AXUDAS | Concesión provisional das axudas en materia deportiva para o ano 2021

 • Anuncio da concesión provisional en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a clubs deportivos do Concello de Muros sen ánimo de lucro con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2021.
  – Enlace: http://ow.ly/jyWP50Hb6us

DEPORTES | Convocatoria de subvencións a clubs deportivos e bolsas para deportistas do Concello de Muros

O pasado xoves 30 de setembro publicouse no BOP as seguintes convocatorias municipais do ámbito deportivo:

 • Convocatoria para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2021.
 • Convocatoria de subvencións do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades, sen ánimo de lucro para realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2021.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais dende o anuncio de publicación desta convocatoria no BOP da Coruña (30/10/2021).

DEPORTES | Escolas deportivas municipais curso 2021/22

BASES DAS ESCOLAS:

1. Modalidades, lugares e idades

 • Esteiro (Pavillón Xosé Lago)
MODALIDADEANO DE NACEMENTO
Bádminton2014 ata o 2005
Baloncesto2015 ata o 2005
Fútbol sala2015 ata o 2005
Patinaxe2017 ata o 2005
Ximnasia mantemento/body tónic2005 e anos anteriores
 • Muros (Pavillón de Miraflores)
MODALIDADEANO DE NACEMENTO
Actividades predeportivas2017 e 2016
Baloncesto2015 ata 2005
Fútbol sala2015 ata 2005
Patinaxe2017 ata 2005
Ximnasia de mantemento2005 e anteriores
Iniciación ao xadrez2015 ata 2005
 • Louro
MODALIDADEANO DE NACEMENTO
Ximnasia de mantemento2005 e anteriores

2.  Prazos do procedemento

PROCEDEMENTODATAS
PreinscriciónDo 22 de setembro ata as 14.00 h do 5 de outubro
Sorteo (se fora necesario)7 de outubro ás 12.00 h
Publicación dos horarios8 de outubro
MatrículaDo 11 ao 13 de outubro
Inicio das actividades18 de outubro
Prazas vacantesA partir do 27 de outubro

3. Sorteo

No suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles en cada modalidade, realizarase o sorteo o 7 de outubro (en presenza da Secretaría municipal).

O sorteo será público e terá lugar no salón de plenos do concello, ás 12.00 h da mañá. Comunicaráselle, mediante correo electrónico, a adxudicación da praza ás persoas solicitantes.

4.  Horarios

Cada escola deportiva será dunha sesión semanal.

Os horarios faranse públicos o 8 de outubro. Estarán expostos nos taboleiros dos pavillóns, no Centro Cultural e Xuvenil de Muros, na páxina web do Concello de Muros, www.muros.gal. e na sede electrónica municipal, sede.muros.gal

Para a consulta telefónica dos horarios habilítanse os seguintes teléfonos:

 • 981 762 152 (pavillón de Miraflores)
 • 981 762 294 (Centro Cultural e Xuvenil de Muros)

5.  Prazas

 • Esteiro (Pavillón Xosé Lago)

O número de prazas para cada modalidade e lugar establécese da seguinte maneira:

MODALIDADEPRAZAS
Bádminton10
Baloncesto10
Fútbol sala20
Patinaxe20
Ximnasia mantemento/body tónic20
 • Muros (Pavillón de Miraflores)
MODALIDADEPRAZAS
Actividades predeportivas30
Baloncesto30
Fútbol sala30
Patinaxe30
Ximnasia de mantemento30
Iniciación ao xadrez20
 • Louro
MODALIDADEPRAZAS
Ximnasia de mantemento16

A adxudicación das prazas pode ser:

 • Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles en cada modalidade.
 • Por sorteo, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles en cada modalidade.

6.   Preinscrición: do 22 de setembro ao 5 de outubro

É persoal e intransferible. A preinscrición farase nas oficinas da Centro Cultural e Xuvenil de Muros, por medio da sede electrónica do Concello de Muros, ou cubrindo o formulario (Google Forms), do 22 de setembro ao 5 de outubro (ambos incluídos).

