TEATRO.CIRCO | TCHYMINIGAGUA. Sábado, 21 de agosto, 21.00 h

TCHYMINIGAGUA.
MUROS | CURRO DA PRAZA.
SÁBADO, 21 DE AGOSTO, 21:00 H.

Obrigado respecto ás normas sanitarias: distancia social, uso de máscara…

” Tchyminigagua desenvolven unha linguaxe teatral, acrobática e circense propia que inclúe a técnica, patentada a nivel mundial, dos zancos en patíns.”

Fundada en 1985 en Bogotá (Colombia), a Fundación Teatral Tchyminigagua persegue “traballo, coñecemento e identidade”, elaborando unha linguaxe teatral “para vivir e compartir unha misión cultural, social e política”. Un equipo humano estable formado no seo do grupo encárgase de producir as súas creacións, integrando profesionais da escritura, a dirección, a interpretación, as acrobacias, a danza ou a música que fortalecen a técnica teatral Tchyminigagua: “Forza, ritmo e enerxía, unha linguaxe acrobática, teatral e circense propia”. A súa labor artística e o seu traballo pola memoria dende o compromiso político fíxolles gañar o recoñecemento internacional, celebrando a súa dramaturxia, música, colorido ou maquillaxes e a súasúa invención, patentada a nivel mundial, dos zancos en patíns. Cultura popular de trasformación social.

ACTIVIDADES CULTURAIS | Do 10 ao 26 de agosto de 2021

ACTIVIDADES | Se a situación epidemiolóxica o permite a partir do 10 de agosto retomarase a programación cultural municipal coas seguintes actividades:

📆 10/08/2021 | 22.00 h
Cine: El Rey León
O Artón, Esteiro

📆 11/08/2021 | 22.00 h
Cine: Maléfica
San Francisco, Louro

📆 12/08/2021 | 20.00 h
Danza: Armadanzas
Praza do Mercado, Muros

📆 13/08/2021 | 21.00 h
Música: Banda Ateneo da Pobra do Caramiñal
Praza do Mercado, Muros

📆 14/08/2021 | 21.30 h
Pasacalles teatral: A muller, os oficios do mar e a repercusión no Camiño.
Muros

📆 24/08/2021 | 20.00 h
Circo: SU.MA “Ikigai”
Parque do Varadoiro, Muros

📆 25/08/2021 | 21.30 h
Cine: A galiña turuleca
San Francisco, Louro

📆 26/08/2021 | 21.30 h
Cine: O que arde
O Artón, Esteiro

INFORMACIÓN E RESERVAS: 981 762 294 ou nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros


FORMACIÓN | Cursos do PEL-Emprego Sustentable

Dentro do PEL-Emprego Sustentable no ámbito rural 2021-2023 da Deputación da Coruña está previsto impartir as seguintes accións formativas:

 • Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións (592 horas, 6 meses aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 2).
 • Xestión de chamadas de Teleasistencia (460 horas, 4 meses aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 2).
 • Dinamización Comunitaria (692 horas, 6 meses e medio aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 3).
 • Guía de Itinerarios de Baixa e Media montaña (762 horas, 7 meses aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 2).

DESTINATARIOS/AS. Persoas desempregadas, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda, que acrediten o nivel académico mínimo e que amosen algunha das seguintes situacións:

 • Ter cumpridos os 16 anos de idade.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos do territorio do proxecto (poboación inferior a 50.000 habitantes)
 • Habitar en zonas consideradas rurais.
 • Posuír a formación esixida para o acceso ao certificado de profesionalidade. Na seguinte ligazón, poderá consultar os requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade de NIVEL 2 e de NIVEL 3.

Pertencer a algún dos seguintes colectivos:

 • Persoas desempregadas de longa duración (PLD): en situación de desemprego durante mais de 6 meses continuos si son persoas menores de 25 anos ou durante mais de 12 meses continuos si teñen unha idade igual ou superior a 25 anos.
 • Xuventude menor de 30 anos non participante en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ)
 • Persoas maiores de 55 anos.
 • Persoas con certificado de discapacidade sen impedimento físico ou psíquico que lle impida o normal desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación.
 • Persoas inmigrantes.
 • Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas.
 • Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar.
 • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.

