EMPREGO | lista definitiva de admitidos e excluidos, convocatoria do primeiro exame e constitución do tribunal de selección de peóns/as albaneis, PEL-CONCELLOS 2021

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE PEÓNS ALBANEIS, PEL CONCELLOS 2021 DO CONCELLO DE MUROS

Por Resolución da alcaldía núm. 260/2021 de 5 de marzo, adoptouse o seguinte acordo,

“Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Vista a resolución da alcaldía núm. 223/2021 de 26 de febreiro pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluídos para participar en dito proceso selectivo

Vistas as reclamacións presentadas a dita lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e finalizado o prazo de presentación de reclamacións á mesma, e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos na convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021.

ADMITIDOS

APELIDOS E NOMEDNI
BFM***8361**
CGM***5829**
CRM***1658**
CUR***8525**
EFJ***9160**
FCM***5214**
FFA***6381**
FGJ***3273**
FMX***6919**
FRM***0043**
FTJ***3785**
GLA***2868**
LGJ***6095**
LJM***2914**
LLA***6881**
LTJ***8897**
MCJ***5085**
MPA***0648**
PAA***1674**
PGM***8250**
PRJ***1449**
RAJ***3828**
RLJ***9112**
ROD***3913**
RRJ***1870**
SCP***0544**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
BNO***3145**1
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión.

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

SEGUNDO. Determinar a composición nominativa do Tribunal cualificador segundo o previsto no punto 7º das bases, que esta composto por:

Presidente: Joaquín José Barreiro Pais, suplente, César Pais Martínez
Secretario: José Manuel Mayo Priegue, suplente, Ángel Fernández Romero
Vogal: Enrique Carou Peón, suplente, Ramón Manuel Lago Lago
Josefa Fernández Fernández, suplente, Noelia Louro Louro María
Trinidad Fernández Caamaño, suplente, Eva Tajes Pérez

TERCEIRO. Establecer a reunión para a constitución do Tribunal cualificador o día 9 de marzo as 12:00 horas na casa do Concello

CUARTO.- Convocar aos/ás aspirantes a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo o xoves, día 11 de marzo de 2021 ás 10:00 horas na antiga fabrica de Sel, sita na rúa Porteliña, nº 2 , Muros.

Os/as aspirantes deberán persoarse, provistos de DNI, bolígrafo e mascarilla.

Muros, na data da sinatura dixital A Alcaldesa

María Inés Monteagudo Romero


ANUNCIO | Plan de Hostalaría Segura

Segundo a Orde do 25 de febreiro de 2021 da Consellería de Sanidade, publicada no DOG nº 38-bis, establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura, os establecementos que retomen a súa actividade deben colocar nun lugar visible carteis coa capacidade interior e exterior, e, no seu caso, a trazabilidade cun sistema de códigos.

Os/as titulares dos establecementos de hostalaría e restauración deberán obter un código QR.

Acceso á plataforma TURESPAZO
Acceso a plataforma TURESPAZO (solicitude e descarga de código QR Hostalaría Segura)

Guía rápida de uso de TURESPAZO
Guía rápida de uso de TURESPAZO 

Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade (Cálculo de aforos e xeración de Carteis)
Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade (Cálculo de aforos e xeración de Carteis)


EMPREGO | Lista provisional de Admitidos e excluidos no proceso selectivo de peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021

Por resolución da alcaldía núm.223/2021 de 25 de febreiro, adoptouse o seguinte acordo

Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para participar neste proceso e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

Primeiro. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos na convocatoria referenciada

ADMITIDO

APELIDOS E NOMEDNI
RAJ***3828**
LGJ***6095**
RRJ***1870**
GLA***2868**
FTJ***3785**
LLA***6881**
RLJ***9112**
FCM***5214**
CGM***5829**
LJM***2914**
EFJ***9160**
PRJ***1449**
PGM***8250**
MPA***0648**
MCJ***5085**
CRM***1658**
FGJ***3273**
SCP***0544**
CUR***8525**
BFM***8361**
LTJ***8897**
FMX***6919**
FFA***6381**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
FRM***0043**2
BNO***3145**1
ROD***3913**2
PAA***1674**1,2
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

Segundo.- De acordo co previsto no punto 6 das bases, ábrese un prazo de 2 días hábiles dende a publicación deste acordo na sede electrónica do Concello de Muros, para presentar reclamacións a esta lista provisional de admitidos e excluídos.

lista provisional de admitidos e excluidos peóns albaneis PEL-CONCELLOS 2021 (PDF-117,05 kb )


BANDO | Novas medidas pola COVID-19 (26.02.2021)

M. INÉS MONTEAGUDO ROMERO, como alcaldesa-presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei FAGO SABER:

Que no Decreto 31/2021 da Presidencia da Xunta de Galicia e na Orde do 25 de febreiro da Consellería de Sanidade, á vista do indicado nos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública e ás recomendacións do comité clínico, adóptanse as seguintes medidas, que terán efectos dende as 00.00 h do día 26 de febreiro de 2021:

Mobilidade: Mantéñense as restricións en canto á mobilidade de entrada e saída da Comunidade Autónoma, a mobilidade entre concellos estará permitida atendendo á situación epidemiolóxica (ver anexo), limitación de grupos a 4 persoas, e liberdade de circulación (limitada entre as 22.00 h e as 6.00 h), coas excepcións contempladas na norma.

Comercio retallista e actividades de servizos profesionais abertos ao público, que non formen parte de centros ou parques comerciais, non poderán superar o 50% do aforo. O horario de peche establécese ás 21.30 h, agás que teñan fixado un horario inferior. Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e uso da máscara. Deberán prestar servizo preferente a maiores de 75 anos, debidamente sinalizado.

-Continuase coa celebración do mercado semanal co 50% dos postos.

-Actividade deportiva e competicións federadas e adestramentos: a práctica da actividade física e deportiva non federada poderá realizarse ao aire libre e no interior cun máximo de 4 persoas, máis o/a monitor/a, coa utilización de máscara. A actividade deportiva federada axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados. Reapertura das instalacións deportivas (ximnasio, pavillóns, recintos deportivos, pista de pádel e piscina) cunha ocupación máxima do 30%, cos vestiarios ou zonas de ducha ao 30% da capacidade máxima permitida, procedendo á limpeza, ventilación e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada.

-Procédese á apertura dos parques infantís cunha capacidade máxima de 1 persoa por cada 4 m2 de superficie.

Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais: reapertura da sala exposicións de Sel, Casa da Cultura, bibliotecas municipais e aula CEMIT cos horarios habituais e 30% do aforo. Este límite de ocupación será aplicable tamén á realización de actividades culturais nestes espazos e cun máximo de ata catro persoas nas actividades de grupos, excluído o/a monitor/a. 

Hostalaría e restauración: apertura do interior cunha ocupación máxima do 30%, e do exterior cunha ocupación máxima do 50%. O horario de apertura ao público ata as 18.00 h, o servizo para recoller no establecemento (ata as 21.30 h) ou a entrega no domicilio (ata as 00.00 h). Seguir en todo caso as instrucións ditadas no Plan de hostalería segura. Cada establecemento será responsable das capacidades máximas que declare, así como de controlar en todo momento que as porcentaxes máximas de uso sexan respectadas.

-Velorios e enterros e lugares culto: velorios e enterros con capacidade máximo de 5 persoas no interior agás conviventes e 15 persoas no exterior. A capacidade máxima dos lugares de culto deberán respectar as regras de capacidade e as medidas de hixiene e prevención que sexan de aplicación ao lugar onde se celebre.

Muros, 26 de febreiro de 2021

A alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero

Anexo

Concellos entre os cales está permitida a mobilidade atendendo á súa similar situación epidemiolóxica:

1) Baralla, Guntín, Monforte de Lemos, Outeiro de Rei, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Rábade, Sober, Bande, Beade, Celanova, A Merca, A Mezquita, Punxín, Sandiás, Taboadela, Viana do Bolo, Verea, Xunqueira de Espadanedo, Arzúa, Dodro, Frades, Ordes, Rois, Tordoia, Moaña, Oia, Redondela.

2) Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, Chantada, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, O Incio, Láncara, Lourenzá, Lugo, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Quiroga, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo, Vilalba, Viveiro, Xermade, Xove, Allariz, Amoeiro, A Arnoia, Avión, Baltar, Baños de Molgas, Barbadás, O Barco de Valdeorras, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, O Carballiño, Cartelle, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Coles, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Esgos, O Irixo, Larouco, Laza, Leiro, Lobeira, Lobios, Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, Montederramo, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Oímbra, Ourense, Paderne de Allariz, Padrenda, Parada de Sil, O Pereiro de Aguiar, Petín, Piñor, A Pobra de Trives, Pontedeva, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Ribadavia, Riós, A Rúa, Rubiá, San Amaro, San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, Sarreaus, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Verín, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilariño de Conso, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía, Ames, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Agolada, Dozón, A Estrada, Lalín, Pontecesures, Rodeiro, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Arbo, Baiona, Cangas, A Cañiza, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, Pazos de Borbén, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui, Vigo.

Bando novas medidas COVI-19 (PDF-30,33 kb )


ANUNCIO | Resolución definitiva de concesión das axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros, PEL-REACTIVA

Resolución definitiva de concesión de axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros, PEL-REACTIVA

Por Resolución da Alcaldía núm. 183/2021 de 17 de febrero aprobouse a concesión definitiva das axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros PEL-REACTIVA, financiada pola Deputación da Coruña.

Primeiro. Dar por presentada e aceptada a renuncia ao dereito de cobro formulada por Dª Lucía Martínez Facorro.

Segundo. Comprometer o gasto a favor das persoas beneficiarias e nas contías que se recollen neste punto por importe total de 101.000,00€ con cargo ao saldo de autorizacións existente na aplicación 21/241.47000 do estado de gastos do Orzamento Municipal de 2015 -prorrogado, e proceder á concesión definitiva en réxime de concorrencia competitiva de subvencións do Concello de Muros dirixidas ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamento, financiado pola deputación da Coruña para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico ás seguintes empresas que cumpren cos requisitos da convocatoria e polos importes que se indican:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/23/2021_0000001308.pdf


EMPREGO | Formación en “Limpeza de espazos abertos e instalacións industriais”

Dentro do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña está previsto impartir a formación “LIMPEZA DE ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS”.

A formación teórico-práctica realizarase nas instalacións que oferta a empresa adxudicataria:

 • Zona Norte: Cerceda
 • Zona sur: Muros

Este itinerario irá acompañado obrigatoriamente de formación transversal en materia de igualdade de oportunidades, formación en idiomas e fomento da utilización das novas tecnoloxías da información e  comunicación. Tamén se inclúen 80 horas de prácticas en empresas e 60 horas de formación en Prevención de Riscos Laborais. A data de inicio, prevista para mediados do mes de marzo, será comunicada ao longo do proceso de selección.

REQUISITOS DO ALUMNADO:

 • Ter entre 16 e 30 anos de idade.
 • Estar inscritos/as nalgunha das Oficina de Emprego  da provincia da Coruña.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.
 • Estar rexistrado/a no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Ficha de Solicitude completamente cumprimentada e asinada.
 • Ficha de historial cumprimentado e asinado da persoa candidata e CV formativo e profesional.
 • DNI por ámbalas dúas caras.
 • Tarxeta ou documento que acredite o número de Afiliación á Seguridade Social.
 • Certificado/volante actualizado de empadroamento.
 • Tarxeta de demanda de emprego debidamente actualizada (non se considerarán as tarxetas de demanda de mellora de emprego).
 • Documento que acredite a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (Acceso a zona persoal na plataforma de Garantía Xuvenil e descarga no apartado de “notificacións” do documento, en formato “pdf”, que acredita que a persoa solicitante está rexistrada e é beneficiaria do sistema).

LUGAR E PRAZO DE INSCRICIÓN: Para máis información e formalizar as inscricións deberán contactar coa orientadora laboral do Concello de Muros (atención presencial no concello de Muros os luns e martes). O prazo de inscrición remata o martes 2 de marzo ás 14.00 h.


BANDO | Novas medidas pola COVID-19 (17.02.2021)

María Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa-presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei  FAGO SABER:

Que no Decreto 26/2021 da Presidencia da Xunta de Galicia e na Orde do 15 de febreiro da Consellería de Sanidade, á vista do indicado nos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública, e as recomendacións do comité clínico, adóptanse as seguintes medidas, que terán efectos dende as 00:00 h do día 17 de febreiro ata as 00:00 h do día 3 de marzo:

-Mantéñense as restricións en canto á mobilidade (o territorio do propio concello), limitación de grupos (convivintes), e liberdade de circulación (limitada entre as 22:00 h e as 06:00 h), coas excepcións contempladas na norma.

Comercio retallista e actividades de servizos profesionais abertos ao público, que non formen parte de centros ou parques comerciais, non poderán superar o 50% do aforo. O horario de peche establécese ás 21:30 h, agás que teñan fixado un horario inferior. Deberá manterse a distancia de seguridade  interpersoal e uso da máscara. Deberán prestar servizo preferente a maiores de 65 anos, debidamente sinalizado.

-Reanúdase a celebración do mercado semanal, co 50% dos postos.

