BANDO | Medidas de prevención e recomendacións COVID-19

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a Lei  FAGO SABER

Que a Orde do 8 de xullo da Consellería de Sanidade, publicada no DOG 129-bis, de 8 de xullo, establece:

Medidas de prevención en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios: obrigatoriedade de declaración segundo a procedencia (https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs).

-Recomendacións relativas á permanencia de grupos en espazos públicos ou privados: recoméndase que os grupos non superen as 6 persoas, como máximo, en espazos pechados, e as 15 persoas, como máximo en espazos abertos ou ao aire libre.

-Plan de hostalaría segura: a Consellería de Sanidade continuará desenvolvendo o plan (https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura).

-Medidas de prevención específica aplicables na CAG:

  • Obriga de cautela e protección, para todo os cidadáns.
  • Persoas con síntomas: permanencia no domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario.
  • Distancia de seguridade interpersoal, mínima de 1,5 mts entre non convivintes.
  • Uso de máscara obrigatorio: en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, e en espazos abertos cando non resulte posible a distancia interpersoal. Deberá cubrir desde a parte do tabique nasal ata o queixo, incluído.
  • Recoméndase o uso de máscara no caso de reunións de persoas non convivintes, así como o mantemento da distancia de seguridade e a aplicación de medidas de ventilación e hixiene.
    Limitacións de capacidade e medidas de prevención específica por sectores (https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Media-Baixa).

Actividades prohibidas: consumo en grupo de bebidas alcohólicas na vía pública, nos parques, xardíns e prazas públicas e outros lugares de tránsito público. En particular, a partir das 00:00 horas ata as 06:00 horas, estará restrinxido o acceso aos seguintes lugares: parque e praia de San Francisco, praia de Godai e inmediacións, parque e praia do Castelo, Chalón, entorno do pavillón Xosé Lago, praia de Parameán.

Estas medidas terán efectos desde as 00:00 horas do día 10 de xullo, e serán obxecto de seguimento e avaliación continua, polo que poderán ser prorrogadas, modificadas ou levantadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

Muros, 09 de xullo de 2021

A Alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero

BANDO | Normas para os lumiños de San Xoán

Este ano, como no anterior, as festas de San Xoán vanse celebrar nunhas circunstancias especiais, debido á epidemia provocada pola Covid-19. É importante polo tanto, para impedir riscos, evitar contaxios e non incrementar a incidencia no municipio, cumprir cunha serie de normas, tanto de seguridade e prevención de lumes, como de aglomeración de persoas e normas hixiénicas e sanitarias.

SOLICITUDES

As persoas, asociacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela deberán presentar a solicitude no Concello de Muros, antes das 14.00 horas do día 18 de xuño de 2021, cumprimentando o modelo de solicitude e achegando a documentación.

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DOS LUMIÑOS DE SAN XÓAN

1.- Non está permitido facer as laradas nas PRAIAS, VÍAS PÚBLICAS, XARDÍNS OU PARQUES PÚBLICOS, en terreos forestais ou nas proximidades de masas arbóreas.

2.- As laradas ou cacharelas situaranse en lugares seguros, de tal xeito, que non exista perigo de propagación accidental cara ás vivendas, instalacións ou terreos próximos. Deberán ter en conta a existencia de cableado, tendido eléctrico, etc. Arredor da cacharela deixarase unha franxa duns 5 metros libre de calquera elemento combustible.

3.- Deberán situarse en zonas afastadas de masas arbóreas polo menos 50 m. Os/as responsables deben asegurarse de contar con medios de extinción mínimos pero suficientes para o seu uso inmediato no caso de ser necesario.

4.- Non se permite a utilización de líquidos inflamables nin queimar produtos contaminantes (plásticos, pinturas, gomas…).

5.- As laradas deben estar baixo vixilancia en todo momento. Non poderán abandonar a larada ata estar seguros de que o lume quedou completamente apagado, e deben retirar todos os restos que queden unha vez remate o evento.

6.- O número de asistentes non superará o que determine a normativa sanitaria de aplicación no momento da celebración da festa.