No caso de rexistrar para a mesma persoa máis dunha solicitude, só se terá en conta a última, anulando con esta todas as feitas con anterioridade.

7.   Matrícula: do 11 ao 13 de outubro

É persoal e intransferible. Deberase facer unha vez comprobada: a adxudicación da praza, os horarios das escolas e do/s grupo/s no que a persoa interesada solicitou a preinscrición.

O alumnado deberá aboar a cota de participación no número de conta establecido por parte do Concello de Muros.

O período de matrícula establécese do 11 ao 13 de outubro (ambos incluídos).

8.   Cota

A cota de participación será de 25,00 € anuais e deberase aboar no período de matrícula.

9.   Inicio das actividades: 18 de outubro

As actividades constituídas darán comezo a partir do 18 de outubro (luns) en función do día que lle corresponda a cada actividade.

10.   Prazas vacantes: a partir do 27 de outubro

A Concellaría de Deportes publicará na web a lista de prazas que puideran quedar libres en cada modalidade e lugar despois de resolver esta convocatoria. No caso de que existiran prazas vacantes abrirase un período de solicitude a partir do 27 de outubro.

11.   Datas

As escolas deportivas impartiranse dende o mes de outubro (18/10/2021) ata o mes de  maio do ano 2022.

12.   Requisitos

 1. Para poder asistir ás escolas deportivas é preciso:
  1. Nacer nalgún dos anos correspondentes ás diferentes quendas.
  2. Non padecer ningunha enfermidade que lle impida practicar deporte.
 2. O pai, a nai ou titor/a deberá cumprimentar a pertinente autorización de participación nos cursos.

13.   Control de asistencia

No caso de que se chegue ao 50% de faltas de asistencia o alumnado podería causar baixa na actividade, sen dereito á devolución da cota.

14.   Outros

Se houbera a suficiente demanda para constituír outra escola deportiva que non se recolle nestas bases, estudarase a posibilidade de poder incluíla, sempre que se adapte á normativa sanitaria vixente en cada momento.

Calquera circunstancia que non apareza nestas bases será tratada de maneira individual, previa solicitude da persoa interesada (así como calquera circunstancia de carácter especial que se puidera producir).HORARIOS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA O CURSO 2021/22

* O horario da escola de xadrez comunicóuselle a cada alumna/o de maneira individual.

BANDOS | Informamos á veciñanza que con motivo do celebración da III Mar de Muros Tríatlon “Trofeo Iván Raña” o próximo sábado 12 de xuño


Informamos á veciñanza que o vindeiro 12 de xuño con motivo do III Mar de Muros Tríatlon “Trofeo Iván Raña” a estrada comarcal AC-550 permanecerá cortada ao tráfico entre os puntos quilométricos 40,5 a 38,0 en dirección Muros – Cee, puntos que se corresponden coa zona da lonxa vella e coa da estación depuradora do cámping “A Vouga”.

SÁBADO 12 DE XUÑO DE 2021
O HORARIO DO CORTE SERÁ
DE 16.30 A 18.45 H

Contarase con persoal da Policía Local, GES Muros e Protección Civil que garantirá a seguridade tanto das persoas participantes na proba coma da veciñanza, polo que lle rogamos que atenda ás súas indicacións.
Agradecerlle a súa comprensión e a súa colaboración, así como, sinalarlle que na medida do posible organice o uso do seu vehículo para minimizar incidencias tanto para vostede como para o desenvolvemento da proba deportiva.


Informamos á veciñanza que con motivo do celebración da III Mar de Muros Tríatlon “Trofeo Iván Raña” o próximo sábado 12 de xuño está,

PROHIBIDO O ESTACIONAMENTO
Dende: ás 15.00 h do venres 11 de xuño
Ata: ás 19.30 h do sábado 12 de xuño
Zona: zona portuaria de Muros

Agradecerlles a súa comprensión e a súa colaboración, así como, sinalarlles que na medida do posible organicen o aparcamento dos seus vehículos para minimizar as incidencias.

DEPORTES | V DÚATLON “ELEUTERIO BALAYO” CONCELLO DE MUROS

BANDO CORTE DA ESTRADA | BANDO PROHIBIDO O ESTACIONAMENTO.

