EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS (ESA) – IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA DE MUROS

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS (ESA)
IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA DE MUROS

NECESITAS O TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PORQUE…

 • QUERES PRESENTARTE A UN POSTO DE TRABALLO NO QUE O ESIXEN?
 • QUERES PRESENTARTE A UNHAS OPOSICIÓNS?
 • QUERES OBTER O CELGA 3?
 • QUERES FACER UN CICLO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OU O BACHARELATO?
 • QUERES MELLORAR O TEU CURRÍCULO E A TÚA FORMACIÓN ACADÉMICA?

AGORA PODES CONSEGUILO CURSANDO OS MÓDULOS 3 E 4 NA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS NO IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA.

REQUISITOS DE ACCESO

 • ter 18 anos ou máis ou cumplilos antes do 31 de decembro.
 • se tes menos de 18 anos:
  • Ter cursado ensinanzas de adultos en anos anteriores
  • Ser maior de 16 anos e ter un contrato laboral que impida acudir ao centro en réxime ordinario
  • Ser deportista de alto rendemento

E CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS ACADÉMICOS

 • MÓDULO 3, ter superado algún dos seguintes cursos:
  • 2º de ESO,
  • 8º de EXB,
  • Módulo 2 de ESA,
  • Módulos obrigatorios de 1º PCPI.
 • MÓDULO 4, ter superado algún dos seguintes cursos:
  • 3º de ESO,
  • 1º de BUP ou 1º de FPI
  • Módulo 3 de ESA.

COMO É O ENSINO DE ADULTOS/AS?

No IES Plurilingüe Fontexería impártese a Educación Secundaria para Persoas Adultas (ESA) en Módulos cuadrimestrais que permiten a obtención do Título de Graduado en Secundaria, sendo o Módulo 3 (equivalente a 3º de ESO) impartido entre Setembro e Febreiro, e o Módulo 4 (equivalente a 4º de ESO) impartido entre Febreiro e Xuño.

Cada módulo organízase en tres ámbitos:

 • Comunicación (Lingua Galega, Lingua Castelá e Inglés)
 • Social (Ciencias Sociais, Xeografía e Historia)
 • Científico-Tecnolóxico (Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias Naturais)

ATENCIÓN AO HORARIO:

As ensinanzas de adultos impartiránse Luns e Mércores das 18:00 ás 21:45 horas, e Martes e Xoves, das 16:30 ás 20:15 (de 4 a 5 sesións diarias de 45 minutos).

SOLICITUDE DE MATRÍCULA:

Do 3 ao 17 de Xuño na secretaría do centro.
En Xaneiro ábrese un novo prazo de matrícula para o alumnado que accede directamente ao Módulo 4 (4º de ESO).

MÁIS INFORMACIÓN:

IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA – MUROS
Agra de Baño, 21 Tfnos.: 881867110, 881867108.
ies.fontexeria@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/iesfontexeria/

Adxunto: propaganda adultos 22-23-A3.pdf


BANDO | NORMAS PARA LUMIÑOS DE SAN XOAN

NORMAS PARA LUMIÑOS DE SAN XOAN.

SOLICITUDES

– As persoas, asociacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela deberán presentar a solicitude no Concello de Muros, antes das 14:00 horas do día 17 de xuño de 2022, cumprimentando o modelo de solicitude e achegando a documentación.

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DOS LUMIÑOS

1.- Non está permitido facer as laradas en PRAIAS, VÍAS PÚBLICAS, XARDÍNS OU PARQUES PÚBLICOS, en terreos forestais ou nas proximidades de masas arbóreas.

2.- As laradas ou cacharelas situaranse en lugares seguros, de tal xeito, que non exista perigo de propagación accidental ás vivendas, instalacións ou terreos próximos. Deberán ter en conta a existencia de cableado, tendidos eléctricos, etc.  Arredor da cacharela deixarase unha franxa duns 5 metros libre de calquera elemento combustible.

3.- Deberán situarse en zonas afastadas de masas arbóreas polo menos 50 mts. Os responsables deben asegurarse de contar con medios de extinción mínimos pero suficientes para o seu uso inmediato en caso de ser necesario.

4.- Non se permite a utilización de líquidos inflamables nin queimar produtos contaminantes (plásticos, pinturas, gomas, …). Tampouco se poderán queimar residuos ou restos domésticos, forestais ou agrícolas

5.- As laradas deben estar baixo vixilancia en todo momento, os responsables deberán asegurarse de que o lume queda completamente apagado.