7.- As autorizacións outorgadas non eximirán, en ningún caso, das responsabilidades por danos e prexuízos que tivesen lugar no caso de que concorrese neglixencia ou imprudencia.

8.- As cacharelas poderán ser revisadas polos servizos municipais para ver se cumpren a normativa exixida.


BANDO | Comunidades de propietarios ou as persoas propietarias de edificios de uso residencial de vivenda colectiva cunha antigüidade igual ou superior a 50 anos teñen 1 ano para presentar o informe da avaliación no rexistro municipal

Dna. Inés Monteagudo Romero, en calidade de alcaldesa do Concello de Muros (A Coruña),

FAGO SABER:

O pasado 20 de abril publicouse no DOG o Decreto 61/2021, de 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación do edificios (IAE) e se crea o rexistro galego de informes de avaliación dos edificios, que entrou en vigor o 20 de maio.

O informe de avaliación é un documento que acredita o estado de conservación do edificio, avalía a súa accesibilidade universal e informa sobre a súa eficiencia enerxética.

De acordo con este Decreto as comunidades de propietarios ou as persoas propietarias de edificios de uso residencial de vivenda colectiva cunha antigüidade igual ou superior a 50 anos teñen un ano para presentar o informe da avaliación no rexistro municipal do Concello de Muros.

O prazo para a presentación remata o 20 de maio de 2022.


ANUNCIO | Resolución de concesión de subvencións a autónomos para paliar as consecuencias da declaración do estado de alarma polo COVID-19

Resolución de concesión de subvencións a autónomos para paliar as consecuencias da declaración do
estado de alarma polo COVID-19

Por Resolución da Alcaldía número 374/2021 de 7 de abril, aprobáronse concesión axudas do concello de Muros, en réxime de concesión directa, dirixidas a traballadores/as do réxime especial de autónomos da Seguridade Social afectadas pola suspensión ou peche dos locais abertos ao público polo estado de alarma decretado polo Goberno e para o impulso da actividade económica no termo municipal co fin de paliar os efectos provocados pola emerxencia sanitaria do COVID-19 publicadas no BOP núm. 130 de 14 de agosto de 2020.

De acordo co previsto no punto décimo da resolución, e a efectos de notificación e xeral coñecemento se fai público aqueles aspectos que teñen efectos fronte a terceiros e que son do teor literal que a continuación se relata e poñendo a disposición de todos os interesados o texto íntegro da resolución na Secretaría Xeral do Concello.


ANUNCIO | Plan de Hostalaría Segura

Segundo a Orde do 25 de febreiro de 2021 da Consellería de Sanidade, publicada no DOG nº 38-bis, establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura, os establecementos que retomen a súa actividade deben colocar nun lugar visible carteis coa capacidade interior e exterior, e, no seu caso, a trazabilidade cun sistema de códigos.

Os/as titulares dos establecementos de hostalaría e restauración deberán obter un código QR.

Acceso á plataforma TURESPAZO
Acceso a plataforma TURESPAZO (solicitude e descarga de código QR Hostalaría Segura)

Guía rápida de uso de TURESPAZO
Guía rápida de uso de TURESPAZO 

Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade (Cálculo de aforos e xeración de Carteis)
Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade (Cálculo de aforos e xeración de Carteis)


BANDO | Novas medidas pola COVID-19 (26.02.2021)

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como alcaldesa-presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei FAGO SABER:

Que no Decreto 31/2021 da Presidencia da Xunta de Galicia e na Orde do 25 de febreiro da Consellería de Sanidade, á vista do indicado nos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública e ás recomendacións do comité clínico, adóptanse as seguintes medidas, que terán efectos dende as 00.00 h do día 26 de febreiro de 2021:

Mobilidade: Mantéñense as restricións en canto á mobilidade de entrada e saída da Comunidade Autónoma, a mobilidade entre concellos estará permitida atendendo á situación epidemiolóxica (ver anexo), limitación de grupos a 4 persoas, e liberdade de circulación (limitada entre as 22.00 h e as 6.00 h), coas excepcións contempladas na norma.