DOCUMENTACIÓN:

 • Ficha de Solicitude completamente cumprimentada e asinada (pode descargalo dende a sede electrónica: https://sede.muros.gal/opencms/gl/procedimientosytramites/index.html#pel_sustentable ).
 • Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) no seu caso (non necesario se a solicitude é telemática en nome propio).
 • Certificación emitida polo SEPE de estar inscrita como persoa desempregada.
 • No caso da mocidade (menores de 30 anos), certificado de inscrición no sistema de garantía xuvenil: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
 • Certificado ou Volante de empadroamento.
 • Documento acreditativo ou informe emitido polos servizos sociais municipais que confirme a situación de vulnerabilidade, cando corresponda.
 • Documento de concesión de prestacións sociais e/ou económicas (RISGA, PNC, pensión contributiva, rendas activas de inserción, prestación por desemprego, subsidio por desemprego, etc.)
 • Certificado emitido polo SEPE de non figurar como beneficiario de prestación ou subsidio de desemprego.
 • Declaración responsable da persoa solicitante de non percibir rendas ou ingresos mensuais, iguais ou superiores ao 75% do IPREM vixente.
 • Acreditación das titulacións ou certificacións que permitan o acceso a certificados de profesionalidade do nivel correspondente.

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN:

 • Inscrición e presentación das solicitudes
 • Baremación de criterios de carácter xeral
 • Entrevista persoal

CENTROS NOS QUE SE IMPARTIRÁ A FORMACIÓN.  Achégase documento coa relación de centros.

PRAZO.  As persoas de Muros poderán presesentar a documentación no  servizo de orientación laboral (atención ao público presencial  luns e martes) no prazo límite indicado:

 • Atención sociosanitaria_norte  (3 edicións): 3 de setembro as  14:00 horas
 • Atención sociosanitaria_sur  (2 edicións): 13 de agosto as 14:00 horas. As persoas interesadas nesta acción formativa contacten a maior brevidade posible co servizo de orientación (orientacion.laboral@outes.gal  ou no teléfono 981 826 050)
 • Xestión de chamadas de teleasistencia (1 edición): 3 de setembro as  14:00 horas
 • Dinamización Comunitaria  (3 edicións):  3 de setembro as  14:00 horas
 • Guía por itinerarios de baixa e media montaña  (2 edicións): 17 de setembro as  14:00 horas.

BANDO | Medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19

Mª Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei FAGO SABER:

Que a Orde do 29 de xullo da Consellería de Sanidade, publicada no DOG 144-bis, establece a aplicación no noso concello das medidas previstas para o nivel de restrición máxima, polo tanto:

Persoas procedentes doutros territorios: obrigatoriedade de declaración segundo a procedencia (https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs).

-Limitación da permanencia de persoas ou grupos en espazos públicos ou privados: limítase a permanencia en grupos ata un máximo de 6 persoas en espazos pechados e 10 persoas en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de convivintes ou encontros exclusivamente entre persoas de dúas unidades familiares de convivencia diferente. Entre a 01:00 e as 06:00 exclusivamente persoas convivintes.

-Establecementos de hostalaría e restauración: interior ao 30%, acceso só con certificado, grupos máximo 6 persoas; exterior ao 50%, grupos máximo 10 persoas; non permitido o consumo en barra; horario de peche ao público as 23:00 h, coa opción de pechar ás 01:00 h. sempre que cumpran os requisitos do Plan de hostalaría segura (https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura). Non se poden admitir novos clientes a partir das 00:00 h.

Lecer nocturno: só servizo en terraza, para o consumo e servizo sentado na mesa, ao 50%, grupos máximo 10 persoas. Peche á 01:00h.

-Medidas de prevención específica aplicables na CAG:

-Obriga de cautela e protección, para todo os cidadáns.

-Persoas con síntomas: permanencia no domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario.

-Distancia de seguridade interpersoal, mínima de 1,5 mts entre non convivintes.

-Uso de máscara obrigatorio: en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, e en espazos abertos cando non resulte posible a distancia interpersoal.