6.-  Mediante estas normas o Concello pretende garantir a seguridade das persoas, facendo compatible a celebración dunha festa tradicional coa seguridade de todos. En todo caso, o Concello aconsella prudencia e observar as recomendacións sanitarias ao existir aínda un número importante de contaxios Covid.

As autorizacións autorgadas non eximirán en ningún caso das responsabilidades por danos e prexuízos a que houber lugar no caso de que concorrese neglixencia ou imprudencia.


ANUNCIO | Llega700 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT de la banda de 700

Llega700 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT causada por activación de las tecnologías de las bandas de 700 de forma gratuita para sus usuarios.

En el PDF adjunto se remite la información sobre el proceso del despliegue de la red móvil de nueva generación.

Para cualquier duda o consulta para crear incidencias o información relacionada con la nueva red móvil:

e-mail: ayuda@llega700.es

Teléfono: 900 833 999


MOITO OLLO COAS ESTAFAS!!

Dende a Garda Civil alertan dunha estafa a través dunha chamada telefónica dende números estranxeiros normalmente prefixos +44 ou 0044, na que con moita convición, se presentan como técnicos de Windows ou Microsoft, e piden facer unha serie de comprobacións no ordenador. Deste xeito acceden aos nosos ordenadores ou teléfonos coa fin de roubar chaves ou accesos a contas bancarias. Se recibides algunha chamada deste tipo COLGADE O TELÉFONO, son estafas e roubo de datos personais!


BANDO | Medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19

Mª Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei FAGO SABER:

Que a Orde do 29 de xullo da Consellería de Sanidade, publicada no DOG 144-bis, establece a aplicación no noso concello das medidas previstas para o nivel de restrición máxima, polo tanto:

Persoas procedentes doutros territorios: obrigatoriedade de declaración segundo a procedencia (https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs).

-Limitación da permanencia de persoas ou grupos en espazos públicos ou privados: limítase a permanencia en grupos ata un máximo de 6 persoas en espazos pechados e 10 persoas en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de convivintes ou encontros exclusivamente entre persoas de dúas unidades familiares de convivencia diferente. Entre a 01:00 e as 06:00 exclusivamente persoas convivintes.

-Establecementos de hostalaría e restauración: interior ao 30%, acceso só con certificado, grupos máximo 6 persoas; exterior ao 50%, grupos máximo 10 persoas; non permitido o consumo en barra; horario de peche ao público as 23:00 h, coa opción de pechar ás 01:00 h. sempre que cumpran os requisitos do Plan de hostalaría segura (https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura). Non se poden admitir novos clientes a partir das 00:00 h.

Lecer nocturno: só servizo en terraza, para o consumo e servizo sentado na mesa, ao 50%, grupos máximo 10 persoas. Peche á 01:00h.

-Medidas de prevención específica aplicables na CAG:

-Obriga de cautela e protección, para todo os cidadáns.

-Persoas con síntomas: permanencia no domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario.

-Distancia de seguridade interpersoal, mínima de 1,5 mts entre non convivintes.

-Uso de máscara obrigatorio: en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, e en espazos abertos cando non resulte posible a distancia interpersoal.

-Recoméndase o uso de máscara no caso de reunións de persoas non convivintes, así como o mantemento da distancia de seguridade e a aplicación de medidas de ventilación e hixiene.

-Limitacións de capacidade e medidas de prevención específica por sectores (https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Máxima).

Actividades prohibidas:

Acceso a parques, xardíns públicos e praias restrinxido entre as 00:00 h. e as 06:00 h.

Prohibido o consumo en grupo de bebidas alcohólicas na vía pública, nos parques, xardíns e prazas públicas e outros lugares de tránsito público.

Estas medidas terán efectos desde as 00:00 horas do día 31 de xullo, e serán obxecto de seguimento e avaliación continua, polo que poderán ser prorrogadas, modificadas ou levantadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.


BANDO | Medidas de prevención e recomendacións COVID-19

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a Lei  FAGO SABER

Que a Orde do 8 de xullo da Consellería de Sanidade, publicada no DOG 129-bis, de 8 de xullo, establece:

Medidas de prevención en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios: obrigatoriedade de declaración segundo a procedencia (https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs).

-Recomendacións relativas á permanencia de grupos en espazos públicos ou privados: recoméndase que os grupos non superen as 6 persoas, como máximo, en espazos pechados, e as 15 persoas, como máximo en espazos abertos ou ao aire libre.

-Plan de hostalaría segura: a Consellería de Sanidade continuará desenvolvendo o plan (https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura).