Comercio retallista e actividades de servizos profesionais abertos ao público, que non formen parte de centros ou parques comerciais, non poderán superar o 50% do aforo. O horario de peche establécese ás 21.30 h, agás que teñan fixado un horario inferior. Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e uso da máscara. Deberán prestar servizo preferente a maiores de 75 anos, debidamente sinalizado.

-Continuase coa celebración do mercado semanal co 50% dos postos.

-Actividade deportiva e competicións federadas e adestramentos: a práctica da actividade física e deportiva non federada poderá realizarse ao aire libre e no interior cun máximo de 4 persoas, máis o/a monitor/a, coa utilización de máscara. A actividade deportiva federada axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados. Reapertura das instalacións deportivas (ximnasio, pavillóns, recintos deportivos, pista de pádel e piscina) cunha ocupación máxima do 30%, cos vestiarios ou zonas de ducha ao 30% da capacidade máxima permitida, procedendo á limpeza, ventilación e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada.

-Procédese á apertura dos parques infantís cunha capacidade máxima de 1 persoa por cada 4 m2 de superficie.

Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais: reapertura da sala exposicións de Sel, Casa da Cultura, bibliotecas municipais e aula CEMIT cos horarios habituais e 30% do aforo. Este límite de ocupación será aplicable tamén á realización de actividades culturais nestes espazos e cun máximo de ata catro persoas nas actividades de grupos, excluído o/a monitor/a. 

Hostalaría e restauración: apertura do interior cunha ocupación máxima do 30%, e do exterior cunha ocupación máxima do 50%. O horario de apertura ao público ata as 18.00 h, o servizo para recoller no establecemento (ata as 21.30 h) ou a entrega no domicilio (ata as 00.00 h). Seguir en todo caso as instrucións ditadas no Plan de hostalería segura. Cada establecemento será responsable das capacidades máximas que declare, así como de controlar en todo momento que as porcentaxes máximas de uso sexan respectadas.

-Velorios e enterros e lugares culto: velorios e enterros con capacidade máximo de 5 persoas no interior agás conviventes e 15 persoas no exterior. A capacidade máxima dos lugares de culto deberán respectar as regras de capacidade e as medidas de hixiene e prevención que sexan de aplicación ao lugar onde se celebre.

Muros, 26 de febreiro de 2021

A alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero

Anexo

Concellos entre os cales está permitida a mobilidade atendendo á súa similar situación epidemiolóxica:

1) Baralla, Guntín, Monforte de Lemos, Outeiro de Rei, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Rábade, Sober, Bande, Beade, Celanova, A Merca, A Mezquita, Punxín, Sandiás, Taboadela, Viana do Bolo, Verea, Xunqueira de Espadanedo, Arzúa, Dodro, Frades, Ordes, Rois, Tordoia, Moaña, Oia, Redondela.

2) Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, Chantada, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, O Incio, Láncara, Lourenzá, Lugo, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Quiroga, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo, Vilalba, Viveiro, Xermade, Xove, Allariz, Amoeiro, A Arnoia, Avión, Baltar, Baños de Molgas, Barbadás, O Barco de Valdeorras, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, O Carballiño, Cartelle, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Coles, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Esgos, O Irixo, Larouco, Laza, Leiro, Lobeira, Lobios, Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, Montederramo, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Oímbra, Ourense, Paderne de Allariz, Padrenda, Parada de Sil, O Pereiro de Aguiar, Petín, Piñor, A Pobra de Trives, Pontedeva, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Ribadavia, Riós, A Rúa, Rubiá, San Amaro, San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, Sarreaus, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Verín, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilariño de Conso, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía, Ames, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Agolada, Dozón, A Estrada, Lalín, Pontecesures, Rodeiro, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Arbo, Baiona, Cangas, A Cañiza, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, Pazos de Borbén, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui, Vigo.

Bando novas medidas COVI-19 (PDF-30,33 kb )


ANUNCIO | Resolución definitiva de concesión das axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros, PEL-REACTIVA

Resolución definitiva de concesión de axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros, PEL-REACTIVA

Por Resolución da Alcaldía núm. 183/2021 de 17 de febrero aprobouse a concesión definitiva das axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros PEL-REACTIVA, financiada pola Deputación da Coruña.