-Recoméndase o uso de máscara no caso de reunións de persoas non convivintes, así como o mantemento da distancia de seguridade e a aplicación de medidas de ventilación e hixiene.

-Limitacións de capacidade e medidas de prevención específica por sectores (https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Máxima).

Actividades prohibidas:

Acceso a parques, xardíns públicos e praias restrinxido entre as 00:00 h. e as 06:00 h.

Prohibido o consumo en grupo de bebidas alcohólicas na vía pública, nos parques, xardíns e prazas públicas e outros lugares de tránsito público.

Estas medidas terán efectos desde as 00:00 horas do día 31 de xullo, e serán obxecto de seguimento e avaliación continua, polo que poderán ser prorrogadas, modificadas ou levantadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.


EMPREGO | Resultado definitivo contratación técnico/a de Sel

Anuncio definitivo do proceso de selección dun/dunha técnico/a para a atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo Conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio do resultado provisional do segundo exercicio e da fase concurso de méritos para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio do resultado do 1º exercicio e convocatoria do 2º exercicio para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e convocatoria do primeiro exercicio para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021:

……………………………………………


CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA FO216/2021 PARA ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO MARÍTIMO CONSERVEIRA DE SEL

Publicación das bases e da convocatoria creación dunha bolsa de traballo Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel:


EMPREGO | Proposta definitiva da contratación da praza de peón forestal e da bolsa de traballo APROL 2021

Anuncio coa proposta definitiva da contratación da praza de peón forestal e da bolsa de traballo APROL 2021

…………………………….


Anuncio co resultado da realización da fase de oposición e da fase concurso para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa dun/dunha peón/peoa forestal APROL 2021

…………………………….


Contratación laboral temporal a xornada completa dun/dunha peón/peoa forestal en base á subvención concedida para o fomento do emprego no medio rural e a elaboración dunha bolsa de traballo a tempo completo.


BANDO | Medidas de prevención e recomendacións COVID-19

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a Lei  FAGO SABER

Que a Orde do 8 de xullo da Consellería de Sanidade, publicada no DOG 129-bis, de 8 de xullo, establece:

Medidas de prevención en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios: obrigatoriedade de declaración segundo a procedencia (https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs).

-Recomendacións relativas á permanencia de grupos en espazos públicos ou privados: recoméndase que os grupos non superen as 6 persoas, como máximo, en espazos pechados, e as 15 persoas, como máximo en espazos abertos ou ao aire libre.

-Plan de hostalaría segura: a Consellería de Sanidade continuará desenvolvendo o plan (https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura).

-Medidas de prevención específica aplicables na CAG:

 • Obriga de cautela e protección, para todo os cidadáns.
 • Persoas con síntomas: permanencia no domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario.
 • Distancia de seguridade interpersoal, mínima de 1,5 mts entre non convivintes.
 • Uso de máscara obrigatorio: en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, e en espazos abertos cando non resulte posible a distancia interpersoal. Deberá cubrir desde a parte do tabique nasal ata o queixo, incluído.
 • Recoméndase o uso de máscara no caso de reunións de persoas non convivintes, así como o mantemento da distancia de seguridade e a aplicación de medidas de ventilación e hixiene.
  Limitacións de capacidade e medidas de prevención específica por sectores (https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Media-Baixa).

Actividades prohibidas: consumo en grupo de bebidas alcohólicas na vía pública, nos parques, xardíns e prazas públicas e outros lugares de tránsito público. En particular, a partir das 00:00 horas ata as 06:00 horas, estará restrinxido o acceso aos seguintes lugares: parque e praia de San Francisco, praia de Godai e inmediacións, parque e praia do Castelo, Chalón, entorno do pavillón Xosé Lago, praia de Parameán.

