ANUNCIO | Resultado da realización do terceiro e cuarto exercicio, valoración do concurso de méritos e proposta de contratación do proceso selectivo de persoal para a brigada de incendios 2020

Na sesión celebrada o día 8 de xullo de 2020, o tribunal do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de persoal para a brigada de incendios 2020, adoptou os seguintes acordos:

Primeiro. Acórdase publicar o resultado da realización do terceiro exercicio e da valoración da fase de concurso que se publica como anexo l.

Segundo. De acordo coas persoas aspirantes que non presentaron o certificado de galego, acórdase realizar o cuarto exercicio do proceso selectivo no cal asesora ao tribunal a normalizadora lingüística, acordando dar por apto neste exercicio a todas as persoas aspirantes que superaron o terceiro exercicio.