Primeiro. Dar por presentada e aceptada a renuncia ao dereito de cobro formulada por Dª Lucía Martínez Facorro.

Segundo. Comprometer o gasto a favor das persoas beneficiarias e nas contías que se recollen neste punto por importe total de 101.000,00€ con cargo ao saldo de autorizacións existente na aplicación 21/241.47000 do estado de gastos do Orzamento Municipal de 2015 -prorrogado, e proceder á concesión definitiva en réxime de concorrencia competitiva de subvencións do Concello de Muros dirixidas ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamento, financiado pola deputación da Coruña para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico ás seguintes empresas que cumpren cos requisitos da convocatoria e polos importes que se indican:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/23/2021_0000001308.pdf


BANDO | Novas medidas pola COVID-19 (17.02.2021)

María Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa-presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei  FAGO SABER:

Que no Decreto 26/2021 da Presidencia da Xunta de Galicia e na Orde do 15 de febreiro da Consellería de Sanidade, á vista do indicado nos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública, e as recomendacións do comité clínico, adóptanse as seguintes medidas, que terán efectos dende as 00:00 h do día 17 de febreiro ata as 00:00 h do día 3 de marzo:

-Mantéñense as restricións en canto á mobilidade (o territorio do propio concello), limitación de grupos (convivintes), e liberdade de circulación (limitada entre as 22:00 h e as 06:00 h), coas excepcións contempladas na norma.

Comercio retallista e actividades de servizos profesionais abertos ao público, que non formen parte de centros ou parques comerciais, non poderán superar o 50% do aforo. O horario de peche establécese ás 21:30 h, agás que teñan fixado un horario inferior. Deberá manterse a distancia de seguridade  interpersoal e uso da máscara. Deberán prestar servizo preferente a maiores de 65 anos, debidamente sinalizado.

-Reanúdase a celebración do mercado semanal, co 50% dos postos.

-Actividade deportiva e competicións federadas e adestramentos: a práctica da actividade física e deportiva non federada só poderá realizarse ao aire libre de forma individual ou con persoas convivintes e coa utilización de máscara. A actividade deportiva federada axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados. Reapertura de instalacións deportivas nas que se celebren adestramentos de ámbito federado, cos vestiarios ou zonas de ducha ao 30% da capacidade máxima permitida, procedendo á limpeza e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada.

-Continúan pechados os parques infantís, ximnasio, pavillóns, recintos deportivos, pista de pádel e piscina.

Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais: reapertura da sala de exposicións de Sel, Casa da Cultura, bibliotecas municipais e aula CEMIT cos horarios habituais e 30% do aforo. Este límite de ocupación será aplicable tamén á realización de actividades culturais nestes espazos e cun máximo de ata catro persoas nas actividades de grupos, excluído o/a monitor/a.

Hostalaría e restauración: unicamente se permite o servizo para recoller no establecemento (ata as 21:30 h) ou a entrega no domicilio (ata as 00:00 h).

-Restablécese, a partir das 00:00 h do día 22 de febreiro, a actividade lectiva presencial na ESMU e os ensaios na NASMO, excepto as clases que impliquen a utilización de instrumentos de vento e/ou exercicios de canto, que continuarán de forma telemática.

Muros, 16 de febreiro de 2021

A alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero


BANDO | Novas restricións pola COVID-19 (26.01.2021)

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como alcaldesa-presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei  FAGO SABER:

Que, segundo a evolución epidemiolóxica e a situación asistencial, o comité clínico celebrado no día de onte decidiu elevar a totalidade de concellos de Galicia a un nivel extremo de restricións que busca reducir ao mínimo a interacción social, incidindo ademais no control da interacción entre persoas non convivintes, que non poderán realizar actividades conxuntas. Todos os concellos terán peche perimetral dende as 00:00 do día 27 de xaneiro ata polo menos o 17 de febreiro, aplicándose as seguintes medidas:

-A liberdade de circulación das persoas en horario nocturno está limitada entre as 22:00 h e as 06:00 h, excepto en casos xustificados e debidamente acreditados.

