EMPREGO | lista definitiva de admitidos e excluidos, convocatoria do primeiro exame e constitución do tribunal de selección de peóns/as albaneis, PEL-CONCELLOS 2021

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE PEÓNS ALBANEIS, PEL CONCELLOS 2021 DO CONCELLO DE MUROS

Por Resolución da alcaldía núm. 260/2021 de 5 de marzo, adoptouse o seguinte acordo,

“Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Vista a resolución da alcaldía núm. 223/2021 de 26 de febreiro pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluídos para participar en dito proceso selectivo

Vistas as reclamacións presentadas a dita lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e finalizado o prazo de presentación de reclamacións á mesma, e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos na convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021.

ADMITIDOS

APELIDOS E NOMEDNI
BFM***8361**
CGM***5829**
CRM***1658**
CUR***8525**
EFJ***9160**
FCM***5214**
FFA***6381**
FGJ***3273**
FMX***6919**
FRM***0043**
FTJ***3785**
GLA***2868**
LGJ***6095**
LJM***2914**
LLA***6881**
LTJ***8897**
MCJ***5085**
MPA***0648**
PAA***1674**
PGM***8250**
PRJ***1449**
RAJ***3828**
RLJ***9112**
ROD***3913**
RRJ***1870**
SCP***0544**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
BNO***3145**1
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión.

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

SEGUNDO. Determinar a composición nominativa do Tribunal cualificador segundo o previsto no punto 7º das bases, que esta composto por:

Presidente: Joaquín José Barreiro Pais, suplente, César Pais Martínez
Secretario: José Manuel Mayo Priegue, suplente, Ángel Fernández Romero
Vogal: Enrique Carou Peón, suplente, Ramón Manuel Lago Lago
Josefa Fernández Fernández, suplente, Noelia Louro Louro María
Trinidad Fernández Caamaño, suplente, Eva Tajes Pérez

TERCEIRO. Establecer a reunión para a constitución do Tribunal cualificador o día 9 de marzo as 12:00 horas na casa do Concello

CUARTO.- Convocar aos/ás aspirantes a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo o xoves, día 11 de marzo de 2021 ás 10:00 horas na antiga fabrica de Sel, sita na rúa Porteliña, nº 2 , Muros.

Os/as aspirantes deberán persoarse, provistos de DNI, bolígrafo e mascarilla.

Muros, na data da sinatura dixital A Alcaldesa

María Inés Monteagudo Romero


EMPREGO | Lista provisional de Admitidos e excluidos no proceso selectivo de peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021

Por resolución da alcaldía núm.223/2021 de 25 de febreiro, adoptouse o seguinte acordo

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar neste proceso e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

Primeiro. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos na convocatoria referenciada

ADMITIDO

APELIDOS E NOMEDNI
RAJ***3828**
LGJ***6095**
RRJ***1870**
GLA***2868**
FTJ***3785**
LLA***6881**
RLJ***9112**
FCM***5214**
CGM***5829**
LJM***2914**
EFJ***9160**
PRJ***1449**
PGM***8250**
MPA***0648**
MCJ***5085**
CRM***1658**
FGJ***3273**
SCP***0544**
CUR***8525**
BFM***8361**
LTJ***8897**
FMX***6919**
FFA***6381**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
FRM***0043**2
BNO***3145**1
ROD***3913**2
PAA***1674**1,2
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

Segundo.- De acordo co previsto no punto 6 das bases, ábrese un prazo de 2 días hábiles dende a publicación deste acordo na sede electrónica do Concello de Muros, para presentar reclamacións a esta lista provisional de admitidos e excluídos.

lista provisional de admitidos e excluidos peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021 (PDF-117,05 kb )


EMPREGO | Formación en “Limpeza de espazos abertos e instalacións industriais”

Dentro do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña está previsto impartir a formación “LIMPEZA DE ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS”.

A formación teórico-práctica realizarase nas instalacións que oferta a empresa adxudicataria:

 • Zona Norte: Cerceda
 • Zona sur: Muros

Este itinerario irá acompañado obrigatoriamente de formación transversal en materia de igualdade de oportunidades, formación en idiomas e fomento da utilización das novas tecnoloxías da información e  comunicación. Tamén se inclúen 80 horas de prácticas en empresas e 60 horas de formación en Prevención de Riscos Laborais. A data de inicio, prevista para mediados do mes de marzo, será comunicada ao longo do proceso de selección.

REQUISITOS DO ALUMNADO:

 • Ter entre 16 e 30 anos de idade.
 • Estar inscritos/as nalgunha das Oficina de Emprego  da provincia da Coruña.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.
 • Estar rexistrado/a no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Ficha de Solicitude completamente cumprimentada e asinada.
 • Ficha de historial cumprimentado e asinado da persoa candidata e CV formativo e profesional.
 • DNI por ámbalas dúas caras.
 • Tarxeta ou documento que acredite o número de Afiliación á Seguridade Social.
 • Certificado/volante actualizado de empadroamento.
 • Tarxeta de demanda de emprego debidamente actualizada (non se considerarán as tarxetas de demanda de mellora de emprego).
 • Documento que acredite a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (Acceso a zona persoal na plataforma de Garantía Xuvenil e descarga no apartado de “notificacións” do documento, en formato “pdf”, que acredita que a persoa solicitante está rexistrada e é beneficiaria do sistema).

LUGAR E PRAZO DE INSCRICIÓN: Para máis información e formalizar as inscricións deberán contactar coa orientadora laboral do Concello de Muros (atención presencial no concello de Muros os luns e martes). O prazo de inscrición remata o martes 2 de marzo ás 14.00 h.


EMPREGO | Convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COM­PLETA DE PEÓNS ALBANEIS PARA A CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS FINANCIADO POLA DEPUTA­CIÓN DE A CORUÑA

Por Resolución desta Alcaldía núm. 146/2021, do 4 de febreiro, aprobáronse as bases e a convocatoria do do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a departamento de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación la­boral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa PEL/Concellos Reactiva 2021.

1. Obxecto da convocatoria.

1.1. Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de duración determinada de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, mediante a modalidade de contratación por obra ou servizo prevista no Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

1.2. Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Estatuto dos Traballadores para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base.

Esta convocatoria está vinculada á concesión definitiva da subvención PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021 solicitada á Deputación da Coruña. No caso de que o Concello de Muros non resulte beneficiario desta subvención, este proceso suspenderase de inmediato e quedará sen ningún efecto.

2. Características do posto.

 • Área de subscrición: Obras
 • Denominación do posto: peón albanel
 • Prazas: 7
 • Duración: 8 meses e 10 días
 • Grupo: V
 • Soldo: 1.118,31 euros.
 • Modalidade contractual: contrato de obra ou servizo a tempo completo.
 • Titulación: polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: no ámbito dos servizos mínimos previstos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e o punto 2.3. das Bases reguladoras do PEL-Concellos Reactiva do ano 2021, as funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos peóns de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade, sempre dentro das funcións dos servizos mínimos previstas na lei. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

3. Sistema de selección.

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


EMPREGO | Convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego e Igualdade  publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 14 de xaneiro de 2021 a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. 

Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de: 

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas.
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas.
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 150 prazas.
 • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas.
 • Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas.
 • Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2): 162 prazas, nas seguintes unidades de competencia:
  • UC0080_2 Efectuar a vixilancia e protección de bens e persoas en espazos delimitados e do transporte de fondos e obxectos valiosos.
  • UC0081_2 Efectuar o acompañamento, defensa e protección de persoas ou grupos concretos.
 • Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 47 prazas que pertencen á lista definitiva de persoas en lista de espera. Nesta cualificación profesional non se admitirán novas solicitudes nesta convocatoria.

Requisitos: 

 • Nacionalidade española, residente comunitario ou familiar deste ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.
 • Ter 20 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición.
 • Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar. 
 •  Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria.
 • Formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos. Naqueles módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que recollan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes.
 • Non estar matriculado /a nun curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular) ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita. Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/es de competencia que solicita, nin as súas equivalentes ou a acreditación parcial da/s unidade/s de competencia que solicita. Non estar inscrito/a noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia.

Prazo de solicitude: ata o 11 de febreiro de 2021

Para máis información:

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Curro da Praza nº1 (Muros)

Atención ao público: os  luns e os martes


EMPREGO | Formación en socorrismo en espazos acuáticos naturais e en instalacións acuáticas

A Deputación da Coruña, a través do Plan de Emprego Local, ten prevista a impartición dos seguintes certificados de profesionalidade no Programa de Salvamento e Socorrismo Acuático:

 AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS 420 horas (340 formación teórica e 80 formación práctica)

 AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS 210 horas (130 formación teórica e 80 formación práctica)

A formación teórico- práctica realizarase no Centro de Formación de Cruz Vermella en A Coruña e as prácticas profesionais non laborais, en praias de concellos da provincia. Primeiro desenvolverase a formación en espazos naturais (inicio previsto para mediados de febreiro) e logo da tempada de praias, previsiblemente a finais de setembro, desenvolverase a formación en instalacións acuáticas. A inscrición realizarase nunha única solicitude para participar nas dúas accións formativas, obtendo así a dobre titulación.

1. Requisitos das persoas candidatas:

▪ Estar inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda e coa tarxeta de demandante de emprego vixente á data do prazo de inscrición.

▪ Ter cumpridos os 18 anos de idade no momento da inscrición.