BANDO CORTE DA ESTRADA
BANDO PROHIBIDO O ESTACIONAMENTO

V DÚATLON “ELEUTERIO BALAYO” CONCELLO DE MUROS

Data: 10/04/2021

Saídas:
​- Sprint > circuíto galego de dúatlon da
Fegatri Federación Galega de Triatlón e Péntatlon Moderno
– Supersprint > circuíto mozo da
Fegatri Federación Galega de Triatlón e Péntatlon Moderno

Inscricións: a partir do 15 de marzo na web da Fegatri

​Protocolo Covid19: http://ow.ly/nAE150DMjEf

+ info: duatlon.muros.gal 


DEPORTES | Resolución da Alcaldía do nomeamento do órgano instrutor e da comisión de valoración das bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020

Visto o artigo 7 das bases específicas de bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2020 publicadas no BOP núm. 159 de 24 de setembro de 2020.

RESOLVO

Primeiro. Nomear como instrutor do procedemento das bolsas para deportistas en réxime de concorrencia competitiva, o funcionario do Concello, David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Segundo. Nomear a comisión de valoración, quen formulará a proposta de concesión previo informe do órgano instrutor respecto dos cumprimento polo solicitante dos criterios previstos nas bases da convocatoria e que estará composta por:

Presidente: Juan Manuel Martínez Martínez, concelleiro de Deportes e Medio Ambiente, ou persoa en quen delegue.

Técnico do departamento de deportes: O funcionario do Concello, D. David Pastoriza Fernández, ou persoa en quen delegue.

Unha persoa do departamento de asuntos económicos: A funcionaria, Da. Noelia Louro Louro, ou persoa en quen delegue.

A funcionaria do Concello, Da. María Ofir Aboy García, ou persoa en quen delegue, que actuará como secretaria.

Terceiro. O instrutor e os membros da comisión estarán sometidos as regras establecidas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público.

Cuarto. Dar conta ao Pleno da corporación na primeira sesión que se celebre.

Quinto. Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición regulado nos artículos 52 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ante a Alcaldía no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicacion, ou interpoñer recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo da Coruña, no prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa), todo isto sen perxuízo de que poida exercitar calquera outra actuación que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos.


DEPORTES | Comisión de valoración das axudas deportivas municipais para o ano 2020

A Concelleiro de Deportes, Juan Manuel Martínez Martínez, convoca aos seguintes membros para a comisión de valoración das subvencións a clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades, sen ánimo de lucro para realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2020:

 • Concelleiro de Deportes ou persoa na que delegue Juan Manuel Martínez Martínez
 • Un/ha técnico/a do departamento de Deportes ou persoa na que delegue David Pastoriza Fernández
 • Unha persoa do departamento de Asuntos Económicos ou persoa na que delegue Noelia Louro Louro
 • Secretaria municipal ou persoa na que delegue María Ofir Aboy García

Día: 26 de novembro de 2020
Hora: 13.30 h
Lugar: salón de plenos do Concello de Muros


ESCOLA DEPORTIVA | Ximnasia de mantemento para o curso 2020/21

INSCRICIÓN:

O prazo de solicitude de inscrición na escola deportiva de ximnasia establécese do seguinte xeito:

 • Solicitude de inscrición: do 12 ao 24 de novembro (ambos incluídos).
 • Sorteo: 26 de novembro (en presenza da secretaria municipal, no suposto de que o número de solicitudes supere ao número de prazas dispoñibles).
 • Inicio da actividade: 30 de novembro

Para solicitar a inscrición na escola deportiva de ximnasia deberá cubrir o formulario específico de solicitude e presentalo do seguinte xeito:

 • No rexistro de entrada do Concello de Muros (Casa do Concello) segundo o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • A través da sede electrónica do Concello de Muros: sede.muros.gal

O formulario de solicitude poderá descargarse da páxina web, ou directamente da sede electrónica, sede.muros.gal.

A persoa solicitante só poderá participar nunha quenda (pavillón de Miraflores ou pavillón Xosé Lago) e cada unha destas quendas contará cun máximo de 6 alumnos/as.