-A mobilidade redúcese ao territorio do propio concello, excepto aqueles casos xustificados e debidamente acreditados.

Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, ás persoas convivintes.

Hostalaría e restauración: unicamente se permite o servizo para recoller no establecemento (ata as 21:30 h) ou a entrega no domicilio (ata as 00:00 h).

Comercio non esencial: peche ás 18:00 h e aforos limitados.

Comercio esencial (alimentación, farmacias, gasolineiras, talleres…): peche ás 21:30 h e aforos limitados. O mercado semanal queda limitado aos postos de alimentación.

-Continúan pechados os parques infantís e suspéndense todas as actividades impartidas en pistas polideportivas, pavillóns, instalacións deportivas e culturais municipais. Particularmente faise referencia ao Centro Cultural e Xuvenil de Muros (auditorio, biblioteca, aula CEMIT), Centro San Xosé, Centro de Sel, Muíño de Marea, Sala Nasmo, Centro Sociocultural de Louro, Centro de Surribos, Centro Reitoral de Torea, Centro Agro Vello, Casa da Sociedade, Centro O Areal, Pavillón Xosé Lago, Pavillón de Miraflores, Piscina, Campos de fútbol X.L. Vara, E. Balayo e Agra da Filgueira, Pista de pádel, e pistas deportivas ao aire libre, que estarán pechados a todo tipo de actividade.

-As clases da ESMU impartiranse en modalidade telemática.

-Só se permite o deporte individual ao aire libre e sempre coa máscara.

-Recordar as normas xerais: uso de máscara obrigatorio, manter distancia interpersoal, limitar contactos, ventilación de espazos, e atender as recomendacións sanitarias. Recoméndase o autoconfinamento sempre que sexa posible.


BANDO | Nivel de restriccións medio-alto dende as 00:00 h. do día 30/12/2020, pola incidencia do Covid 19

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a Lei.

FAGO SABER

Que, segundo a decisión adoptada polo Comité Clínico da Consellería de Sanidade na súa reunión de onte, todo o territorio do noso concello está pechado e en nivel de restriccións medio-alto dende as 00:00 h. do día 30/12/2020, pola incidencia do Covid 19. En consecuencia:

-A liberdade de circulación das persoas en horario nocturno está limitada entre as 23:00 h. e as 06:00 h, excepto en casos xustificados e debidamente acreditados.

Os desprazamentos entre concellos para visitas familiares só están permitidos dende as 00:00 h. do día 30 ata as 23:00 h. do día 1, aínda que a recomendación é limitar os contactos aos convivintes.

O día de Noitevella a circulación en horario nocturno amplíase ata a 01:30 h.

-Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de catro (4) persoas, excepto no caso de persoas convivintes.

Hostalaría e restauración: non está permitido o consumo en barra, no interior o aforo permitido é do 30% e en terraza do 50% das mesas. Ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, respectando a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.

O horario de peche ao público ás 18:00 h. O día 1 o horario de apertura ás 11:00 h.

Comercio e mercados ao aire libre: en locais e establecementos o límite do aforo é o 50% da capacidade. O mercado semanal queda limitado aos postos de alimentación.

-Peche de parques infantís.

-As restriccións en canto á vida social e comunitaria afectan ás celebracións relixiosas ou civís, lugares de culto, velorios, enterramentos, bibliotecas, arquivos e museos, cines, teatros e auditorios, centros recreativos e centros cívicos e sociais. En xeral os aforos están limitados a un máximo de persoas ou % de capacidade. As restriccións en actividades deportivas non federadas, celebración de eventos deportivos, adestramentos e demáis podénse consultar na web inicio.coronavirus.gal, restriccións por concellos, restriccións nivel medio-alto.

-Recordar as normas xerais: uso de máscara obrigatorio, manter distancia interpersonal, limitar contactos, ventilación de espazos, e atender as recomendacións específicas para Nadal.

-Estas normas estarán en vigor ata o cambio de nivel que decidan as autoridades competentes.

Muros, 29 de decembro de 2020

A Alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero