DEPORTES | Resolución da Alcaldía do nomeamento do órgano instrutor e da comisión de valoración das bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020

Visto o artigo 7 das bases específicas de bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020 publicadas no BOP núm. 159 de 24 de setembro de 2020.

RESOLVO

Primeiro. Nomear como instrutor do procedemento das bolsas para deportistas en réxime de concorrencia competitiva, o funcionario do Concello, David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Segundo. Nomear a comisión de valoración, quen formulará a proposta de concesión previo informe do órgano instrutor respecto dos cumprimento polo solicitante dos criterios previstos nas bases da convocatoria e que estará composta por:

Presidente: Juan Manuel Martínez Martínez, concelleiro de Deportes e Medio Ambiente, ou persoa en quen delegue.

Técnico do departamento de deportes: O funcionario do Concello, D. David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Unha persoa do departamento de asuntos económicos: A funcionaria, Da. Noelia Louro Louro, ou persoa en quen delegue.

A funcionaria do Concello, Da. María Ofir Aboy García, ou persoa en quen delegue, que actuará como secretaria.

Terceiro. O instrutor e os membros da comisión estarán sometidos as regras establecidas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público.

Cuarto. Dar conta ao Pleno da corporación na primeira sesión que se celebre.

Quinto. Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición regulado nos artículos 52 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ante a Alcaldía no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicacion, ou interpoñer recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo da Coruña, no prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa), todo isto sen perxuízo de que poida exercitar calquera outra actuación que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos.


DEPORTES | Comisión de valoración das axudas deportivas municipais para o ano 2020

A Concelleiro de Deportes, Juan Manuel Martínez Martínez, convoca aos seguintes membros para a comisión de valoración das subvencións a clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades, sen ánimo de lucro para realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2020:

 • Concelleiro de Deportes ou persoa na que delegue Juan Manuel Martínez Martínez
 • Un/ha técnico/a do departamento de Deportes ou persoa na que delegue David Pastoriza Fernández
 • Unha persoa do departamento de Asuntos Económicos ou persoa na que delegue Noelia Louro Louro
 • Secretaria municipal ou persoa na que delegue María Ofir Aboy García

Día: 26 de novembro de 2020
Hora: 13.30 h
Lugar: salón de plenos do Concello de Muros


ESCOLA DEPORTIVA | Ximnasia de mantemento para o curso 2020/21

INSCRICIÓN:

O prazo de solicitude de inscrición na escola deportiva de ximnasia establécese do seguinte xeito:

 • Solicitude de inscrición: do 12 ao 24 de novembro (ambos incluídos).
 • Sorteo: 26 de novembro (en presenza da secretaria municipal, no suposto de que o número de solicitudes supere ao número de prazas dispoñibles).
 • Inicio da actividade: 30 de novembro

Para solicitar a inscrición na escola deportiva de ximnasia deberá cubrir o formulario específico de solicitude e presentalo do seguinte xeito:

 • No rexistro de entrada do Concello de Muros (Casa do Concello) segundo o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • A través da sede electrónica do Concello de Muros: sede.muros.gal

O formulario de solicitude poderá descargarse da páxina web, ou directamente da sede electrónica, sede.muros.gal.

A persoa solicitante só poderá participar nunha quenda (pavillón de Miraflores ou pavillón Xosé Lago) e cada unha destas quendas contará cun máximo de 6 alumnos/as.

Terán prioridade as persoas empadroadas no Concello de Muros. No caso de que non se completaran as prazas, estas poderán ser ocupadas por persoas non empadroadas no Concello de Muros. Unha medida excepcional e provisional para paliar as consecuencias ocasionadas pola COVID-19, de forma que se poida garantir o dereito da veciñanza, previsto no artigo 18 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, de utilización dos servicios públicos municipais.

A adxudicación pode ser:

 • Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles en cada quenda.
 • Por sorteo, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.

Así mesmo, dará lugar a unha lista de espera para cada unha das quendas.

As quendas e idades establécense do seguinte xeito:

 • Nados/as nos anos anteriores ao 2004
 • Período: de novembro a maio

Quendas en Esteiro:

 1. Martes de 19:00 h a 19:45 h e xoves de 20:00 h a 20:45 h
 2. Martes de 20:00 h a 20:45 h e xoves de 19:00 h a 19:45 h
 3. Mércores de 19:00 h a 19:45 h e venres de 19:45 h a 20:30 h
 4. Mércores de 20:00 h a 20:45 h e venres de 18:45 h a 19:30 h

Quendas en Muros:

 1. Luns de 18:00 h a 18:45 h e xoves de 19:00 h a 19:45 h
 2. Luns de 19:00 h a 19:45 h e xoves de 18:00 h a 18:45 h
 3. Martes de 18:00 h a 18:45 h e venres de 19:00 h a 19:45 h
 4. Martes de 19:00 h a 19:45 h e venres de 18:00 h a 18:45 h

Procuraranse novas quendas alternativas en función da lista de reservas.
Os horarios e a composición dos grupos poderán ser modificados en función doutras demandas, das novas normas sanitarias e doutras actividades no pavillón.

LUGARES:

 • Muros: pavillón de Miraflores
 • Esteiro: pavillón Xosé Lago

INFORMACIÓN:

 • Pavillón municipal de Miraflores: 981 762 152
 • Centro Cultural e Xuvenil de Muros: 981 762 294

Cota de participación: gratuíta

Comezo da actividade: a partir do 30 de novembro

DEPORTES | Nas seguintes ligazóns podes volver a ver a retransmisión da etapa Muros – Miradoiro do Ézaro. Dumbría – Etapa 13 03/11/2020

La Vuelta – Muros > Miradoiro do Ézaro. Dumbría – Etapa 13 03/11/2020 (martes) – 33,7 km – CRI

Nas seguintes ligazóns podes volver a ver a retransmisión da etapa de onte de RTVE:

Teledeporte ➡️ https://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/vuelta-ciclista-espana-2020-13-etapa/5703575/

La 1 ➡️ https://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/vuelta-ciclista-espana-2020-13-etapa-muros-mirador-ezaro-dumbria-2/5703647/


BANDO | Bando municipal (modificación) sobre a prohibición de estacionamento durante a 13ª Etapa da volta a España – Muros – Miradoiro do Ézaro

O Concello de Muros pon en coñecemento da cidadanía que o próximo martes 3 de novembro con motivo do celebración da 13ª etapa de LA VUELTA 2020 Muros – Miradoiro do Ézaro de ciclismo,

FAGO SABER:

PROHIBIDO O ESTACIONAMENTO

Zona vermella
Dende: ás 20.00 h do sábado 31 de outubro
Ata: ás 20.00 h do martes 3 de novembro
Zona: porto de Muros

Zona laranxa
Dende: ás 20.00 h do luns 1 de novembro
Ata: ás 20.00 h do martes 3 de novembro
Zona: estrada Miraflores, rúa Alameda, rúa Real, avenida Castelao, rúa Cabo, campo da Lúa… (ver mapa)

Agradecerlles a súa comprensión e a súa colaboración, así como, sinalarlles que na medida do posible organicen o aparcamento dos seus vehículos nos lugares habilitados (achégase plano) para minimizar as
incidencias.

Muros, 27 de outubro de 2020
A alcaldesa
Inés Monteagudo Romero


BANDO | Bando municipal sobre o corte da estrada comarcal AC 550 durante a 13ª Etapa da volta a España – Muros – Miradoiro do Ézaro

Infórmase á veciñanza que o vindeiro martes 3 de novembro con motivo da celebración da 13ª etapa de VUELTA A ESPAÑA 2020 Muros – Miradoiro do Ézaro de ciclismo a estrada comarcal AC 550 permanecerá cortada ao tráfico.

Día: martes, 3 de novembro de 2020
Estrada cortada: AC550 a partir do punto quilométrico 42,0 (rotonda da Tremenda) en dirección Cee.
Hora do corte: dende ás 11.00 h ata as 18.00 h

Contarase con persoal da Policía Local, Garda Civil, Garda Civil de Tráfico, GES Muros e Protección Civil que garantirá a seguridade tanto das persoas participantes na proba coma da veciñanza, polo que lle rogamos que atenda ás súas indicacións.

Agradecerlle a súa comprensión e a súa colaboración, así como, sinalarlle que na medida do posible organice o uso do seu vehículo para minimizar incidencias tanto para vostede como para o desenvolvemento da proba deportiva.

Muros, 20 de outubro de 2020

A alcaldesa
Inés Monteagudo Romero


BANDO | Bando municipal sobre as limitacións de estacionamento durante a 13ª Etapa da volta a España – Muros – Miradoiro do Ézaro

O Concello de Muros pon en coñecemento da veciñanza que o próximo martes 3 de novembro con motivo da celebración da 13ª etapa de La Vuelta 2020 Muros – Miradoiro do Ézaro de ciclismo:

Queda PROHIBIDO O ESTACIONAMENTO:

– Dende: as 20.00 h do sábado 31 de outubro
– Ata: as 20.00 h do martes 3 de novembro
– Zona: toda a zona portuaria de Muros e estrada a Miraflores (achégase plano)

Agradecerlles a súa comprensión e a súa colaboración, así como, sinalarlles que na medida do posible organicen o aparcamento dos seus vehículos nos lugares habilitados (achégase plano) para minimizar as incidencias.

Muros, 20 de outubro de 2020

A alcaldesa
Inés Monteagudo Romero


BANDO | Bando municipal sobre as limitacións durante a 13ª Etapa da volta a España – Muros – Miradoiro do Ézaro

Prezadas veciñas e veciños,

O Concello de Muros pon en coñecemento da cidadanía que o próximo 3 de novembro a vila de Muros será lugar da saída da 13ª etapa da La Vuelta España 2020 que rematará no miradoiro do Ézaro, un acontecemento único que suporá unha repercusión mediática a nivel mundial. Ademais, esta etapa terá un carácter moi especial ao tratarse da única contra reloxo individual, polo cal será determinante para coñecer o gañador final.

Este evento implicará que a maior parte da vila e a súa contorna se vexa afectada pola loxística do evento, desta maneira será imprescindible a colaboración e compresión da veciñanza.

Así, facendo uso da facultade que me concede o artigo 124.4 letra g, da Lei 7 /1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,

FAGO SABER

 • Durante os días previos á celebración da etapa acoutaremos os lugares para o estacionamento de vehículos.
 • Durante a xornada da etapa levaranse a cabo limitacións de mobilidade e peche da AC550.
 • Habilitaranse zonas específicas para o estacionamento de vehículos.
 • Os servizos de seguridade velarán polo cumprimento das normas establecidas.
 • Publicarase na web do Concello de Muros un documento con recomendacións e consellos.

Muros, 13 de outubro 2020

A alcaldesa
Inés Monteagudo Romero

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DA ORGANIZACIÓN DE LA VUELTA

Moi ao noso pesar, temos que pidirvos ás/aos espectadoras/es que debido á crise sanitaria pola COVID19 vos quededes na casa e sigades a carreira pola TV, co obxectivo de evitar aglomeracións nos puntos clave de seguimento da etapa.


SUBVENCIÓNS | A clubs deportivos e entidades sen ánimo de lucro do Concello de Muros 2020

Bases específicas de subvencións a clubs deportivos e entidades sen ánimo de lucro do Concello de Muros, con equipos ou deportistas que participen en competición federada para a realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2020.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close