Estas medidas terán efectos desde as 00:00 horas do día 10 de xullo, e serán obxecto de seguimento e avaliación continua, polo que poderán ser prorrogadas, modificadas ou levantadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

Muros, 09 de xullo de 2021

A Alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero

I ENCONTRO | “A muller, os oficios do mar e a súa repercusión no camiño” – 9, 10 e 11 de xullo de 2021

I ENCONTRO | “A MULLER, OS OFICIOS DO MAR E A SÚA REPERCUSIÓN NO CAMIÑO”
CENTRO DE INTERPRETACIÓN CONSERVEIRA DE SEL, MUROS
9, 10 E 11 DE XULLO DE 2021

Este Encontro forma parte do proxecto “A MULLER, OS OFICIOS DO MAR E A SÚA REPERCUSIÓN NO CAMIÑO”, que pretende a promoción e posta en valor da vida das mulleres do mar a través do coñecemento dos seus oficios, estudando tamén a súa repercusión no Camiño a Compostela, tanto no acollemento aos peregrinos que chegaban por mar, como na distribución/ comercialización dos produtos do mar polos pobos de interior, en especial polo Camiño dende a Ría de Muros – Noia a Compostela, que existe dende a Baixa Idade Media.

A nosa iniciativa consiste en deseñar actividades que poñan de manifesto a importancia e o papel estratéxico da muller nos oficios do mar, resaltando a súa aportación e recoñecendo o seu esforzo, configurándose como un piar esencial dentro da comunidade pesqueira, xa que participan en toda a cadea produtiva, dende o sector extractivo ata a comercialización final do produto, do mesmo xeito que nos labores de acollemento, como anfitrioa e coidadora dos peregrinos  que chegaban ao Porto de Muros con algunha doenza, sendo esta tarefa de tal importancia que no ano 1380 foi fundado o Hospital de San Pedro onde se auxiliaba aos peregrinos afectados dalgunha doenza; nunha visita documentada polos eclesiásticos da parroquia, no ano 1585, aporta información sobre o seu funcionamento, indicando que “debe atender a enfermos pobres e peregrinos, tamén estranxeiros”.

No Encontro tentarase evidenciar a verdadeira importancia das mulleres no sector do mar, nos eidos laboral, sociolóxico e histórico, co obxectivo xeral de recuperar a memoria das traballadoras muradás vinculadas ao  mar, valorizar as súas achegas e servir de base e fomento para a investigación do sector e do papel da muller na configuración da nosa identidade e no mantemento e conservación do Camiño.

Obrigada inscrición previa – 981 76 22 94

VENRES, 9 DE XULLO

17.30 h – RECEPCIÓN DAS PERSOAS ASISTENTES

18.00 h – INAUGURACIÓN OFICIAL DO ENCONTRO
INTERVEÑEN:
D. ILDEFONSO DE LA CAMPA MONTENEGRO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E RELACIÓNS COAS ASOCIACIÓNS DE AMIGOS DO CAMIÑO DE SANTIAGO DA S.A. DA XESTIÓN DO XACOBEO.
MARÍA-INÉS MONTEAGUDO ROMERO, ALCALDESA DE MUROS.

18.30 h – INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN
“A MULLER, OS OFICIOS DO MAR E O CAMIÑO”

19.00 h – CHARLA
“A REPERCUSIÓN DOS OFICIOS DO MAR NO CAMIÑO RÍA DE MUROS-NOIA A COMPOSTELA”
INTERVEÑEN:
MONTSE PARÍS “VESTIXIOS HISTÓRICOS DO CAMIÑO MUROS-COMPOSTELA E OS OFICIOS VENCELLADOS ÁS PEREGRINACIÓNS”
ADELA LESTÓN MAYO E JUANA MARTÍNEZ LÓPEZ “O MARISQUEO NA RÍA DE MUROS E NOIA. DE SUSTENTO A OFICIO”

20.30 h – DEBATE
MANTEDORA:
XIANA IGLESIAS, Xornalista formada en artes gráficas e redacción dixital. Autodidacta en etnografía, traballou en programas de memoria oral con perspectiva de xénero como A Memoria das Mulleres de Pontevedra ou os Cafés da Memoria do Museo do Pobo Galego. Participou como investigadora e redactora nas publicacións “Oficios de Salitre” e “Gran Enciclopedia del Camino de Santiago”, entre outros.

SÁBADO, 10 DE XULLO

11.00 h – CHARLA
“MULLERES DO MAR DE HOXE E MAÑÁ”
INTERVEÑEN:
ROSA MAYO TOBÍO “A MULLER MARIÑEIRA NA PESCA DE ALTURA”
ALEXANDRA GARCÍA FDEZ. “A CONSERVA ARTESANAL”

12.30 h – DEBATE
MANTEDORA:
ESTHER F. CARRODEGUAS, Dramaturga, Directora e Actriz. Investigación, escrita e dirección dos traballos “Salvemo-lo Xeito” e “Un Mar de Mulleres”, entre outros

18.00 h – CHARLA
“MULLERES DO MAR DE ONTE, E DE MAÑÁ?”
INTERVEÑEN:
AGUSTINA CUBELO E ELVIRA REY “AS TRABALLADORAS DA CONSERVA”
PURA DO PEIXE “A PEIXEIRA”
DELIA LAGO RODRÍGUEZ “AS CARGADORAS. TRABALLADORAS DO SERRADOIRO DE SURRIBOS, ABELLEIRA”
MAYKA GONZÁLEZ, “O AFUMADO DA SARDIÑA DE MUROS”

20.00 h.- DEBATE
MANTEDORA:
RUTH SOUSA, Socia de BenCuriosa, traballa en proxectos vinculados á cultura dixital a través da formación e a creatividade, entre eles, os Laboratorios Itinerantes de Cultura Dixital, nos que participou este proxecto. Formada en realización audiovisual, é experta en Xestión Cultural e Especialista en Estratexias Dixitais en Institucións Culturais.

DOMINGO, 11 DE XULLO

11:00 h.- OBRADOIRO
“O OFICIO DE ATADORA OU REDEIRA”, A CARGO DE NASAS MERAMAR

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 • VISITAS TEATRALIZADAS

Venres 9, sábado 10 ás 21.30 h
“PASACALLES TEATRAL A MULLER, OS OFICIOS DO MAR E A SÚA REPERCUSIÓN NO CAMIÑO”

 • XOGOS E ANIMACIÓNS

Venres 9, sábado 10 e domingo 11
OBRADOIRO “ARTESANÍA EN CUNCHAS”
OBRADOIRO “ATANDO ENREDAMOS”

Sábado, 10 de xullo as 19.00 h
BRAIS DAS HORTAS “NAVEGANDO EN OBRAS”

Domingo, 11 de xullo ás 19.00 h
TEATRO GHAZAFELHOS “MONSTROS NO CAMIÑO”

 • MÚSICA

Venres, 9 de xullo ás 22.30 h
Concerto UKESTRA DO MEDIO

Sábado, 10 de xullo ás 22.30 h
Concerto BUDIÑO & PABLO NOVOA “DIARIO DE NAVEGANTES”

 • EXPOSICIÓNS

No Centro de Interpretación Conserveira de Sel 
“A MULLER, OS OFICIOS DO MAR E O CAMIÑO”

Nos escaparates do Casco Histórico de Muros
“PEIXEIRAS” Fernando Rey


EMPREGO | Proposta definitiva contratación de socorristas 2021

Proposta definitiva contratación socorristas 2021

……………………………


Publicación da proposta de elaboración bolsa de traballo socorristas acuáticos 2021

……………………………


Publicación da relación de persoas candidatas e data de realización do 1º exercicio

……………………………


BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN BASE Á SUBVENCIÓN SOLICITADA PARA O FOMENTO DO EMPREGO E MELLORA DA EMPREGABILIDADE, FINANCIADO POLA XUNTA DE GALICIA DENTRO DO PROGRAMA TR351A2021

Publicación das bases e convocatoria de socorristas 2021


EMPREGO | Proposta definitiva de contratación do persoal e da creación da bolsa de emprego para a limpeza de praias 2021

Proposta definitiva da contratación do persoal e da creación da bolsa de emprego para a limpeza de praias 2021

…………………………..


Corrección do anuncio da acta do proceso de selección de limpeza de praias 2021

…………………………..


Publicación dos resultados do proceso selectivo do persoal para a limpeza de praias 2021

…………………………..


Publicación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo limpeza de praias 2021

…………………………..


CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2021, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2021 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close