-Actividade deportiva e competicións federadas e adestramentos: a práctica da actividade física e deportiva non federada só poderá realizarse ao aire libre de forma individual ou con persoas convivintes e coa utilización de máscara. A actividade deportiva federada axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados. Reapertura de instalacións deportivas nas que se celebren adestramentos de ámbito federado, cos vestiarios ou zonas de ducha ao 30% da capacidade máxima permitida, procedendo á limpeza e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada.

-Continúan pechados os parques infantís, ximnasio, pavillóns, recintos deportivos, pista de pádel e piscina.

Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais: reapertura da sala de exposicións de Sel, Casa da Cultura, bibliotecas municipais e aula CEMIT cos horarios habituais e 30% do aforo. Este límite de ocupación será aplicable tamén á realización de actividades culturais nestes espazos e cun máximo de ata catro persoas nas actividades de grupos, excluído o/a monitor/a.

Hostalaría e restauración: unicamente se permite o servizo para recoller no establecemento (ata as 21:30 h) ou a entrega no domicilio (ata as 00:00 h).

-Restablécese, a partir das 00:00 h do día 22 de febreiro, a actividade lectiva presencial na ESMU e os ensaios na NASMO, excepto as clases que impliquen a utilización de instrumentos de vento e/ou exercicios de canto, que continuarán de forma telemática.

Muros, 16 de febreiro de 2021

A alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero


EMPREGO | Convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COM­PLETA DE PEÓNS ALBANEIS PARA A CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS FINANCIADO POLA DEPUTA­CIÓN DE A CORUÑA

Por Resolución desta Alcaldía núm. 146/2021, do 4 de febreiro, aprobáronse as bases e a convocatoria do do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a departamento de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación la­boral temporal a tempo completo financiado pola Deputación da Coruña dentro do programa PEL/Concellos Reactiva 2021.

1. Obxecto da convocatoria.

1.1. Ten por obxecto esta convocatoria a selección para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de duración determinada de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, mediante a modalidade de contratación por obra ou servizo prevista no Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As datas de inicio e de finalización dos contratos serán os establecidos na Resolución da contratación.

1.2. Igualmente constituirá o obxecto desta convocatoria a creación dunha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de duración determinada mediante calquera dos contratos legalmente establecidos no Estatuto dos Traballadores para substitución por incapacidade temporal, renuncias, vacacións do persoal, ou se é o caso, novas contratacións por causas sobrevidas dos postos de traballo indicados no punto 1.1 desta base.

Esta convocatoria está vinculada á concesión definitiva da subvención PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021 solicitada á Deputación da Coruña. No caso de que o Concello de Muros non resulte beneficiario desta subvención, este proceso suspenderase de inmediato e quedará sen ningún efecto.

2. Características do posto.

 • Área de subscrición: Obras
 • Denominación do posto: peón albanel
 • Prazas: 7
 • Duración: 8 meses e 10 días
 • Grupo: V
 • Soldo: 1.118,31 euros.
 • Modalidade contractual: contrato de obra ou servizo a tempo completo.
 • Titulación: polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: no ámbito dos servizos mínimos previstos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e o punto 2.3. das Bases reguladoras do PEL-Concellos Reactiva do ano 2021, as funcións a desenvolver consisten nas tarefas propias dos peóns de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade, sempre dentro das funcións dos servizos mínimos previstas na lei. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

3. Sistema de selección.

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


ENTROIDO | Álbum de murgas ou coplas de Entroido

Normas

 Dende o día 3 ao 10 de febreiro tódalas persoas ou grupos interesados poden mandar a gravación de murgas ou coplas de Entroido por whatsapp ao teléfono 699 689 296 ou correo cultura@muros.es

O arquivo de vídeo deberá ir acompañado dunha ficha idenficativa da persoa responsable (indicando nome completo, enderezo e teléfono de contacto).

A gravación non pode exceder dos dous minutos de duración.

As murgas ou coplas teñen que estar gravadas a capela ou acompañadas de música en directo producida por instrumentos tradicionais.

Os vídeos difundiranse por medio da canle de youtube do Concello de Muros.

Os traballos que acaden máis número de “Gústame” obterán agasallos conmemorativos.


ANUNCIO | Resolución provisional de concesión das axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros, PEL-REACTIVA

ANUNCIO

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DAS AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE MUROS, PEL-REACTIVA.

Por Resolución da Alcaldía número 96/2021 de 26 de xaneiro, aprobouse a concesión provisional das seguintes axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros PEL-REACTIVA.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/01/2021_0000000593.html

Programa PEL-Reactiva está financiado pola Deputación da Coruña


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close