Terán prioridade as persoas empadroadas no Concello de Muros. No caso de que non se completaran as prazas, estas poderán ser ocupadas por persoas non empadroadas no Concello de Muros. Unha medida excepcional e provisional para paliar as consecuencias ocasionadas pola COVID-19, de forma que se poida garantir o dereito da veciñanza, previsto no artigo 18 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, de utilización dos servicios públicos municipais.

A adxudicación pode ser:

 • Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles en cada quenda.
 • Por sorteo, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.

Así mesmo, dará lugar a unha lista de espera para cada unha das quendas.

As quendas e idades establécense do seguinte xeito:

 • Nados/as nos anos anteriores ao 2004
 • Período: de novembro a maio

Quendas en Esteiro:

 1. Martes de 19:00 h a 19:45 h e xoves de 20:00 h a 20:45 h
 2. Martes de 20:00 h a 20:45 h e xoves de 19:00 h a 19:45 h
 3. Mércores de 19:00 h a 19:45 h e venres de 19:45 h a 20:30 h
 4. Mércores de 20:00 h a 20:45 h e venres de 18:45 h a 19:30 h

Quendas en Muros:

 1. Luns de 18:00 h a 18:45 h e xoves de 19:00 h a 19:45 h
 2. Luns de 19:00 h a 19:45 h e xoves de 18:00 h a 18:45 h
 3. Martes de 18:00 h a 18:45 h e venres de 19:00 h a 19:45 h
 4. Martes de 19:00 h a 19:45 h e venres de 18:00 h a 18:45 h

Procuraranse novas quendas alternativas en función da lista de reservas.
Os horarios e a composición dos grupos poderán ser modificados en función doutras demandas, das novas normas sanitarias e doutras actividades no pavillón.

LUGARES:

 • Muros: pavillón de Miraflores
 • Esteiro: pavillón Xosé Lago

INFORMACIÓN:

 • Pavillón municipal de Miraflores: 981 762 152
 • Centro Cultural e Xuvenil de Muros: 981 762 294

Cota de participación: gratuíta

Comezo da actividade: a partir do 30 de novembro

DEPORTES | Nas seguintes ligazóns podes volver a ver a retransmisión da etapa Muros – Miradoiro do Ézaro. Dumbría – Etapa 13 03/11/2020

La Vuelta – Muros > Miradoiro do Ézaro. Dumbría – Etapa 13 03/11/2020 (martes) – 33,7 km – CRI

Nas seguintes ligazóns podes volver a ver a retransmisión da etapa de onte de RTVE:

Teledeporte ➡️ https://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/vuelta-ciclista-espana-2020-13-etapa/5703575/

La 1 ➡️ https://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/vuelta-ciclista-espana-2020-13-etapa-muros-mirador-ezaro-dumbria-2/5703647/


BANDO | Bando municipal (modificación) sobre a prohibición de estacionamento durante a 13ª Etapa da volta a España – Muros – Miradoiro do Ézaro

O Concello de Muros pon en coñecemento da cidadanía que o próximo martes 3 de novembro con motivo do celebración da 13ª etapa de LA VUELTA 2020 Muros – Miradoiro do Ézaro de ciclismo,

FAGO SABER:

PROHIBIDO O ESTACIONAMENTO

Zona vermella
Dende: ás 20.00 h do sábado 31 de outubro
Ata: ás 20.00 h do martes 3 de novembro
Zona: porto de Muros

Zona laranxa
Dende: ás 20.00 h do luns 1 de novembro
Ata: ás 20.00 h do martes 3 de novembro
Zona: estrada Miraflores, rúa Alameda, rúa Real, avenida Castelao, rúa Cabo, campo da Lúa… (ver mapa)

Agradecerlles a súa comprensión e a súa colaboración, así como, sinalarlles que na medida do posible organicen o aparcamento dos seus vehículos nos lugares habilitados (achégase plano) para minimizar as
incidencias.

Muros, 27 de outubro de 2020
A alcaldesa
Inés Monteagudo Romero