▪ Estar empadroado/a en algún dos concellos da provincia da Coruña, preferentemente con poboación inferior a 50.000 habitantes

2. Requisitos específicos:

 • Nivel académico ou de coñecementos xerais: Estar en posesión dos títulos ou certificados precisos para cursar a formación correspondente ao certificado de profesionalidade de nivel 2.
 • Condicións físicas: Carencia de afeccións crónicas e enfermidades infecto-contaxiosas. Integridade física, resistencia, forza, destreza, coordinación visomotriz, axilidade, etc.

As persoas candidatas, no caso de superar as solicitudes o número de prazas de cada edición, terán que superar probas de natación: nadar 200 metros estilo libre nun tempo máximo de 4´15” (catro minutos 15 segundos) e realizar, sen impulso, 20 metros en apnea.

Inscricións e prazo de solicitude:

As persoas interesadas en participar nestas acción formativas deberán cubrir un formulario de solicitude e ademais presentar un certificado ou informe de saúde recente, emitido, asinado e selado por facultativo con data non anterior ao 11 de xaneiro de 2021, sobre o cumprimento das capacidades físico-psíquicas para o desenvolvemento da actividade profesional de salvamento e socorrismo acuático.

 • Para máis información e formalizar as inscricións deberán contactar coa orientadora laboral do Concello de Muros (atención ao público en Muros os luns e martes)

 O prazo de inscrición remata o día 2 de febreiro as 14:00 horas.


EMPREGO | Aprobado un novo subsidio para aquelas persoas que esgotasen a súa prestación entre o 14 de marzo e o 30 de xuño

Aprobado un novo subsidio para aquelas persoas que esgotasen a súa prestación ou subsidio entre o 14 de marzo e o 30 de xuño. O prazo de solicitude é ata o  30 de novembro.

O RDL 32/2020 (BOE 04/11/2020) aproba un conxunto de novas prestacións e axudas por desemprego, entre elas, o novo subsidio especial por desemprego.

REQUISITOS:

a) Ter extinguido por agotamento, entre o 14 de marzo de 2020 e o  30 de xuño de 2020, ambos inclusive, algunha das seguintes prestacións:

1. A prestación contributiva por desemprego.

2. Un subsidio por desemprego ordinario.

3. O subsidio extraordinario por desemprego SED.

4. A Renta Activa de Inserción (RAI).

b) Estar en desemprego total e inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego (apuntado no paro).

c) Carecer do dereito á protección por desemprego de nivel contributivo ou asistencial regulada no título III do texto refundido da Lei xeral da seguridade social ou calquera das axudas ou prestacións enumeradas no apartado 2.a).

d) Non ser beneficiarias da renda mínima, renda de inclusión, salario social ou axuda análoga concedida por calquera administración pública (Estado, Comunidades Autónomas, Provincias ou concellos).

e) No caso de ter traballado por conta allea despois de rematar a prestación ou subsidio, ter cesado neste traballo con situación legal de desemprego.

f) Non ter cumprida a idade que se esixa para acceder á pensión de xubilación, nas súas modalidades contributiva ou non contributiva.

COMO SOLICITALO:

De maneira presencial:

DURACIÓN E CONTÍA:

A duración será de 3 meses e non poderá percibirse en máis dunha ocasión.

A contía do subsidio será igual ao 80% del Indicador Público de Renta de Efectos múltiples (IPREM) vixente e o pago realizarase polo SEPE a partir do mes seguinte da súa solicitude.


EMPREGO | Servizo de orientación laboral no Concello de Muros

O Concello de Muros lémbralles as persoas que se atopen en situación de busca activa de emprego e/ou formación que, xunto co Concello de Outes, contamos cun Servizo de Orientación Laboral financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade.

A través deste servizo poderá ter, entre outras cousas, asesoramento na procura de emprego, realizar o seu currículum ou informarse sobre as opcións de formación as que pode optar.

A técnica de orientación laboral atende presencialmente no Concello de Muros os luns e martes en horario de 8.30 a 14.30 h. As persoas interesadas en solicitar unha cita poden achegarse ás instalación municipais os luns e martes ou ben enviar un correo electrónico a: orientacion.laboral@outes.gal


FORMACIÓN | Cursos de prevención de riscos laborais en Carnota

Dende o departamento de Promoción Económica do Concello de Carnota infórmannos da realización, xunto coa Fundación Laboral da Construción, dos seguintes cursos:

𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 de Riscos Laborais na 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 nivel básico de 60 h de duración do 17 ao 30 de novembro.

𝗣𝗥𝗟  para 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 de 6 h de duración, o 1 de decembro.

Os cursos terán lugar no edificio Domus, en Lira de 8.00 a 14.30 h

Para formalizar a inscrición deben presentar cuberta a folla de inscrición e fotocopia de DNI no departamento de Promoción Económica no Concello de Carnota

Máis información e inscricións:

Departamento de Promoción Económica no Concello de Carnota

Contacto: María Dolores Pena. Tlfn: 672 304 753 / 981 857 032

Correo-e: dolores.pena@carnota.gal

Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close