Conserveira de Sel, anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021), para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base, así como novas contratacións que polos requisitos previstos no punto 4 destas bases se poidan realizar para os mesmos postos de traballo.

Esta convocatoria está vinculada á concesión definitiva da subvención solicitada á Deputación da Coruña para a contratación de persoal por parte dos concellos para a limpeza de praias marítimas, solicitada dentro da convocatoria de subvencións da Deputación aprobadas na Xunta de Goberno do 10 de febreiro de 2020 e publicadas no BOP núm. 29 de 12 de febreiro de 2020.

No caso de que o Concello de Muros non resulte beneficiario desta subvención, este proceso suspenderase de inmediato e quedará sen ningún efecto.

Características do posto

Área de subscrición: Turismo

Denominación dos postos e prazas: Técnico para a atención do Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo da Conserveira de Sel

Grupo: II

Soldo bruto por todos os conceptos: 1.822,07 €

Modalidade contractual: Contrato de obra ou servizo a tempo completo Duración do contrato: 3 meses
Titulación: Certificado de estudos segundo o previsto no punto 4 e) das bases Outros coñecementos: CELGA 4 ou equivalente

Funcións: As funcións a desenvolver serán as encomendadas aos museos e centros na Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Entre outras, a atención dos visitantes, a organización e catalogación da colección, a selección de pezas para exposición, a elaboración do discurso expositivo, a xestión dos préstamos ou depósitos en condicións de conservación e seguridade e a dinamización e relación do centro de interpretación do patrimonio marítimo da conserveira de Sel co seu contexto territorial e social, asi como outras encomendadas pola Alcaldía relacionadas co posto de traballo

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO | Anuncio definitivo do proceso selectivo para a contratación de persoal para a oficina de turismo (informadores/as turísticos/as e guía turístico/a)

Anuncio definitivo do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros 2022, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración de bolsa de traballo.


Anuncio do resultado provisional 1º exercicio, e convocatoria do 2º exercicio do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros 2022, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración de bolsa de traballo.


Anuncio da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, tribunal e data do 1º exercicio do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros 2022, financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración de bolsa de traballo.


Por Resolución da Alcaldía núm. 581/2022 de 13 de maio, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros, 2022 financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa DP0029/2022 e para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo, e que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS 2022, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA DP0029/2022 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO.

Obxecto da convocatoria

Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de Turismo do Concello de Muros (informadores/as turísticos/as e guía turístico/a), anualidade 2022, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, (BOE núm. 313, de 30 de decembro de 2021). A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Real decreto lei 32/2021 para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base, así como novas contratacións que polos requisitos previstos no punto 4 destas bases se poidan realizar para os mesmos postos de traballo.

Características do posto

Área de subscrición: Turismo
Denominación dos postos e prazas: 1 Guía turístico/a e 2 Informador/a Turístico/a Grupo: III
Soldo Gúia Turístico; 1.428,48 € mes por todos os conceptos
Soldo Informador/a turísticoa/: 1.350,00 € mes por todos os conceptos Modalidade contractual: Contrato por cirunstancias da producióno Postos e duración: 3 meses
Titulación: Certificado de estudos segundo o previsto na letra nos puntos 4 g) e 4 h) das bases Outros coñecementos: CELGA 4 ou equivalente
Funcións: O cometido funcional do posto versará sobre as tarefas propias da praza, consistentes na realización de visitas guiadas polo casco histórico de Muros, así como de información e atención ás persoas usuarias das oficinas de turismo de Muros. Tamén deberá realizar aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais competentes ou polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do Concello relacionadas co posto de traballo.

Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close