-Medidas de prevención específica aplicables na CAG:

 • Obriga de cautela e protección, para todo os cidadáns.
 • Persoas con síntomas: permanencia no domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario.
 • Distancia de seguridade interpersoal, mínima de 1,5 mts entre non convivintes.
 • Uso de máscara obrigatorio: en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, e en espazos abertos cando non resulte posible a distancia interpersoal. Deberá cubrir desde a parte do tabique nasal ata o queixo, incluído.
 • Recoméndase o uso de máscara no caso de reunións de persoas non convivintes, así como o mantemento da distancia de seguridade e a aplicación de medidas de ventilación e hixiene.
  Limitacións de capacidade e medidas de prevención específica por sectores (https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Media-Baixa).

Actividades prohibidas: consumo en grupo de bebidas alcohólicas na vía pública, nos parques, xardíns e prazas públicas e outros lugares de tránsito público. En particular, a partir das 00:00 horas ata as 06:00 horas, estará restrinxido o acceso aos seguintes lugares: parque e praia de San Francisco, praia de Godai e inmediacións, parque e praia do Castelo, Chalón, entorno do pavillón Xosé Lago, praia de Parameán.

Estas medidas terán efectos desde as 00:00 horas do día 10 de xullo, e serán obxecto de seguimento e avaliación continua, polo que poderán ser prorrogadas, modificadas ou levantadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

Muros, 09 de xullo de 2021

A Alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero

BANDO | Normas para os lumiños de San Xoán

Este ano, como no anterior, as festas de San Xoán vanse celebrar nunhas circunstancias especiais, debido á epidemia provocada pola Covid-19. É importante polo tanto, para impedir riscos, evitar contaxios e non incrementar a incidencia no municipio, cumprir cunha serie de normas, tanto de seguridade e prevención de lumes, como de aglomeración de persoas e normas hixiénicas e sanitarias.

SOLICITUDES

As persoas, asociacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela deberán presentar a solicitude no Concello de Muros, antes das 14.00 horas do día 18 de xuño de 2021, cumprimentando o modelo de solicitude e achegando a documentación.

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DOS LUMIÑOS DE SAN XÓAN

1.- Non está permitido facer as laradas nas PRAIAS, VÍAS PÚBLICAS, XARDÍNS OU PARQUES PÚBLICOS, en terreos forestais ou nas proximidades de masas arbóreas.

2.- As laradas ou cacharelas situaranse en lugares seguros, de tal xeito, que non exista perigo de propagación accidental cara ás vivendas, instalacións ou terreos próximos. Deberán ter en conta a existencia de cableado, tendido eléctrico, etc. Arredor da cacharela deixarase unha franxa duns 5 metros libre de calquera elemento combustible.

3.- Deberán situarse en zonas afastadas de masas arbóreas polo menos 50 m. Os/as responsables deben asegurarse de contar con medios de extinción mínimos pero suficientes para o seu uso inmediato no caso de ser necesario.

4.- Non se permite a utilización de líquidos inflamables nin queimar produtos contaminantes (plásticos, pinturas, gomas…).

5.- As laradas deben estar baixo vixilancia en todo momento. Non poderán abandonar a larada ata estar seguros de que o lume quedou completamente apagado, e deben retirar todos os restos que queden unha vez remate o evento.

6.- O número de asistentes non superará o que determine a normativa sanitaria de aplicación no momento da celebración da festa.

7.- As autorizacións outorgadas non eximirán, en ningún caso, das responsabilidades por danos e prexuízos que tivesen lugar no caso de que concorrese neglixencia ou imprudencia.

8.- As cacharelas poderán ser revisadas polos servizos municipais para ver se cumpren a normativa exixida.


BANDO | Comunidades de propietarios ou as persoas propietarias de edificios de uso residencial de vivenda colectiva cunha antigüidade igual ou superior a 50 anos teñen 1 ano para presentar o informe da avaliación no rexistro municipal

Dna. Inés Monteagudo Romero, en calidade de alcaldesa do Concello de Muros (A Coruña),

FAGO SABER:

O pasado 20 de abril publicouse no DOG o Decreto 61/2021, de 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación do edificios (IAE) e se crea o rexistro galego de informes de avaliación dos edificios, que entrou en vigor o 20 de maio.

O informe de avaliación é un documento que acredita o estado de conservación do edificio, avalía a súa accesibilidade universal e informa sobre a súa eficiencia enerxética.

De acordo con este Decreto as comunidades de propietarios ou as persoas propietarias de edificios de uso residencial de vivenda colectiva cunha antigüidade igual ou superior a 50 anos teñen un ano para presentar o informe da avaliación no rexistro municipal do Concello de Muros.

O prazo para a presentación remata o 20 de maio de 2022.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close